3 VSPH 1690/2012-A-94
KSCB 27 INS 9776/2010 3 VSPH 1690/2012-A-94

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: 1. jihočeská zemědělská, a.s., IČO 25162012, se sídlem ve Svébozích 49, okres České Budějovice, zast. Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábř. 39/51, k návrhu navrhovatelů: ENVIMEA, spol. s r.o., IČO 26040751, se sídlem v Trhových Svinách, Budovatelská 917, zast. JUDr. Evou Zajíčkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Českém Krumlově, Tovární 66, b) Jolana Černá, bytem v Bedřichově 13, okres České Budějovice, zast. Mgr. Antonínem Menzelem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 44/10, o odvolání navrhovatelů proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 9776/2010-A-64 ze dne 25.června 2012

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Navrhovatelé a) a b) jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit dlužníkovi na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. et Mgr. Václava Sládka, advokáta se sídlem v Praze 5 částku 8.228,--Kč.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl návrh navrhovatelů na zjištění dlužníkova úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek (bod I. výroku), návrh na ustanovení předběžného správce zamítl (bod II. výroku) a zavázal navrhovatele společně a nerozdílně zaplatit dlužníkovi na náhradu nákladů řízení 20.230,--Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí (bod III. výroku).

Toto usnesení napadli navrhovatelé a) a b) v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, jež však v průběhu odvolacího řízení podáním z 22.1.2014 vzali zpět.

Podle § 207 odst. 2. o.s.ř. ve spojení s § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání dlužníka podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil. Právní moc napadeného usnesení tak nastane dnem, v němž by nabylo právní moci, kdy k odvolání vůbec nedošlo (§ 222 o.s.ř.).

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 o.s.ř. za přiměřeného použití ustanovení § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., neboť zastavení odvolacího řízení zavinili navrhovatelé, kteří podali odvolání. Náhrada nákladů odvolacího řízení představuje odměnu zastupování dlužníka advokátem v sazbě vycházející z tarifní hodnoty 50.000,--Kč podle § 8 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. (AT), tj. ve výši 3.100,--Kč, při dvou úkonech právní služby, tj. vyjádření k odvolání a účast při odvolacím jednání tak činí odměna 6.200,--Kč a dvou náhrad hotových výdajů po 300,--Kč, tj. celkem 6.800,--Kč, po připočtení DPH ve výši 21% 8.228,--Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 22. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová