3 VSPH 1665/2013-A-16
KSCB 28 INS 17581/2013 3 VSPH 1665/2013-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem v Proseči-Obořišti 2, Nová Cerekev, zast. Mgr. Dušanem Petrlíkem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 11/3b, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 17581/2013-A-11 ze dne 30. září 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 17581/2013-A-11 ze dne 30. září 2013 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) zastavil insolvenční řízení zahájené k návrhu dlužníka s návrhem na povolení oddlužení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud vyšel z toho, že ve věci úpadku dlužníka bylo vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSCB 26 INS 6035/2009, zahájené 10.9.2009 k návrhu insolvenčního navrhovatele Komerční banky, a.s., IČO 45317054, že usnesením č.j. KSCB 26 INS 6035/2009-A-14 z 24.3.2010 a že dalším usnesením č.j. KSCB 26 INS 6035/2009-B-8 z 15.6.2010 byl na dlužníkův majetek prohlášen konkurs. Usnesením č.j. KSCB 26 INS 6035/2009-B-30 z 28.8.2012 insolvenční soud schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetku z majetkové podstaty dlužníka a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a usnesením č.j. KSCB 26 INS 6035/2009-B-32 z 2.10.2012 (správně z 1.10.2012) vydal rozvrhové usnesení, v němž určil částky, které měly být jednotlivým věřitelům vyplaceny; usnesením č.j. KSCB 26 INS 6035/2009-B-34 z 22.11.2012, jež nabylo právní moci dne 12.1.2013, konkurs na dlužníkův majetek po splnění rozvrhového usnesení zrušil. Ze zmíněného rozvrhového usnesení, resp. z přihlášek pohledávek jednotlivých věřitelů do uvedeného předchozího insolvenčního řízení zjistil, že se shodují se seznamem pohledávek, který připojil dlužník v projednávané věci. Dospěl k závěru, že ve věci bylo již pravomocně rozhodnuto v řízení vedeném pod sp. zn. KSCB 26 INS 6035/2009 a že projednání nového insolvenčního návrhu dlužníka s návrhem na povolení oddlužení brání překážka věci rozsouzené, tj. že v projednávané věci se jedná o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, a proto vydal podle § 142 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) rozhodnutí, jímž insolvenční řízení za podmínek dle § 104 o.s.ř. zastavil.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Odkazuje na stanovisko Nejvyššího soudu ČR Cpjn 19/98 bod IV (Stanovisko) dovozoval, že projednání věci nebrání překážka věci rozsouzené, neboť předchozí insolvenční řízení bylo skončeno, a že tato překážka tu sice byla, avšak jen po dobu, po kterou trvají účinky předchozího konkursu. Uvedl, že závěry v uvedeném stanovisku se beze zbytku uplatní i pro výklad InsZ. Doplnil, že očekávaná novelizace InsZ předpokládá v § 389 odst. 2 písm. b) InsZ opakované shledání úpadku dlužníka, v jehož věci již jednou byl řešen úpadek konkursem.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně předcházejícího řízení a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 7 odst. 2 InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřená ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 159a o.s.ř. v rozsahu, v jakém je výrok pravomocného rozsudku závazný pro účastníky řízení a popřípadě jiné osoby, je závazný též pro všechny orgány (odst. 4). Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu (odst. 5). V uvedeném ustanovení je upravena překážka věci rozsouzené, jež brání o věci rozhodnout znovu, jedná se o negativní procesní podmínku řízení (překážka rei iudicatae) a pokud taková překážka existuje, procesní soud podle § 104 o.s.ř. řízení zastaví.

Podle § 142 písm. b) InsZ jiným rozhodnutím o insolvenčním návrhu je zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit.

Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 12/2013 z 28.2.2013, týkajícím se důvodům zrušení oddlužení podle § 418 InsZ, uvedl, že dlužníkovi, který neunesl tíhu insolvenčního režimu, a u nějž došlo ke zrušení oddlužení plněním splátkového kalendáře a k prohlášení konkursu na jeho majetek proto, že v důsledku ztráty zaměstnání neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nic nebrání v tom, aby se po skončení insolvenčního řízení (po pravomocném zrušení konkursu) znovu pokusil o oddlužení na základě nově podaného insolvenčního návrhu.

V projednávané věci insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení doručil dlužník insolvenčnímu soudu 21.6.2013, tj. poté jak plyne z insolvenčního spisu insolvenčního soudu vedeného pod sp. zn. KSCB 26 INS 6035/2009, co konkurs na majetek téhož dlužníka po splnění rozvrhového usnesení byl zrušen a usnesení nabylo právní moci 12.1.2013. Závěr insolvenčního soudu vyjádřený zastavením řízení podle § 104 o.s.ř. neobstojí, a je tak namístě závěr, že po pravomocném zrušení konkursu na svůj majetek mohl dlužník podat další insolvenční návrh, jehož projednání nebránila existence předchozího skončeného insolvenčního řízení.

Na základě uvedených závěrů proto odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14. října 2013

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová