3 VSPH 1677/2014-B-140
KSPA 56 INS 32350/2012 3 VSPH 1677/2014-B-140

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Ivany Mlejnkové a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenčním řízení dlužníka Plynostav-regulace plynu, a.s. se sídlem Nádražní 641, 533 51 Pardubice, Rosice, IČO 47472499, o odvolání Jána Guľy, bytem kpt. Nálepky 151/6, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-B-129 ze dne 31. července 2014,

takto: Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-B-129 ze dne 31.7.2014 v bodě I. výroku rozhodl, že se reorganizace dlužníka Plynostav-regulace plynu, a.s. (dále jen dlužník) mění v konkurs. Současně soud vyslovil, že účinky spojené s prohlášením konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod II. výroku), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníku, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníku, ale insolvenčnímu správci (bod III. výroku), a insolvenčního správce vyzval, aby do 30.8.2014 předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-A-33 ze dne 30.1.2013 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Davida Jánošíka, a že následně k návrhu věřitelů usnesením č.j. KSPA 56 INS 321350/2012-B-40 ze dne 23.5.2013 byla povolena reorganizace dlužníka a usnesením č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-B-113 dne 29.4.2014 byl schválen reorganizační plán. Dne 7.7.2014 došel soudu návrh věřitele Ing. Jiřího Hadince na přeměnu reorganizace v konkurs odůvodněný tím, že plnění reorganizačního plánu závisí zejména na 2 akcionářích dlužníka, kdy akcionář Plynostav Pardubice, a.s. ovšem zahájil své insolvenční řízení a je tak zřejmé, že podstatnou část reorganizačního plánu nebude možno splnit. Obdobně odůvodněný návrh na přeměnu reorganizace v konkurs (že podle výsledků hospodaření dlužníka za leden až březen 2014 není schopen plnit reorganizační plán a k předpokládanému uspokojení věřitelů nedojde) pak soudu došel dne 11.7.2014 věřitele DIS, s.r.o., dne 17.7.2014 od věřitele ad c) Ing. Miroslava Zelinky a dne 21.7.2014 od věřitele TURA-MONT, s.r.o. Nakonec dne 28.7.2014 obdržel soud návrh samotného dlužníka, jímž navrhnul přeměnu své reorganizace v konkurs. Popsal svoji současnou situaci, kroky které činil k zajištění finančních prostředků pro vypořádání věřitelů (zejména k dokončení rozpracovaných projektů-výstavby plynovodu Gazela, podzemního zásobníku plynu Wierzchowice a objektu plynového hospodářství v rámci PPC Elektrárny Počerady) a k restrukturalizaci a vysvětlil, proč nemůže zajistit včasné plnění podstatné části schváleného reorganizačního plánu a hrozí nárůst pohledávek za majetkovou podstatou, takže je důvod změnit reorganizaci v konkurs dle § 363 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Soud citoval důvody pro přeměnu reorganizace v konkursu vymezené v § 363 odst. 1 IZ a uzavřel, že za situace, kdy reorganizace byla povolena též k návrhu dlužníka a po povolení reorganizace i o sám navrhl přeměnu reorganizace v konkurs, rozhodl soud o této přeměně podle § 363 odst. 1 písm. a) IZ, a to dle § 363 odst. 2 téhož zákona bez jednání. I kdyby to ale dlužník nenavrhnul, soud by musel rozhodnout o přeměně reorganizace v konkurs dle § 363 odst. 1 písm. d) IZ, neboť dlužník sám tvrdí, že v průběhu provádění reorganizačního plánu nemůže zajistit včasné splnění jeho podstatné části. V písemném vyhotovení usnesení soud účastníky poučil, že proti bodu I. výroku se mohou odvolat jen dlužník, navrhovatel reorganizace, insolvenční správce a věřitelský výbor, a že proti ostatním bodům výroku (II. až IV.) není odvolání přípustné podle § 91 IZ.

Proti tomuto usnesení podal odvolání přihlášený věřitel Ján Guľa s tím, že on sám-jako jistě i většina věřitelů-nepovažuje dodatečné insolvenční řízení Plynostav Pardubice, a.s., ani zájem na uplatnění daňových dokladů nebo deklarovaný špatný hospodářský výsledek dlužníka za dostatečný důvod ke zrušení povolené reorganizace a prohlášení konkursu.

Odvolání není přípustné.

V daném případě soud prvního stupně napadeným usnesením rozhodl o přeměně povolené reorganizace dlužníka v konkurs dle § 363 odst. 1 písm. a) IZ, neboť reorganizace byla usnesením ze dne 23.5.2013 (B-40) povolena (také) na návrh dlužníka (jakož i věřitelů Máška-izolace, s.r.o. a Stavby a údržba krajin, s.r.o.) a sám dlužník poté (spolu s výše uvedenými 4 věřiteli) přeměnu této reorganizace v konkurs navrhl. Soud prvního stupně tudíž účastníky správně poučil o tom, že proti takovému rozhodnutí podle § 363 odst. 2 IZ mohou podat odvolání jen dlužník, navrhovatel reorganizace, insolvenční správce a věřitelský výbor. Jelikož odvolatel Ján Guľa mezi uvedené osoby (nebo členy věřitelského výboru) nepatří, není k odvolání proti napadenému usnesení oprávněn. Správné bylo i poučení soudu prvního stupně, že proti ostatním výroků tohoto usnesení není odvolání přípustné podle § 91 IZ, neboť jde o související rozhodnutí vydaná v rámci dohlédací činnosti soudu dle § 11 IZ.

Z těchto důvodů odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) a c) občanského soudního řádu nepřípustné odvolání odvolatele odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. září 2014

Mgr. Ivana M l e j n k o v á , v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Vaněčková