3 VSPH 1705/2016-A-12
KSPL 65 INS 10051/2016 3 VSPH 1705/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka Ľuboše anonymizovano , anonymizovano , bytem Trhanov 114, 345 33 Trhanov, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 10051/2016-A-6 ze dne 1. června 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 10051/2016-A-6 ze dne 1. června 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl insolvenční návrh dlužníka Ľuboše anonymizovano (dále jen dlužník ).

V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně uvedl, že se dlužník insolvenčním návrhem doručeným mu dne 28. 4. 2016 domáhal zjištění svého úpadku. Cituje ustanovení § 3 odst. 1 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen InsZ ), soud prvního stupně dospěl k závěru, že dlužník v insolvenčním návrhu nevylíčil rozhodné skutečnosti o tom, že se nachází v úpadku, neboť pouze konstatoval, jakým způsobem se dostal do stávající finanční situace, a že nemá žádný majetek ani žádné finanční zdroje. Své závazky včetně jejich splatnosti a své věřitele v insolvenčním návrhu nikterak neoznačil. Soud proto jeho insolvenční návrh postupem dle § 128 odst. 1 InsZ odmítl.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s argumentací, že nebyl soudem prvního stupně vyzván k doplnění svého insolvenčního návrhu. K odvolání přiložil listiny týkající se jeho závazků (nové znění kolonky 07 návrhu na povolení oddlužení, usnesení Okresního soudu v Domažlicích č.j. 3 C 18/2016-13 ze dne 29. 1. 2016, návrh na vydání platebního rozkazu podaný věřitele Home Credit, a.s., rozsudek Okresního soudu v Domažlicích č.j. 7 C 28/1016- 18 ze dne 11. 3. 2016, usnesení Okresního soudu v Domažlicích č.j. 7 C 28/2016-9 ze dne 11. 2. 2016, návrh na vydání platebního rozkazu podaný věřitele AB 4 B.V., smlouvu o úvěru uzavřenou s Komerční bankou, a.s. dne 16. 5. 2013 a smlouvu o hypotečním úvěru uzavřenou s Komerční bankou, a.s. dne 19. 9. 2008). isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení mu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 5 InsZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Podle § 3 odst. 1 InsZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 InsZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 InsZ).

O úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 InsZ se může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem.

Insolvenční soud správně vycházel z toho, že domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku, je podle § 103 odst. 2 InsZ povinen v insolvenčním návrhu vždy uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle § 104 odst. 1 InsZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ.

Jestliže dlužník hodlá navrhnout řešení svého úpadku (hrozícího úpadku) oddlužením, musí tak učinit návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři (§ 391 odst. 3 InsZ), a to současně s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 InsZ). K podání insolvenčního návrhu pak může využít kolonku 07 formuláře návrhu na povolení oddlužení, v níž pak musí-v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 InsZ-vyplnit nejen údaj o tom, čeho se insolvenčním návrhem domáhá (zda navrhuje vydat rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku), ale také musí uvést důvod tohoto návrhu, tj. vylíčit rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek či hrozící úpadek osvědčují. Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení jsou samostatná procesní podání se samostatným procesním režimem. Nedostatky insolvenčního návrhu (jímž se dlužník domáhá zjištění svého úpadku) nemohou být nahrazeny obsahem či přílohami návrhu, jímž se dlužník domáhá řešení svého úpadku oddlužením.

Požadavky stran povinnosti insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek-viz jeho usnesení sen. zn. 29 NSČR 7/2008 ze dne 26.2.2009 (R 91/2009), usnesení sen. zn. 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010 (R 88/2010), usnesení sen. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 (R 26/2011) a usnesení sen. zn. 29 NSČR 14/2011 ze dne 21.12.2011 (R 44/2012). Z této judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, se tak rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Součástí vylíčení takových rozhodujících skutečností tedy musí být nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Dlužník, který označením bodu 7 ve Formuláři projeví úmysl podat návrh na povolení oddlužení zároveň jako insolvenční návrh, a který současně rezignuje na uvedení jakýchkoliv rozhodujících skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící úpadek, předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 InsZ.

Jakkoli povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka podle citovaného R 91/2009 nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, je soudní praxe ustálena v závěru, že taková skutková tvrzení může dlužník-navrhovatel nabídnout i prostřednictvím připojeného řádného seznamu majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a) a b) InsZ) předložil.

Podle § 128 odst. 1 InsZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužník podal k insolvenčnímu soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení s využitím formuláře, v jehož kolonce 07 vyhrazené pro vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících jeho úpadek pouze vysvětlil důvod, pro který se dostal do tíživé finanční situace.

Uvedl, že nemá žádný majetek ani finanční zdroje a svým závazkům není schopen dostát.

Z uvedeného plyne, že dlužník neuvedl v kolonce 07 vyhrazené pro uvedení rozhodných skutečností k osvědčení úpadku žádná tvrzení, z nichž by bylo lze dovozovat jeho úpadek, tj. že má více věřitelů (řádně označených jménem, příjmením či firmou, identifikačním číslem a sídlem) s pohledávkami (s uvedením jejich výše a lhůty splatnosti) déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopen plnit. Tyto nedostatky lze nahradit pouze obsahem povinných seznamů uvedených v ustanovení § 104 InsZ, jenž však dlužník k insolvenčnímu návrhu nepřipojil.

Protože z tvrzení uvedených dlužníkem neplyne, že by měl závazky vůči více věřitelům déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopen uspokojovat, správně insolvenční soud dovodil, že insolvenční návrh nelze projednat a podle § 128 odst. 1 InsZ jej odmítl.

K odvolací námitce dlužníka, že nebyl soudem prvního stupně vyzván k doplnění svého insolvenčního návrhu, odvolací soud uvádí, že postup dle § 43 odst. 1 o.s.ř. je přímo vyloučen ustanovením § 128 odst. 1 věta druhá InsZ.

Na základě výše uvedených závěrů proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14. září 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu