3 VSPH 1686/2015-B-183
MSPH 94 INS 1151/2013 3 VSPH 1686/2015-B-183

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Novinová a poštovní s.r.o., se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, IČO: 25773801, za účasti státního zastupitelství, o odvoláních věřitele č. 26: Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČO: 47114983, Mgr. Robertem Klenkou, advokátem se sídlem Praha 1, Klimentská 10, věřitele č. 89: P3 Park Horní Počernice, a.s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, IČO: 28712994, zast. Mgr. Klárou Stibůrkovou, advokátkou se sídlem Benešov, Husova 2117, věřitele č. 153: Astrosat Media s.r.o., se sídlem Praha 22, Přátelství 986/19, IČO: 49358154, zast. JUDr. Janou Fráňovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Jakubská 14, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2015, č.j. MSPH 94 INS 1151/2013-B-163 (B-168),

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2015, č.j. MSPH 94 INS 1151/2013-B-163 (B-168), se v bodě I. výroku zrušuje.

II. Odvolání proti bodu II. výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2015, č.j. MSPH 94 INS 1151/2013-B-163 (B-168), se o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením (vyhotoveným v písemné podobě pod číslem události B-168 s nesprávným datem 29.7.2015) soud prvního stupně bodem I. výroku zamítl návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým byl stávající věřitelský výbor odvolán a bylo rozhodnuto o tom, že nový věřitelský výbor bude čtyřčlenný a bodem II. výroku zamítl návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým byli zvoleni konkrétní členové věřitelského výboru.

Odkazuje na ustanovení § 55 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen InsZ, uvedl, že bodem I. výroku pouze potvrdil a ujasnil situaci vzniklou poté, kdy soud nezrušil při jednání schůze věřitelů konané dne 23.6.2015 její rozhodnutí o odvolání stávajícího věřitelského výboru s tím, že napříště bude věřitelský výbor čtyřčlenný. Vzhledem k tomu, že schůze věřitelů většinou hlasů v souladu s § 56 InsZ regulérně zvolila nový čtyřčlenný věřitelský výbor, jehož členové jsou způsobilí tuto funkci vykonávat a nejsou pochybnosti o jejich důvěryhodnosti ani o tom, že by mezi nimi a dlužníkem byl vztah ve smyslu § 59 odst. 2 InsZ, rozhodl, jak uvedeno v bodu II. výroku.

Proti tomuto usnesení, maje jej za nesprávné, se včas odvolali věřitelé č. 26, 89 a 153. Namítli především, že motivem návrhu věřitele č. 115-1. zasílatelská s.r.o., který disponuje nadpoloviční většinou přihlášených pohledávek, na odvolání stávajícího věřitelského výboru je vyvíjení tlaku na insolvenčního správce či jiné jednání směřující k nezdaru odpůrčí žaloby podané proti rozdělení dlužníka a k rychlému ukončení tohoto insolvenčního řízení ku prospěchu tohoto věřitele. Soud prvního stupně nevzal v úvahu, že věřitelský výbor v dosavadním složení vykonává svoji funkci řádně, že žádný důvod ke změně v obsazení věřitelského výboru není dán. Je proti smyslu zákona a smyslu existence věřitelského výboru jako takového, aby schůze věřitelů mohla věřitelský výbor kdykoliv volit a odvolávat dle své libovůle, aniž by k tomu měla důvod. Vydané rozhodnutí je s ohledem na průběh dané schůze navíc vadné i procesně. Jediným důvodem pro odvolání věřitelského výboru je to, že věřitelé č. 114 a 115 nechtějí ve věřitelském výboru věřitele č. 26 z důvodu jím provedeného popření pohledávky věřitele č. 115 a z důvodu konkurenčního vztahu s věřitelem č. 114. Důvodem k odvolání původního věřitelského výboru je propojení věřitelů č. 114 a 115 s dlužníkem a jejich záměr vykonávat funkce členů věřitelského výboru v rozporu se společným zájmem věřitelů. Vyjádřili přesvědčení, že osoba 1. zasílatelské s.r.o. neskýtá záruky své nepodjatosti a důvěryhodnosti ve smyslu § 59 odst. 2, 3 InsZ. Poukázali na to, že rozhodnutí pod bodem I. výroku je věcně shodné s již dříve přijatým rozhodnutím soudu prvního stupně o tom, že nezrušuje rozhodnutí schůze věřitelů o odvolání členů věřitelského výboru a o tom, že nový věřitelský výbor bude čtyřčlenný. Napadeným rozhodnutím vytkli také to, že s předem uplatněnými námitkami odvolatelů se soud prvního stupně dostatečně nevypořádal.

K bodu I. výroku napadeného rozhodnutí:

Pokud jde o rozhodnutí o tom, že se zamítá návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů konané dne 23.6.2015 o odvolání stávajícího věřitelského výboru s tím, že nový věřitelský výbor bude čtyřčlenný, Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání jsou opodstatněná.

Z obsahu spisu se totiž podává, že schůze věřitelů konaná dne 23.6.2015 stávající věřitelský výbor ve složení: Česká správa sociálního zabezpečení (věřitel č. 86), Astrosat Media s.r.o. (věřitel č. 30), P3 Park Horní Počernice, a.s. (věřitel č. 89), Česká pošta, s.p. (věřitel č. 26) odvolala a rozhodla, že nový věřitelský výbor bude tříčlenný. Soud prvního stupně toto rozhodnutí zrušil. Poté schůze věřitelů stávající čtyřčlenný věřitelský výbor znovu odvolala a rozhodla, že nový věřitelský výbor bude (stejně jako dosud) čtyřčlenný. O věřitelském návrhu na zrušení tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl tak, že se toto rozhodnutí nezrušuje a odvolání členů věřitelského výboru potvrdil. Následně byl schůzí věřitelů zvolen nový věřitelský výbor, jehož členy se stali věřitel č. 86-Česká správa sociálního zabezpečení, věřitel č. 95-Katolický týdeník s.r.o., věřitel č. 97-COPY GENERAL ONSITE SERVICES s.r.o. a věřitel č. 115-1. zasílatelská s.r.o. Napadeným usnesením insolvenčního soudu byl poté návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního věřitelského výboru a o tom, že věřitelský výbor bude čtyřčlenný opět zamítnut. Současně byl rozhodnutím soudu zamítnut také návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým byly uvedené osoby zvoleny do nového věřitelského výboru. Dalším rozhodnutím insolvenční soud volbu nových členů věřitelského výboru potvrdil.

Vzhledem k tomu, že (jak z uvedeného vyplývá) o věci, o které soud prvního stupně rozhodl bodem I. výroku odvoláním napadeným rozhodnutím bylo již dříve na téže schůzi věřitelů rozhodnuto, jeho rozhodnutí-bez ohledu na to, že k jeho vydání nebyl žádný věcný ani právní důvod, když za takový důvod nelze pokládat (jak je uvedeno v odůvodnění napadeného rozhodnutí) potřebu soudu prvního stupně v řízení nastalou situaci potvrdit a ujasnit -trpí zmatečnostní vadou (srov. § 229 odst. 2, písm. b/ o.s.ř.) spočívající v překážce věci rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 4 o.s.ř. za použití § 167 odst. 2 o.s.ř, § 103 o.s.ř. a § 7 InsZ. Odvolací soud proto napadené usnesení v dotčené části podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. za použití § 7 InsZ zrušil. O zastavení řízení v odpovídajícím rozsahu ve smyslu § 221 odst. 1, písm. c) o.s.ř. za použití § 104 odst. 1 o.s.ř. odvolací soud nerozhodoval, neboť zde žádné řízení (o dalším návrhu na zrušení dotčeného rozhodnutí schůze věřitelů), na které by bylo třeba soudem prvního stupně reagovat zahájeno nebylo.

K bodu II. výroku napadeného rozhodnutí:

Co do rozhodnutí o návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým byli zvoleni konkrétní členové věřitelského výboru, Vrchní soud v Praze se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro to, aby mohl přezkoumat věcnou správnost tohoto rozhodnutí a řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 54 InsZ odporuje-li usnesení schůze věřitelů společnému zájmu věřitelů, může je insolvenční soud zrušit; to neplatí v případě uvedeném v § 29 odst. 1, § 51 odst. 1 a pro usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o reorganizačním plánu nebo o způsobu oddlužení. Rozhodnutí o zrušení usnesení schůze věřitelů může insolvenční soud vydat jen do skončení schůze věřitelů, která usnesení přijala, a může tak učinit jen na návrh insolvenčního správce nebo věřitele, který hlasoval proti přijetí usnesení schůze věřitelů.

Podle § 57 odst. 3 InsZ volbu a odvolání členů a náhradníků věřitelského výboru potvrzuje insolvenční soud; jeho rozhodnutí se nedoručuje.

Odvolací soud již ve svém usnesení ze dne 21.7.2009, č.j. MSPH 96 INS 3928/2008, 2 VSPH 297/2009-B-61, vyjádřil závěr, že rozhodnutí podle § 54 InsZ o zrušení usnesení schůze věřitelů může (nikoliv musí) vydat insolvenční soud jen tehdy, shledá-li (a to jen na návrh insolvenčního správce nebo věřitele, jenž hlasoval proti jejímu přijetí) usnesení schůze věřitelů v rozporu se společným zájmem věřitelů; proti takovému usnesení insolvenčního soudu se lze odvolat jen za podmínek uvedených v § 55 InsZ. Pokud je usnesení schůze věřitelů v souladu se společným zájmem věřitelů, a proto je není třeba rušit, ponechá se v platnosti a žádné rozhodnutí podle § 54 InsZ se nevydává; dal-li však soud prvního stupně účastníkům schůze věřitelů na vědomí svůj názor (nadbytečně) formou usnesení, učinil tak usnesením, jímž se upravuje vedení řízení, proti němuž není odvolání přípustné. Na těchto závěrech odvolací soud trvá a pro stručnost na ně odkazuje.

Vzhledem k tomu, že usnesení, jímž soud prvního stupně na schůzi věřitelů konané dne 23.6.2015 zamítl návrh na zrušení usnesení chůze věřitelů, kterým byly zvoleni konkrétní členové věřitelského výboru je rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení, není proti němu dle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. za použití § 7 InsZ odvolání přípustné. Nesprávné poučení soudem prvního stupně právo odvolat se proti danému rozhodnutí nezakládá.

Z § 57 odst. 3 InsZ odvolací soud dále dovozuje, že zvláštní úprava potvrzení nebo nepotvrzení volby člena věřitelského výboru obsažená v tomto ustanovení z povahy věci vylučuje aplikaci postupu dle § 54 a § 55 InsZ v tom směru, že by insolvenčnímu soudu umožnila, aby na návrh insolvenčního správce či věřitele hlasujícího proti přijetí usnesení zrušil usnesení o volbě člena věřitelského výboru z důvodu, že odporuje společnému zájmu věřitelů. Opačný názor by vedl k tomu, že by se institut potvrzení nebo nepotvrzení volby či odvolání člena věřitelského výboru insolvenčním soudem stal nadbytečným. Jinými slovy řečeno volbu (či odvolání) člena věřitelského výboru insolvenční soud přezkoumává v rámci svého rozhodnutí podle zvláštní úpravy obsažené v § 57 odst. 3 InsZ a nikoli postupem podle § 54 a 55 InsZ.

Z uvedených důvodů postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) o.s.ř. za použití § 7 InsZ, a podaná odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková