3 VSPH 1720/2016-B-30
KSPL 52 INS 29230/2014 3 VSPH 1720/2016-B-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbové ve věci dlužnice: Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem Pohraniční Stráže 383, 358 01 Kraslice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 29230/2014-B-17, ze dne 17. srpna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 29230/2014- B-17, ze dne 17. srpna 2016, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenční soud ) zrušil schválené oddlužení dlužnice (bod I. výroku), prohlásil konkurs na její majetek a rozhodl o tom, že konkurs bude projednán jako nepatrný (body II. a III. výroku), jeho účinky nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a uložil insolvenčnímu správci ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložit zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

Konstatoval, že usnesením ze dne 16.2.2015 (B-5) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Ze zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení ze dne 25.2.2016 zjistil, že dlužnice splátkový kalendář řádně neplní, na účet majetkové podstaty chodí měsíční splátky pouze ze starobního důchodu, avšak plnění ze smlouvy o důchodu uzavřené se synem bylo poskytováno jen do září 2015.

Dlužnice se ke zprávě insolvenčního správce vyjádřila dne 29.3.2016 s tím, že jiný příjem než starobní důchod nemá. Syn se rekvalifikoval, má řidičský průkaz řidiče kamionu a je schopen uhradit chybějící finanční částku. Při jednání, konaném dne 28.7.2016, insolvenční správce konstatoval, že oddlužení trvá 16 měsíců, aktuální míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 4,16 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 20,83 %. Na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce dlužnice nedluží ničeho. Ze smlouvy o důchodu není stále plněno. Dlužnice potvrdila, že syn je zaměstnán jako řidič kamionu, avšak na základě uzavřené smlouvy o důchodu jí nepřispívá žádnou částkou; souhlasila se zrušením oddlužení plněním splátkového kalendáře a prohlášením konkursu na její majetek.

Cituje § 412 odst. 1 a § 418 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), insolvenční soud uzavřel, isir.justi ce.cz

že nezbývá než konstatovat, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, což má za následek, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Řešení úpadku dlužníka formou oddlužení v jakékoli formě představuje dobrodiní, které je přiznáváno v takových případech, kdy dlužník svým zodpovědným chováním projevuje poctivý záměr následky nezvládnutí své ekonomické situace napravit a že veškerých svých schopností a možností využívá k úhradě závazků.

Uzavřel, že mu nezbylo než postupem podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ schválené oddlužení zrušit a prohlásit na majetek dlužnice konkurs, který dle § 314 odst. 1 písm. a) IZ bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto rozhodnutí dlužnice podala včas odvolání, v němž uvedla, že zanedbala kontrolu nad platbami a neměla o nich přehled, avšak bude se snažit vše napravit.

Vrchní soud v Praze při ve věci konaném jednání přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle § 418 odst. 3 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

Podle § 418 odst. 4 IZ rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením ze dne 12.11.2014 (A-8) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a usnesením ze dne 16.2.2015 (B-5) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a poučil ji o následcích neplnění povinností během trvání oddlužení. Napadeným usnesením insolvenční soud zrušil schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný, neboť dlužnice neplní schválený splátkový kalendář a míra uspokojení nezajištěných věřitelů se předpokládá ve výši 20,83 % jejich zjištěných pohledávek.

Odvolací soud nařídil jednání na den 23.11.2016, z něhož se dlužnice ze zdravotních důvodů omluvila, aniž by předložila lékařské potvrzení, o odročení jednání z tohoto důvodu pak nežádala. K výzvě odvolacího soudu, aby dlužnice předložila doklady o svém aktuálním příjmu včetně mimořádného, z nichž by bylo možné usuzovat o její ekonomické nabídce pro splnění splátkového kalendáře, dlužnice předložila smlouvu o penzijním pojištění uzavřenou s Penzijní společností České spořitelny, jejíž účet vykazuje zůstatek k 30.4.2016 v částce 27.311,14 Kč, jak dokládá výpisem z účtu z 23.5.2016 a žádala o umoření svého dluhu použitím tohoto zůstatku, a současně aby jí bylo ze starobního důchodu sráženo celkem 4.048,-Kč, tj. o 1.500,-Kč nad rámec zákonných srážek, jež činí 2.548,-Kč měsíčně, jak doložila potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení v Sokolově (dále jen OSSZ).

Odvolací soud ze zprávy insolvenčního správce z 22.11.2016 (B-28) zjistil, že nezajištění věřitelé byli uspokojeni v částce 23.518,-Kč, a že na účtu majetkové podstaty dlužnice je aktuální zůstatek 21.069,-Kč. Z toho vyplývá, že stávající míra uspokojení věřitelů představuje 4,16 % a se započtením zůstatku na účtu majetkové podstaty lze předpokládat celkovou míru uspokojení v rozsahu 20,31 %.

Odvolací soud předně zdůrazňuje, že OSSZ nemůže provádět srážky z příjmu dlužnice, jenž tvoří starobní důchod ve výši 10.003,-Kč, splátky na rámec stanovený zákonem (278 o.s.ř.). Míra uspokojení věřitelů ani v průběhu odvolacího řízení nedoznala změny a dlužnicí předložená nabídka ve formě zůstatku účtu penzijního připojištění a splátek ve výši 2.548,-Kč měsíčně ze starobního důchodu nároky nezajištěných věřitelů v rozsahu minimálních 30 % a insolvenčního správce je nedostatečná. Za zbývajících 40 měsíců splátkového kalendáře by bylo třeba uspokojit nezajištěné věřitele minimálně v rozsahu 146.284,-Kč (30 % ze zjištěných pohledávek těchto věřitelů činí 169.802,-Kč a uhrazeno jim bylo 23.518,-Kč) nároky insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje činí za 40 měsíců 43.560,-Kč (40x1.089,-Kč), takže by dlužnice měla zaplatit celkem 189.844,-Kč. I kdyby byl použit mimořádný příjem dlužnice z účtu penzijního pojištění 27.311,-Kč (otázkou je, zda by byl k dispozici celý s ohledem na předčasné ukončení smlouvy) a zůstatek deponovaný na účtu majetkové podstaty 21.069,-Kč, měla by dlužnice poskytnout plnění v celkové výši 141.464,-Kč, tj. 3.537,-Kč měsíčně (za zbývajících 40 měsíců). Svou nabídku by tedy měla navýšit o cca 1.000,-Kč, což neučinila.

S ohledem na stávající příjem dlužnice spočívající toliko ve starobním důchodu, z něhož měsíčně lze srazit pouze 2.548,-Kč nelze ani do budoucna předpokládat, že by se její příjmové poměry zlepšily natolik, aby svým povinnostem podle schváleného splátkového kalendáře dostála. Vzhledem k dosavadnímu průběhu oddlužení je zjevné, že dlužnice není a nebude schopna, po zbývající splátkové období

40 měsíců, i po zohlednění dosud dlužnicí provedených úhrad, uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 %.

Proto odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 23. listopadu 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková