3 VSPH 1719/2016-B-19
KSPL 51 INS 7002/2015 3 VSPH 1719/2016-B-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Cheb, Bezručova 1022/24, IČO 71988301, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 7002/2015-B-14 ze dne 25. července 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 7002/2015- B-14 ze dne 25. července 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl odvolání dlužníka pro opožděnost.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 8.6.2016, čj. KSPL 51 INS 7002/2015-B-11 (dále jen Usnesení), neschválil oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný podle § 405 a § 314 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ). Zároveň poučil dlužníka, že odvolání proti Usnesení lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 13.6.2016, lhůta k odvolání uplynula dne 28.6.2016. Dlužník podal odvolání dne 30.6.2016 předáním poště k doručení, soudu bylo doručeno 4.7.2016, takže odvolání bylo podáno opožděně. Proto odvolání dlužníka proti Usnesení podle § 7 IZ ve spojení s § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), jako opožděné odmítl.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, že v době doručení dopisu (Usnesení) dne 13.6.2016 byl 14 dní mimo své bydliště a zásilku si vyzvedl 28.6.2016. Neměl tušení o důležitosti této zásilky, proto okamžitě na ní reagoval odvoláním odeslaným 30.6.2016. Dále uvedl, že měl snahu spojit se s insolvenční správkyní, ta však na jeho telefonáty nereagovala a nejevila zájem dát mu vědět, že se něco děje. Proto žádá, aby byla opětovně posouzena jeho žádost o oddlužení a bylo možné obnovit jej, neboť má stálé zaměstnání a nemá problém splácet věřitelům.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není opodstatněno.

Podle § 7 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak anebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá. isir.justi ce.cz

Podle § 49 o.s.ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud (odst. 1). Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručení, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu (odst. 2).

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 57 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3).

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením insolvenční soud neschválil oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný; toto rozhodnutí bylo zveřejněno dne 8.6.2016 v insolvenčním rejstříku a dlužníku bylo doručováno poštou na jím uvedenou adresu Bezručova 1022/24, Cheb, do vlastních rukou (§ 49 o.s.ř.) dle pokynu věc rozhodujícího soudce doručenkou typu I. Z ní se podává, že adresát (dlužník) nebyl v den doručení, tj. 10.6.2016 na uvedené adrese zastižen, zásilka byla uložena a připravena k vyzvednutí na poště a byla mu zanechána výzva. Dlužník si zásilku osobně vyzvedl na poště dne 13.6.2016, jak se podává z doručenky podepsané dlužníkem.

Z uvedeného je zřejmé, že k doručení Usnesení došlo v pondělí dne 13.6.2016 a ode dne následujícího, tj. od 14.6.2016 začala běžet dlužníku patnácti denní lhůta k podání odvolání, jež skončila dne 28.6.2016 (úterý). Pokud podal dlužník odvolání proti Usnesení na poštu dne 30.6.2016, pak je zřejmé, že lhůta k podání odvolání nebyla dodržena a odvolání dlužníka bylo podáno pozdě. Tvrzení dlužníka, že si zásilku vyzvedl 28.6.2016 tedy není pravdivé.

S ohledem na shora uvedené závěry odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil, neboť správně postupoval podle § 208 odst. 1 o.s.ř. a odmítl dlužníkovo odvolání z důvodu jeho opožděného podání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková