3 VSPH 1684/2015-B-189
MSPH 94 INS 1151/2013 3 VSPH 1684/2015-B-189

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Novinová a poštovní s.r.o., se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, IČO: 25773801, za účasti státního zastupitelství, o odvoláních věřitele č. 115: 1. zasílatelská s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 1096/8, IČO: 24267694, zast. Mgr. Petrem Opletalem, advokátem se sídlem Praha 1, Vodičkova 39, věřitele č. 114: Mediaservis, s.r.o., se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, IČO: 24197360, věřitele č. 95: Katolický týdeník s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 13/44, IČO: 25744020, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2015, č.j. MSPH 94 INS 1151/2013-B-163 (B-166),

takto: Odvolání se o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením (vyhotoveným v písemné podobě pod číslem události B-166 s nesprávným datem 29.7.2015) soud prvního stupně zrušil usnesení schůze věřitelů konané dne 23.6.2015, kterým se tato usnesla na odvolání stávajícího věřitelského výboru s tím, že nově bude zvolen věřitelský výbor tříčlenný.

Odkazuje na ustanovení § 55 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen InsZ, a vycházeje z toho, že v tříčlenném věřitelském výboru by postavení věřitele č. 115 bylo příliš dominantní, dospěl soud prvního stupně k závěru, že zájem tohoto věřitele by mohl převládnout nad společným zájmem všech věřitelů, což odporuje zákonu.

Proti tomuto usnesení, maje jej za nesprávné, se včas odvolali věřitelé č. 115, 114 a 95. Namítli především, že insolvenčnímu soudu nenáleží zasahovat do rozhodování schůze věřitelů o počtu členů věřitelského výboru, že přijaté rozhodnutí schůze věřitelů neodporuje společnému zájmu věřitelů, dominantní postavení věřitele č. 115 je vyloučeno jak v tříčlenném, tak i ve čtyřčlenném výboru a čtyřčlenný věřitelský výbor neochrání společný zájem věřitelů lépe, než výbor tříčlenný.

Vrchní soud v Praze se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro to, aby mohl přezkoumat věcnou správnost napadeného rozhodnutí a řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 54 InsZ odporuje-li usnesení schůze věřitelů společnému zájmu věřitelů, může je insolvenční soud zrušit; to neplatí v případě uvedeném v § 29 odst. 1, § 51 odst. 1 a pro usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o reorganizačním plánu nebo o způsobu oddlužení. Rozhodnutí o zrušení usnesení schůze věřitelů může insolvenční soud vydat jen do skončení schůze věřitelů, která usnesení přijala, a může tak učinit jen na návrh insolvenčního správce nebo věřitele, který hlasoval proti přijetí usnesení schůze věřitelů.

Podle § 57 odst. 3 InsZ volbu a odvolání členů a náhradníků věřitelského výboru potvrzuje insolvenční soud; jeho rozhodnutí se nedoručuje.

Z obsahu spisu se podává, že schůze věřitelů konaná dne 23.6.2015 po vydání napadeného rozhodnutí stávající věřitelský výbor ve složení: Česká správa sociálního zabezpečení (věřitel č. 86), Astrosat Media s.r.o. (věřitel č. 30), P3 Park Horní Počernice, a.s. (věřitel č. 89), Česká pošta, s.p. (věřitel č. 26) odvolala a rozhodla, že nový věřitelský výbor bude (stejně jako dosud) čtyřčlenný. Návrh na zrušení tohoto rozhodnutí schůze věřitelů soud prvého stupně zamítl a odvolání členů dosavadního věřitelského výboru potvrdil. Následně byl zvolen nový věřitelský výbor, jehož členy se stali věřitel č. 86-Česká správa sociálního zabezpečení, věřitel č. 95-Katolický týdeník s.r.o., věřitel č. 97-COPY GENERAL ONSITE SERVICES s.r.o. a věřitel č. 115-1. zasílatelská s.r.o. Usnesením soudu prvního stupně byl poté návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního věřitelského výboru a o tom, že věřitelský výbor bude čtyřčlenný znovu zamítnut. Současně byl rozhodnutím soudu prvního stupně zamítnut také návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým byly uvedené osoby zvoleny do nového věřitelského výboru. Dalším rozhodnutím insolvenční soud volbu nových členů věřitelského výboru potvrdil.

Vycházeje z uvedeného odvolací soud dospívá k závěru, že za stavu, kdy po vydání napadeného rozhodnutí byl rozhodnutím schůze věřitelů dosavadní čtyřčlenný věřitelský výbor opět odvolán a zvolen čtyřčlenný věřitelský výbor nový, pozbývá odvolání věřitelů č. 115, 114 a 95 věcného opodstatnění, a stává se bezpředmětným. Věcný přezkum rozhodnutí soudu prvého stupně, kterým zrušil předcházející rozhodnutí schůze věřitelů o odvolání stávajícího čtyřčlenného věřitelského výboru s tím, že nový věřitelský výbor bude namísto čtyřčlenného tříčlenný, ať už by výsledek takového přezkumu byl jakýkoli, by na věci ničeho nezměnil, neboť napadené rozhodnutí ve světle následujících rozhodnutí schůze věřitelů a insolvenčního soudu pozbývá svůj význam a jeho dopad na poměry daného řízení či práva odvolatelů je bezcenný.

Protože se z uvedených důvodů stala odvolání proti napadenému usnesení bezpředmětnými, postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) o.s.ř. za použití § 7 InsZ, a tato odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. listopadu 2015 JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková