3 VSPH 1672/2016-A-25
MSPH 59 INS 18038/2016 3 VSPH 1672/2016-A-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci dlužníka: EUROPORK, s.r.o., se sídlem Praha 9-Běchovice, Podnikatelská 565, IČO 29043425, zahájené k návrhu věřitelky: Nicol anonymizovano , anonymizovano , bytem Lično, Radostovice 10, 517 21 Týniště nad Orlicí, o odvolání věřitele: Mgr. Ing. Jindřich Hroch, advokát, se sídlem Praha 4, Bohuslava ze Švamberka 1284/12, IČO 70055360, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 2016, č.j. MSPH 59 INS 18038/2016-A-13,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 2016, č.j. MSPH 59 INS 18038/2016-A-13, se v bodu I. výroku m ě n í jen tak, že se zastavuje insolvenční řízení o návrhu věřitelky Nicol anonymizovano , anonymizovano , bytem Lično, Radostovice 10, Týniště nad Orlicí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením insolvenční soud insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka k návrhu věřitelky Nicol anonymizovano (dále jen navrhovatelka a/) zastavil (bod I. výroku), vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku) a navrhovatelce a) uložil zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč (bod III. výroku). Cituje ustanovení § 129 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), konstatoval, že navrhovatelka a) podáním z 16.8.2016 (doručené soudu 17.8.2016) v insolvenčním řízení dlužníka vzala svůj insolvenční návrh zpět, a proto postupoval podle § 130 odst. 1 IZ a insolvenční řízení zastavil.

Toto rozhodnutí napadl v zákonem stanovené lhůtě odvoláním věřitel Mgr. Ing. Jindřich Hroch, advokát, se sídlem Praha 4, Bohuslava ze Švamberka 1284/12, IČO 70055360 (dále jen navrhovatel b/), jenž navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení zastavuje jen ve vztahu k navrhovatelce a), neboť dne 19.8.2016 ve 12:15 hod. doručil insolvenčnímu soudu svůj insolvenční návrh, jímž do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka přistoupil podle § 107 IZ. Jeho návrh měl insolvenční soud zveřejnit nejpozději dne 19.8.2016 ve 14:15 hod., avšak napadené usnesení z 19.8.2016 uveřejnil až dne 22.8.2016 v 16:03 hod.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že je důvodné. isir.justi ce.cz

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví.

Z insolvenčního spisu se podává, že navrhovatelka a) podala insolvenční návrh, avšak podáním z 16.8.2016 doručeným insolvenčnímu soudu 17.8.2016 (zveřejněno ve stejný den) jej vzala zpět. Dle údajů v elektronickém insolvenčním spisu, jež má odvolací soud k dispozici, byl insolvenční návrh navrhovatele a) doručen insolvenčnímu soudu již dne 19.8.2016 ve 12:15 hod. a usnesení o zastavení řízení bylo vydáno ve stejný den ve 12:49 hod. s tím, že tyto dokumenty byly zveřejněny až dne 22.8.2016 (napadené usnesení v 16:03 hod. a insolvenční návrh navrhovatele b/ v 18:08 hod.).

Zpětvzetí insolvenčního návrhu je dispozičním oprávněním navrhovatele. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka a) insolvenční návrh vzala zpět, avšak do řízení vstoupil podle § 107 IZ navrhovatel b) v době, kdy řízení nebylo dosud zastaveno, mělo být řízení zastaveno jen ve vztahu k navrhovatelce a).

Soud prvního stupně bude v insolvenčním řízení pokračovat na základě insolvenčního návrhu navrhovatele b), který byl podán v době, kdy napadené usnesení, jímž bylo o původním insolvenčním návrhu navrhovatelky a) rozhodnuto jinak než rozhodnutím o úpadku, nebylo vydáno, a proto nebylo namístě zastavit celé řízení.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení. V ostatních výrocích zůstalo odvoláním napadené usnesení nedotčeno (§ 206 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 29. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková