3 VSPH 1718/2016-B-71
KSCB 27 INS 18939/2013 3 VSPH 1718/2016-B-71

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenčním řízení dlužníka: Ing. Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Písek, 17. listopadu 1475, IČO 18406122, zahájeném na návrh věřitele: AFIA PROINVEST, s.r.o., se sídlem Olomouc, Purkyňova 278/15, IČO 28581032, zast. JUDr. Evou Cahovou, advokátkou, se sídlem Olomouc, Horní lán č. 9, o námitkách dlužníka proti protokolu o jednání před odvolacím soudem dne 25.5.2016

takto:

Námitky dlužníka proti protokolu o jednání před odvolacím soudem ze dne 25.5.2016 sepsaného Vrchním soudem v Praze v insolvenční věci vedené pod č.j. KSCB 27 INS 18939/2013, 3 VSPH 248/2016-A-75, se z a m í t a j í .

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze ve věci dlužníka v řízení sen. zn. 3 VSPH 248/2016 za přítomnosti dlužníka projednal při ústním jednání konaném dne 25.5.2016 dlužníkovo odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. KSCB 27 INS 18939/2013-A-49 ze dne 13.11.2015.

Podáním z 1.6.2016 (dokument B-47) podal dlužník námitky proti protokolaci jednání dne 25.5.2016 s tvrzením, že nebyl odvolacím soudem částečně nebo vůbec zaprotokolován obsah tohoto jednání, a podrobně uvedl, co nebylo protokolováno. Tuto námitku pak doplnil podáním z 22.8.2016 (dokument A-80), v němž namítl, že při jednání dne 25.5.2016 krátkou cestou (opakovaně) předal usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 2.2.2005, čj. 1 Nc 1053/2005-3, jež nebylo k protokolu z uvedeného dne (dokument B-75) připojeno, a proto navrhuje doplnit námitky předmětným usnesením.

Podle § 40 zák. č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád-o.s.ř.) úkony, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí, se zaznamenávají ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu (dále jen záznam ). Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat, který je součástí spisu (odst. 1). Není-li pořízení záznamu možné nebo stanoví-li tak zákon, sepisuje se o úkonech, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí, protokol. Soud může rozhodnout, že bude současně s pořízením záznamu sepsán o úkonu protokol. Nejsou-li při úkonu přítomni účastníci, zástupci ani veřejnost a soud provádí pouze listinné důkazy nebo vyhlašuje rozhodnutí, postačí pořízení protokolu. V případě rozporu protokolu a záznamu má přednost záznam. Protokol se sepisuje vždy o úkonu, kterým a) byl uzavřen isir.justi ce.cz smír, nebo b) došlo k uznání nároku podle § 153a odst. 1 (odst. 2). Předseda senátu opraví v protokolu chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti. Předseda senátu také rozhoduje o návrzích na doplnění protokolu a o námitkách proti jeho znění (odst. 8).

Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2737/2012 ze dne 13.3.2014 vyslovil závěr, že měl-li u jednání přítomný žalobce (v daném případě dlužník) za to, že protokol o jednání odvolacího soudu neodráží věrně děj v jednací síni, bylo to důvodem k uplatnění námitky do protokolace, o které by byl soud povinen rozhodnout; povahou věci je přitom dáno, že takovou námitku mohl žalobce (dlužník), který se jednání zúčastnil, uplatnit nejpozději do skončení tohoto jednání.

Odvolací soud konstatuje, že o jednání dne 25.5.2016 nebyl pořízen záznam ve smyslu § 40 odst. 1 o.s.ř., nýbrž byl sepsán o něm protokol ve smyslu § 40 odst. 2 o.s.ř. Odvolací soud posoudil obsah dlužníkových návrhů na opravu protokolu z jednání dne 25.5.2016 (dále též jen protokol) a dospěl k závěru, že jsou nedůvodné a opožděné. Nedůvodnost námitek spatřuje v tom, že proti obsahu protokolu o jednání ze dne 25.5.2016 přítomný dlužník nenavrhl jakékoliv jeho doplnění, či opravu, ani nevznesl proti němu jakékoliv námitky, o nichž by odvolací soud byl povinen rozhodnout. Opožděnost námitek pak tkví ve skutečnosti, že byly podány opožděně (1.6.2016) ve smyslu shora citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Pokud jde o doplňující návrh na opravu týkající se nezveřejnění dlužníkem při jednání předloženého usnesení Okresního soudu v Kolíně, odvolací soud podotýká, že byl zveřejněn jako příloha protokolu pod dokumentem A-71 dne 25.5.2016. K tomuto důkazu odvolací soud ještě poznamenává, že byl odvolacímu soudu znám, neboť byl dlužníkem v průběhu řízení a k odvolání, jak sám uvádí, opakovaně předložen a je součástí insolvenčního spisu (viz dokumenty A-58, 62 a 67).

Z uvedených důvodů proto odvolací soud námitky dlužníka proti obsahu protokolu zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková