3 VSPH 169/2014-B-18
KSPH 37 INS 21929/2012 3 VSPH 169/2014-B-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem v Praze 8, Zenklova 35/1, t.č. ve Věznici Praha-Pankrác, v Praze 4, Soudní 988/1, zahájené k návrhu navrhovatele: Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324 se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 21929/2012-B-11 ze dne 5. září 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 21929/2012-B-11 ze dne 5. září 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (Soud) odmítl odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPH 37 INS 21929/2012-A-14 z 3.12.2012 (také Usnesení).

V odůvodnění napadeného usnesení Soud uvedl, že Usnesením zjistil dlužníkův úpadek a prohlásil na jeho majetek konkurs a že 2.9.2013 mu bylo doručeno dlužníkovo podání z 28.8.2013 označené dlužníkem jako odpor proti rozhodnutí o vydání zálohy na náklady insolvenčního řízení , v němž však dlužník vyjádřil nesouhlas s Usnesením, zpochybnil proces zpeněžování majetkové podstaty, zejména pak správnost znaleckých posudků vypracovaných k jejímu ocenění. Podle obsahu dlužníkovo podání zhodnotil jako odvolání proti Usnesení a podnět k přezkumu postupu insolvenčního správce v insolvenčním řízení. Zjistil, že Usnesení bylo doručeno dlužníkovi 11.12.2012, a konstatoval, že lhůta 15 dnů k podání odvolání (§ 204 odst. 1 o.s.ř.) začala běžet dnem následujícím, tj. 12.12.2012 a že poslední den odvolací lhůty připadl na 27.12.2012. Poté, co zjistil, že odvolání dlužník podal k poštovní přepravě až 29.8.2013, cituje ustanovení § 57 o.s.ř. a § 83 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), podle něhož prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné, učinil právní závěr, že dlužník podal odvolání proti Usnesení opožděně, a proto podle § 208 odst. 1 o.s.ř. je z důvodu opožděnosti odmítl.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž uvedl, že v insolvenčním řízení je nelegálně zbavován majetku, což potvrdili i policejní orgány. K usnesení č.j. KSPH 37 INS 21929/2012-B-13 z 2.1.2014, kterým Soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení své odvolání doplnil, neboť z něho není zřejmé, čeho se odvolatel domáhá, a zároveň dlužníka poučil, jak má své odvolání doplnit, tj. zejména, jak má rozhodnout, s tím, že nebude-li odvolání ve stanovené lhůtě doplněno a v insolvenčním řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, bude odmítnuto, své odvolání doplnil a požadoval, aby napadené usnesení bylo zrušeno a dále se vyjadřoval ke svým závazkům z hypotéky vůči insolvenčnímu navrhovateli. Namítl, že insolvenční navrhovatel s ním nekomunikoval a bez dalšího podal insolvenční návrh. Zopakoval, že ho insolvenční správce okrádá a že věc je v šetření policejních orgánů. Doplnil, že projevil snahu se s insolvenčním navrhovatelem dohodnout tak, aby mohl ve splácení hypotéky pokračovat poté, co bude propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 odst. InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak anebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 57 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3).

Podle § 83 InsZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č.j. KSPH 37 INS 21929/2012-A-14 z 3.12.2012 Soud zjistil dlužníkův úpadek a prohlásil na dlužníkův majetek konkurs, rozhodnutí bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku a dlužníkovi bylo doručeno do vazební věznice na Pankráci 11.12.2012. V podání z 28.8.2013, předaném k poštovní přepravě 29.8.2013 a doručeném Soudu 2.9.2013 (dokument B-9), dlužník vyjádřil nesouhlas s Usnesením a zejména s postupem insolvenčního správce (Záveská a spol., v.o.s., IČO 26468514 se sídlem v Praze 5, Ostrovského 253) při zjišťování ceny znaleckých posudků ke stanovení hodnoty jeho majetku, jež byla stanovena zmatečně a jeho majetek byl podhodnocen oproti skutečné ceně.

Lhůta 15 dnů k podání odvolání proti Usnesení začala běžet dlužníkovi dnem následujícím po dni jeho doručení, tj. 12.12.2012, její poslední den připadl na 26.12.2012, a vzhledem k tomu, že se jedná o svátek, posledním dnem je nejblíže následující pracovní den, tj. 27.12.2012. Odvolání proti Usnesení tak dlužník zjevně podal po lhůtě až 29.8.2013; případné prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání je v ustanovení § 83 InsZ vyloučeno.

Soud proto správně postupoval podle § 208 odst. 1 o.s.ř. a odmítl dlužníkovo odvolání z důvodu jeho opožděného podání.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová