3 VSPH 1698/2013-B-27
KSHK 42 INS 5337/2012 3 VSPH 1698/2013-B-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníka: Ján anonymizovano , anonymizovano , bytem v Dobrušce, Za universitou 868, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., IČO 24203319, se sídlem v Hradci Králové, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 5337/2012-B-15 ze dne 9. září 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) odvolal z funkce insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s., IČO 24203319 (odvolatel), ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Ing. Petru Hýskovou, se sídlem v Praze 6, Karlovarská 195/3 a dosavadnímu insolvenčnímu správci uložil povinnost bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce (bod III. výroku). Učinil tak v souvislosti se zjištěním, že odvolatel ukončil činnost insolvenčního správce k 31.8.2013.

Podáním z 24.9.2013 (B-20) doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne se odvolatel proti usnesení insolvenčního soudu odvolal prostřednictvím svého společníka Dr. Oec. Michala Edla, MBA (společník) z důvodů v něm uvedených.

Podáním ze 30.9.2013 (B-21) doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne vzal odvolatel prostřednictvím své společnice Mgr. Ing. Petry Hýskové (společnice) své odvolání zpět.

Ve vyjádření z 9.10.2013 (B-23) doručeného tentýž den odvolatel prostřednictvím svého společníka požadoval, aby odvolací soud nepřihlížel k podání, jím ž odvolatel prostřednictvím společnice vzal odvolání zpět, neboť ho považuje za neúčinné vzhledem k tomu, že zájmy společnice jsou v rozporu se zájmy odvolatele. Dovozoval proto, že společnice je vyloučena z možnosti činit jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení jménem dlužníka. Doplnil, že má jen dva společníky tvořící statutární orgán a že jedinou osobou oprávněnou jeho jménem podat odvolání proti napadenému usnesení je společník a nikoliv také společnice.

Odvolací soud zastává názor, že společnice odvolatele byla oprávněna (§ 21 odst. 1 písm. a/ občanského soudního řádu-o.s.ř.) činit za něho vůči insolvenčnímu soudu podání, jímž vzala odvolání odvolatele proti napadenému usnesení zpět, neboť vnitřní rozpor mezi společníky o obchodním vedení odvolatele nelze přenášet do roviny rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda bude či nebude vykonávat funkci insolvenčního správce. Třeba zdůraznit, že výkon funkce insolvenčního správce není podnikáním ani na ně není právní nárok a že insolvenční soud je povinen v každém okamžiku insolvenčního řízení sledovat, zda insolvenční správce (včetně veřejné obchodní společnosti) splňuje podmínky pro výkon funkce či nikoliv (§ 31 odst. 3 a 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-InsZ).

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze odvolatele pro stručnost na své usnesení č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38 z 21.6.2013 přístupné veřejnosti na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykonávat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců výlučně prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci veřejná obchodní společnost ukončila (na vlastní žádost) k 31.8.2013 činnost insolvenčního správce, nebylo by možné jejímu odvolání (pokud by nebylo vzato zpět) stejně vyhovět. V daném případě nejde a ani nemůže jít o kolizi zájmů (§ 21 odst. 4 o.s.ř.) mezi společnicí a odvolatelem, neboť ten funkci insolvenčního správce s ohledem na závěry plynoucí ze shora zmíněného rozhodnutí vykonávat nemůže.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e l z e podat dovolání.

V Praze dne 12. listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová

2