3 VSPH 1698/2014-P21-10
KSUL 45 INS 6289/2012 3 VSPH 1698/2014-P21-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníků: a) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano a b) Hana anonymizovano , nar. 19.3.1950, oba bytem Chomutov, Blatenská 3234/128, o odvolání věřitele č. 13: Avesolvent, s.r.o. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, IČO 26803127, adresa pro doručování: 739 59 Střítež č.p. 157, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 6289/2012-P21-5 ze dne 10. července 2014, o přihlášce pohledávky ve výši 2.042.637,66 Kč,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 6289/2012-P21-5 ze dne 10. července 2014 se mění tak, že přihláška č. 21 věřitele č. 13 se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) rozhodl, že přihláška č. 21 věřitele č. 13 (jímž je Avesolvent, s.r.o. se sídlem v Praze 1, dále jen Věřitel) se odmítá (bod I. výroku) a že se účast Věřitele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že při přezkumném jednání konaném 15.5.2012 dlužníci popřeli přihlášku Věřitele z důvodu zaplacení. Pokračoval, že za trvání oddlužení popření dlužníky má stejné účinky jako popření insolvenčním správcem. O tomto popření byl věřitel řádně vyrozuměn (vyrozumění se správci vrátilo jako nedoručitelné z adresy sídla firmy i doručovací adresy, kterou věřitel uvedl v přihlášce). Věřitel byl v tomto vyrozumění poučen o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky ve stanovených lhůtách. Žaloba podána nebyla.

Insolvenční soud uzavřel, že podle § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, soud přihlášku odmítne, a proto rozhodl ve smyslu § 185 IZ a zároveň poučil věřitele, že právní mocí usnesení jeho účast v řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítl, že nesouhlasí se závěrem insolvenčního soudu, že byl o popření řádně vyrozuměn. Skutečnost, že se správci vrátilo z adresy sídla firmy i doručovací adresy poštou zaslané vyrozumění jako nedoručitelné, není jeho chybou, ale správce, jenž má jako on ze zákona zřízenu datovou schránku a tuto má přednostně používat. Existence jeho datové schránky byla prokázána v řízení před insolvenčním soudem vedeném pod sp. zn. 45 ICm 1728/2012 v žalobě na určení neexistence jeho pohledávky ve výši 2.042.637,66 Kč ve věci žalobců v postavení dlužníků proti němu, když řízení v této věci bylo zastaveno pro nedostatek podmínek řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 410 odst. 1 věta prvá IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Podle § 410 odst. 2 má popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy proti dlužníku.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření (odst. 1). Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Z citované úpravy § 410 IZ plyne, že v případě schválení oddlužení má dlužníkovo popření nezajištěné pohledávky stejný účinek jako její popření insolvenčním správcem.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční správce Věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, opakovaně o popření jeho pohledávky vyrozumíval. Věřitel uvedl v přihlášce pohledávky adresu svého sídla (uvedeno v záhlaví tohoto usnesení), a dále korespondenční adresu: Třinec, ul. Míru č. p. 5. Zásilka obsahující toto vyrozumění byla v případě doručení na adresu sídla v Praze 1 doručující poštou vrácena insolvenčnímu správci zpět s tím, že si adresát (Věřitel) zásilku nevyzvedl, když nebyl zastižen a dne 21.2.2014 mu bylo dáno oznámení, v případě doručení na korespondenční adresu v Třinci byla zásilka rovněž poštou vrácena z důvodu, že se adresát odstěhoval.

Za popsaného stavu věci tedy není možné dospět k jinému závěru, než že vyrozumění o popření pohledávky dlužníky nebylo Věřiteli doručeno, takže mu lhůta k podání žaloby dosud nezačala ani běžet. Ostatně sám insolvenční soud rozporuplně konstatoval, že vyrozumění nebylo Věřiteli doručeno, přesto uzavřel, že byl řádně vyrozuměn, aniž by vysvětlil, jakým způsobem se tak stalo. Sám insolvenční soud pak v předkládací zprávě uvedl, že po zastavení řízení sp. zn. 45 ICm 1728/2012 zůstaly (vykonatelné) pohledávky Věřitele zjištěny ve výši 1.599.165,-Kč a Věřitel byl správcem vyrozuměn o popření nevykonatelné pohledávky 443.472,66 Kč ; přihláška mu měla být odmítnuta pouze ve výši 443.472,66 Kč, nikoli v celé výši. Z napadeného usnesení tak ani není zřejmé, proč byla odmítnuta celá přihláška Věřitele.

Z uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. srpna 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná