3 VSPH 1720/2013-B-28
KSLB 57 INS 9281/2012 3 VSPH 1720/2013-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a ze soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano a dlužnice Mgr. Jitky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Tylova 694, 463 65 Nové Město pod Smrkem, o odvolání dosavadního insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. se sídlem Na Zahrádkách 268/18, 503 41 Hradec Králové-Věkoše, IČO 24203319, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 9281/2012-B-18 ze dne 10. září 2013

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 57 INS 9281/2012-B-18 ze dne 10.9.2013 odvolal Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel) z funkce insolvenčního správce dlužníků Petra anonymizovano a Jitky anonymizovano , ustanovil novou insolvenční správkyní Mgr. Ing. Petru Hýskovou a odvolateli uložil, aby novou správkyni bez zbytečného odkladu informoval o své dosavadní činnosti a předal jí všechny doklady související s výkonem funkce.

Proti tomuto usnesení odvolatel prostřednictvím svého společníka Dr. oec. Michala Edla, MBA (dále jen společník) podal včasné odvolání (B-19) s požadavkem, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se odvolatel z funkce insolvenčního správce dlužníků neodvolává a nová insolvenční správkyně se neustanovuje. V odvolání snášel argumenty na podporu svého názoru, že (přechodný) zánik práva dané společnosti vykonávat činnost insolvenčního správce není-při prokazatelném materiálním zachování všech atributů této její činnosti-důvodem pro její odvolání z funkce insolvenčního správce.

Podáním ze dne 30.9.2013 (B-20) doručeným soudu prvního stupně téhož dne, jež za odvolatele učinila druhá jeho společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále též jen společnice), vzal odvolatel své odvolání zpět.

Podáním ze dne 7.10.2013 (B-23) apeloval společník na odvolací soud, aby nepřihlížel k podání, jímž společnice vzala zpět odvolání proti napadenému usnesení, neboť je má za procesně neúčinné s ohledem na to, že zájmy společnice jsou dle § 21 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) evidentně v rozporu se zájmy odvolatele a společnice proto za něj nemůže činit žádné úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Vyslovil přesvědčení, že za těchto okolností a v situaci, kdy odvolatel má jen dva společníky, kteří jsou současně jeho statutárními orgány, je osobou oprávněnou podat za odvolatele proti napadenému usnesení odvolání (nebo je vzít zpět) jedině on, nikoli společnice. Dodal, že to nic nemění na postavení

Mgr. Ing. Petry Hýskové co ohlášené společnice, která vlastní výkon funkce insolvenčního správce odvolatelem zajišťuje (resp. je povinna zajišťovat, jak plyne ze společenské smlouvy odvolatele).

Odvolací soud je na rozdíl od společníka toho názoru, že společnice byla dle § 21 odst. 1 písm. a) o.s.ř. oprávněna činit za odvolatele úkony včetně toho, jímž vzala zpět odvolání proti napadenému usnesení. Vnitřní spor mezi společníky o obchodním vedení společnosti totiž nelze přenášet do roviny rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda veřejná obchodní společnost bude vykonávat funkci insolvenčního správce, či nikoli. Dlužno zdůraznit, že výkon funkce insolvenčního správce není podnikáním ani na něj není právní nárok a insolvenční soud je povinen v každém okamžiku insolvenčního řízení sledovat, zda insolvenční správce (včetně veřejné obchodní společnosti) splňuje podmínky pro výkon funkce (srovnej § 31 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona).

Odvolací soud proto podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil odvolací řízení.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze pro stručnost na své usnesení č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38 ze dne 21.6.2013, v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykonávat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců jen prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci odvolatel-veřejná obchodní společnost-ukončil (na vlastní žádost) činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013, není již zapsán v seznamu správců a nemá ani ohlášeného společníka, jehož prostřednictvím by byl oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce, nebylo by možné jeho odvolání (nebylo-li by vzato zpět) vyhovět. V daném případě přitom nejde a ani nemůže jít o kolizi zájmů (§ 21 odst. 4 o.s.ř.) mezi společnicí a odvolatelem, neboť ten, a opakovaně to budiž zdůrazněno, funkci insolvenčního správce s ohledem na závěry plynoucí ze shora zmíněného rozhodnutí vykonávat nemůže.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová