3 VSPH 1704/2016-B-36
KSHK 42 INS 8830/2014 3 VSPH 1704/2016-B-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. LL.M. v insolvenční věci dlužníků Martina anonymizovano , anonymizovano a Moniky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Trutnově, Úpská 551, o odvolání Insolvency Project, v.o.s., IČO 28860993, se sídlem v Hradci Králové, Pražské Předměstí, Dukelská tř. 15/16, insolvenčního správce dlužníků (Správce), proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 8830/2014-B-30 ze dne 11. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 8830/2014-B-30 ze dne 11. srpna 2016 se v bodu III. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

V průběhu insolvenčního řízení Správce požádal Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) o udělení souhlasu k vydání výtěžku zpeněžení nemovitostí ve vlastnictví dlužníků zajištěným věřitelů s pohledávkami v celkové výši 75.045,28 Kč, jež získal ve výši 625.000,--Kč s tím, že náklady jsou tvořeny odměnou zprostředkovatele a nedoplatek na dani z nemovitých věcí za rok 2015 a 2016. Konstatoval, že pohledávky zajištěných věřitelů budou uspokojeny zcela; dále požádal o určení odměny ve výši 9.171,17 Kč včetně DPH.

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) vyslovil souhlas s tím, abys Správce vydal třem zajištěným věřitelům se zajištěnými pohledávkami ve výši 75.045,28 Kč částku na jejich úplné uspokojení ve shodné výši (bod I. výroku), Správci uložil vydat výtěžek zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek nejpozději do 3 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, zapsat do upraveného seznamu přihlášek k pohledávkám zajištěných věřitelů, jaká částka byla vyplacena, event., jaká její zbývající část pohledávky se vypořádá v rozvrhu a podat o tom písemnou zprávu ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí (bod II. výroku); dále přiznal Správci zálohu na odměnu ve výši 8.172,44 Kč včetně DPH 21% (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 8830/2014-A-9 z 2.5.2014 zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil Správce do funkce insolvenčního správce; usnesením č.j. KSHK 42 INS 8830/2014-B-18 z 23.10.2015 zrušil schválené oddlužení dlužníků isir.justi ce.cz a prohlásil na jejich majetek konkurs. Vyšel z toho, že hrubá výše výtěžku zpeněžení činí 625.000,--Kč, odměna realitní kanceláře činí 31.250,--Kč a nedoplatek na dani z nemovitostí za roky 2015 a 2016 činí celkem 32.150,--Kč, takže čistý výtěžek zpeněžení činí 592.850,--Kč a dále, že celkové výše pohledávek zajištěných věřitelů činí 75.045,28 Kč. Návrh na vydání výtěžku zpeněžení zveřejnil v insolvenčním rejstříku s poučením ve smyslu § 298 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) o právu podat proti němu ve stanovené lhůtě námitky; námitky proti Správcovu návrhu podány nebyly.

Cituje § 38 odst. 1, § 298 odst. 2 InsZ a § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách nutných nákladů (Vyhláška), konstatoval, že Správcova odměna činí 9% ze základu určeného ve výši připadající na uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů, tj. 9% z částky 75.045,28 Kč, jež po připočtení DPH ve výši 21% činí 8.172,44 Kč (75.045,28x9%x1,21). Po přezkoumání návrhu Správce dospěl k závěru, že je věcně správný, a proto (s výhradou navrhované odměny) Správci udělil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům.

Ke Správcem navrhované odměně ve výši 9.171,17 Kč, kdy vycházel ze základu 84.216,45 Kč insolvenční soud akcentoval, že základ pro výpočet jeho odměny činí 75.045,28 Kč (v níž je zahrnuta i odměna insolvenčního správce).

Toto usnesení napadl Správce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodu III. výroku a navrhl, aby je odvolací soud v napadeném rozsahu změnil tak, že určí jeho odměnu v navrhované výši, tj. 9.171,17 Kč. Trval na tom, že výkladem § 1 odst. 2 Vyhláška třeba dojít k závěru, základ pro výpočet jeho odměny se vypočítá jako součet částky připadající na uspokojení zajištěných věřitelů, tj. ve výši 75.045,28 Kč, k níž třeba připočítat jeho odměnu. Protože je plátcem DPH činí jeho odměna 9% ze základu navýšeného o DPH ve výši 21% (9x1,21), takže sazba odměny činí 10,89% ze základu. Na tomto základu se podílí jeho odměna v míře 10,89 % z částky 75.045,28 Kč a výtěžek zpeněžení připadající na uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů pak představuje 89,11% základu (100-10,89%), z něhož třeba vypočítat základ 100%, odměnu činící 9% z tohoto základu a k ní připočíst DPH 21%. Základ pro výpočet odměny tak činí 84.216,45 Kč (75.045,28:89,11x100), 9% z uvedené částky 7.579,48 Kč a po připočtení DPH 21% činí odměna 9.171,17 Kč (84.216,45x9%x1,21).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 38 InsZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,--Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,--Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce, přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností, nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem, stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6-Vyhláška).

Podle § 1 vyhlášky (ve znění účinném od 1.1.2014) pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a odstavce 3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce (odst. 1). Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna v případě výtěžku od 0-1 mil. Kč 9%; pro účely této vyhlášky se za jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot (odst. 2). V odstavci 3 tohoto ustanovení je pak upravena odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení nezajištěným věřitelům. Z uvedené právní úpravy plyne, že nadále základem pro výpočet odměny insolvenčního správce není součet výtěžku zpeněžení určený k vydání věřitelům a částky připadající na odměnu insolvenčního správce, jak plyne z právní úpravy § 1 odst. 2 Vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2013, nýbrž jen výtěžek zpeněžení připadající na zajištěného věřitele, jak plyne z právní úpravy citované výše a účinné od 1.1.2014, kterou nutno na projednávanou věc aplikovat. Touto novou právní úpravou byl vypočet odměny insolvenčního správce podstatně zjednodušen, neboť podle právní úpravy předchozí bylo třeba pro zjištění základu pro výpočet odměny insolvenčního správce přičíst odměnu insolvenčního správce, která však známa nebyla, a k jejímu zjištění bylo třeba provést složitý výpočet; odměna = 0,09 krát (výtěžek-náklady správy-náklady zpeněžení lomený 1,09).

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že úpadek dlužníků byl po zrušení schváleného oddlužení řešen konkursem. V průběhu insolvenčního řízení byly zpeněženy nemovitosti ve vlastnictví dlužníků (bytová jednotka č. 132 v domě č.p. 550, 551, 552 postaveném na pozemku parc.č. 1265 a spoluvlastnických podílů ke společným částem domu, zapsané pro kat. území Horní staré Město a obec Turnov) k uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů (Zelenina-Drinks, spol. s r.o., IČO 260078622, Mgr. Ing. Radima Opletala, bytem v Bruchotíně, Květinová 8, ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963) o celkové výši 75.045,28 Kč za cenu 625.000,--Kč s tím, že náklady na údržbu a prodej činí 32.150,--Kč.

Odvolací soud dospěl k závěru, že insolvenční soud při výpočtu odměny Správce postupoval v souladu s právní úpravou § 1 Vyhlášky, když jeho odměnu stanovil ve výši 9% z výtěžku zpeněžení po odečtení nákladů správy a zpeněžení zajištění. Výpočet předložený Správcem, podle něhož je třeba na výtěžek zpeněžení vydávaný zajištěnému věřiteli pohlížet jako na základ snížený o jeho odměnu s tím, že teprve součet vydávaného výtěžku zpeněžení a jeho odměna představují v celku základ pro výpočet odměny, nemá v právu a patrně je inspirován právní úpravou citovaného ustanovení účinného do 31.12.2013.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené rozhodnutí v bodě III. výroku jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil; v nenapadené části v bodech I. a II. výroku zůstává usnesení nedotčeno (§ 206 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. září 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnsot vyhotovení: Mandáková