3 VSPH 1685/2015-B-186
MSPH 94 INS 1151/2013 3 VSPH 1685/2015-B-186

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Novinová a poštovní s.r.o., se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, IČO: 25773801, za účasti státního zastupitelství, o odvoláních věřitele č. 26: Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČO: 47114983, Mgr. Robertem Klenkou, advokátem se sídlem Praha 1, Klimentská 10, věřitele č. 89: P3 Park Horní Počernice, a.s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, IČO: 28712994, zast. Mgr. Klárou Stibůrkovou, advokátkou se sídlem Benešov, Husova 2117, věřitele č. 153: Astrosat Media s.r.o., se sídlem Praha 22, Přátelství 986/19, IČO: 49358154, zast. JUDr. Janou Fráňovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Jakubská 14, věřitele č. 86: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 1292/25, IČO: 00006963, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2015, č.j. MSPH 94 INS 1151/2013-B-163 (B-167),

takto:

Odvolání se o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením (vyhotoveným v písemné podobě pod číslem události B-167 s nesprávným datem 29.7.2015) soud prvního stupně rozhodl jednak, že usnesení schůze věřitelů konané dne 23.6.2015 o odvolání stávajících členů věřitelského výboru s tím, že nový věřitelský výbor bude čtyřčlenný se nezrušuje a jednak, že toto usnesení (resp. před opravou provedenou písemným vyhotovením, že toto řízení ) se potvrzuje.

Odkazuje na ustanovení § 55 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen InsZ, a vycházeje z toho, že čtyřčlenný věřitelský výbor je v řízení přijatelným kompromisem i navzdory silnému postavení věřitele č. 115 a co do počtu členů naváže na dosud působící čtyřčlenný věřitelský výbor, což přispěje k zachování kontinuity z hlediska počtu jeho členů, dospěl soud prvního stupně k závěru, že dané rozhodnutí schůze věřitelů společnému zájmu všech věřitelů neodporuje.

Proti tomuto usnesení, maje jej za nesprávné, se včas odvolali věřitelé č. 26, 89, 153 a 86. Napadenému rozhodnutí vytýkají, že s námitkami uplatněnými jimi v řízení se soud prvního stupně řádně nevypořádal. Vyjádřili především přesvědčení, že motivem návrhu věřitele č. 115-1. zasílatelská s.r.o., který disponuje nadpoloviční většinou přihlášených pohledávek, na odvolání stávajícího věřitelského výboru je vyvíjení tlaku na insolvenčního správce či jiné jednání směřující k nezdaru odpůrčí žaloby podané proti rozdělení dlužníka a k rychlému ukončení tohoto insolvenčního řízení ku prospěchu tohoto věřitele. Soud prvního stupně nevzal v úvahu, že věřitelský výbor v dosavadním složení vykonává svoji funkci řádně, že žádný důvod ke změně v obsazení věřitelského výboru není dán. Je proti smyslu zákona a smyslu existence věřitelského výboru jako takového, aby schůze věřitelů mohla věřitelský výbor kdykoliv volit a odvolávat dle své libovůle, aniž by k tomu měla důvod. Vydané rozhodnutí je s ohledem na jeho zmatečnou formulaci (kdy soud prvního stupně usnesení schůze věřitelů o odvolání stávajícího věřitelského výboru nezrušil a toto řízení potvrdil) a zmatečný průběh schůze navíc vadné i procesně. Jediným důvodem pro odvolání věřitelského výboru je to, že věřitelé č. 114 a 115 nechtějí ve věřitelském výboru věřitele č. 26 z důvodu jím učiněného popření pohledávky věřitele č. 115 a z důvodu konkurenčního vztahu s věřitelem č. 114. Důvodem k odvolání původního věřitelského výboru je propojení věřitelů č. 114 a 115 s dlužníkem a jejich záměr vykonávat funkce členů věřitelského výboru v rozporu se společným zájmem věřitelů.

Vrchní soud v Praze se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro to, aby mohl přezkoumat věcnou správnost napadených rozhodnutí a řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že tomu tak není. A to ani pokud jde o rozhodnutí o tom, že usnesení schůze věřitelů konané dne 23.6.2015 o odvolání stávajícího věřitelského výboru s tím, že nový věřitelský výbor bude čtyřčlenný se nezrušuje ani pokud jde o rozhodnutí o potvrzení rozhodnutí schůze věřitelů o odvolání dosavadních členů věřitelského výboru.

Z obsahu spisu se podává, že schůze věřitelů konaná dne 23.6.2015 stávající věřitelský výbor ve složení: Česká správa sociálního zabezpečení (věřitel č. 86), Astrosat Media s.r.o. (věřitel č. 30), P3 Park Horní Počernice, a.s. (věřitel č. 89), Česká pošta, s.p. (věřitel č. 26) odvolala a rozhodla, že nový věřitelský výbor bude tříčlenný. Soud prvního stupně toto rozhodnutí zrušil. Poté schůze věřitelů stávající čtyřčlenný věřitelský výbor opět odvolala a rozhodla, že nový věřitelský výbor bude (stejně jako dosud) čtyřčlenný. O věřitelském návrhu na zrušení tohoto rozhodnutí soud prvního stupně napadeným usnesením rozhodl tak, že se toto rozhodnutí nezrušuje a odvolání členů věřitelského výboru potvrdil. Následně byl schůzí věřitelů zvolen nový věřitelský výbor, jehož členy se stali věřitel č. 86-Česká správa sociálního zabezpečení, věřitel č. 95-Katolický týdeník s.r.o., věřitel č. 97-COPY GENERAL ONSITE SERVICES s.r.o. a věřitel č. 115-1. zasílatelská s.r.o. Usnesením insolvenčního soudu byl poté návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního věřitelského výboru a o tom, že věřitelský výbor bude čtyřčlenný opět zamítnut. Současně byl rozhodnutím insolvenčního soudu zamítnut návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým byly uvedené osoby zvoleny do nového věřitelského výboru. Dalším rozhodnutím insolvenční soud volbu nových členů věřitelského výboru potvrdil.

Podle § 54 InsZ odporuje-li usnesení schůze věřitelů společnému zájmu věřitelů, může je insolvenční soud zrušit; to neplatí v případě uvedeném v § 29 odst. 1, § 51 odst. 1 a pro usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o reorganizačním plánu nebo o způsobu oddlužení. Rozhodnutí o zrušení usnesení schůze věřitelů může insolvenční soud vydat jen do skončení schůze věřitelů, která usnesení přijala, a může tak učinit jen na návrh insolvenčního správce nebo věřitele, který hlasoval proti přijetí usnesení schůze věřitelů.

Odvolací soud již ve svém usnesení ze dne 21.7.2009, č.j. MSPH 96 INS 3928/2008, 2 VSPH 297/2009-B-61, vyjádřil závěr, že rozhodnutí podle § 54 InsZ o zrušení usnesení schůze věřitelů může (nikoliv musí) vydat insolvenční soud jen tehdy, shledá-li (a to jen na návrh insolvenčního správce nebo věřitele, jenž hlasoval proti jejímu přijetí) usnesení schůze věřitelů v rozporu se společným zájmem věřitelů; proti takovému usnesení insolvenčního soudu se lze odvolat jen za podmínek uvedených v § 55 InsZ. Pokud je usnesení schůze věřitelů v souladu se společným zájmem věřitelů, a proto je není třeba rušit, ponechá se v platnosti a žádné rozhodnutí podle § 54 InsZ se nevydává; dal-li však soud prvního stupně účastníkům schůze věřitelů na vědomí svůj názor (nadbytečně) formou usnesení, učinil tak usnesením, jímž se upravuje vedení řízení, proti němuž není odvolání přípustné. Na těchto závěrech odvolací soud trvá a pro stručnost na ně odkazuje.

Dle názoru odvolacího soudu nelze usnesení, jímž soud prvního stupně rozhodl na schůzi věřitelů o tom, že rozhodnutí schůze věřitelů ze dne 23.6.2015 o odvolání stávajícího věřitelského výboru s tím, že nový výbor bude čtyřčlenný se nezrušuje, kvalifikovat jinak než jako usnesení, jímž se upravuje vedení řízení a proti němuž není dle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. za použití § 7 InsZ odvolání přípustné.

Podle § 57 odst. 3 InsZ volbu a odvolání členů a náhradníků věřitelského výboru potvrzuje insolvenční soud; jeho rozhodnutí se nedoručuje.

Rozhodnutí o potvrzení volby a odvolání členů věřitelského výboru, jež je předpokladem účinnosti volby a odvolání, je rozhodnutím při výkonu dohlédací činnosti (§ 11 InsZ), proti němuž není odvolání přípustné (§ 91 InsZ); na rozdíl od rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdí volbu či odvolání člena věřitelského výboru dle § 59 odst. 3 InsZ, jež odvoláním dle § 54 odst. 4 InsZ naopak napadnout lze (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.11.2009, č.j. KSPH 37 INS 1460/2009, 2 VSPH 367/2009-B-109).

Vzhledem k tomu, že usnesení, jímž soud prvního stupně rozhodl na schůzi věřitelů konané dne 23.6.2015 o tom, že usnesení schůze věřitelů o odvolání členů věřitelského výboru potvrzuje je rozhodnutím při výkonu dohlédací činnosti, není proti němu dle § 91 InsZ odvolání přípustné. Nesprávné poučení soudem prvního stupně právo odvolat se proti danému rozhodnutí nezakládá.

Pro úplnost odvolací soud považuje za potřebné k uvedenému dodat, že z § 57 odst. 3 InsZ navíc dovozuje, že zvláštní úprava potvrzení nebo nepotvrzení volby či odvolání člena věřitelského výboru obsažená v tomto ustanovení z povahy věci vylučuje aplikaci postupu dle § 54 a § 55 InsZ v tom směru, že by insolvenčnímu soudu umožnila, aby na návrh insolvenčního správce či věřitele hlasujícího proti přijetí usnesení zrušil usnesení o odvolání člena věřitelského výboru z důvodu,

že odporuje společnému zájmu věřitelů. Opačný názor by vedl k tomu, že by se institut potvrzení nebo nepotvrzení volby či odvolání člena věřitelského výboru insolvenčním soudem stal nadbytečným. Jinými slovy řečeno odvolání člena věřitelského výboru insolvenční soud přezkoumává v rámci svého rozhodnutí podle zvláštní úpravy obsažené v § 57 odst. 3 InsZ a nikoli postupem podle § 54 a 55 InsZ.

Z uvedených důvodů odvolací soud postupoval dle § 218 písm. c) o.s.ř. za použití § 7 InsZ, a podaná odvolání odmítl.

Nad rámec uvedeného, aniž by tím byly vyslovené závěry jakkoli dotčeny, považuje odvolací soud ve vztahu k odvolací argumentaci věřitelů za vhodné připomenout, že důvodem zrušení usnesení schůze věřitelů není dle § 54 odst. 1 InsZ rozpor mezi zájmy jednotlivých věřitelů dlužníka (je přirozené, že se jejich zájmy dílčím způsobem liší), ale skutečnost, že přijaté usnesení odporuje společnému zájmu věřitelů, jehož cílem je to, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1.7.2010, č.j. KSPL 20 INS 5352/2009, 2 VSPH 189/2010-B-84). Přání věřitele nebo dlužníka na složení členů věřitelského výboru, jež mezi věřiteli oprávněnými hlasovat nenašlo dostatečnou podporu, nemůže být důvodem pro to, aby insolvenční soud platně přijaté usnesení schůze věřitelů zrušil (usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.6.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011, 1 VSPH 736/2011-B-423).

Pro případ, že by se obavy odvolatelů z působení věřitelů č. 114 a 115 měly v dalším průběhu řízení naplňovat a bylo zjištěno, že členové věřitelského orgánu svoje povinnosti dle § 58 odst. 1, 2 a ve smyslu § 59 odst. 3 InsZ porušují nebo zanedbávají, odvolací soud připomíná, že insolvenční soud je oprávněn okamžitě zasáhnout a takového věřitele z jeho funkce i bez návrhu dle § 63 odst. 3 InsZ odvolat (srov. také Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6.10.2010, č.j. KSPH 39 INS 4440/2008, 3 VSPH 316/2010-B-72).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková