3 VSPH 1663/2013-A-12
MSPH 88 INS 21589/2013 3 VSPH 1663/2013-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním vČci dlužníka: JAROŠ GROUP, spol. s r.o. IýO 27170829 se sídlem v KladnČ-Dubí, Kralupská 988, o návrhu vČ itele Deutsche Leasing ýR, spol. s r.o., IýO 25723758 se sídlem v Praze 5, Plze ská 16, zast. JUDr. Monikou Novotnou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Platné ská 2, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 88 INS 21589/2013-A-5 ze dne 6. srpna 2013

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 88 INS 21589/2013-A-5 ze dne 6. srpna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Napadeným usnesením MČstský soud v Praze vyslovil svou místní nep íslušnost (bod I. výroku) a vyslovil, že po právní moci usnesení bude vČc postoupena Krajskému soudu v Praze (bod II. výroku).

V od vodnČní napadeného usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že mu byl 2.8.2013 doruen návrh vČ itele, jímž se domáhá zjištČní dlužníkova úpadku. Protože dlužník je právnickou osobou se sídlem v KladnČ Dubí, cituje ustanovení § 7 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (InsZ) a § 9 odst. 4, § 85a a § 85 odst. 3 o.s. . dospČl k závČru, že místnČ je p íslušným k projednání insolvenní návrhu krajský soud, v jehož obvodu má dlužník obecný soud, kterým je u právnické osoby okresní soud v místČ jeho sídla. Protože obecným soudem dlužníka je Okresní soud v KladnČ a tento soud se nachází v obvodu Krajského soudu v Praze, vyslovil svou místní nep íslušnost s tím, že tomuto soudu jako soudu místnČ p íslušnému vČc postoupil.

Toto usnesení napadl v zákonem stanovené lh tČ dlužník odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil k zastavení ízení soudu prvního stupnČ. Namítl, že místnČ nep íslušný soud nemá pravomoc vydávat vyhlášku o zahájení insolvenního ízení a že tato vyhláška trpí podstatnou a nezhojitelnou vadou, nebo je natolik neuritá, že z ní nelze zjistit den a hodinu zahájení insolvenního ízení. Doplnil, že místnČ nep íslušný soud nem že vyzývat vČ itele, kte í chtČjí své pohledávky uplatnit v insolvenním ízení, aby podali u zdejšího, tedy nep íslušného MČstského soudu v Praze, p ihlášku své pohledávky ve lh tČ do rozhodnutí o úpadku, o nČmž sám rozhodovat nebude.

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení vetnČ p edcházejícího ízení a dospČl k závČru, že odvolání není d vodné. Podle § 7 odst. 2 z.. 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (InsZ), platí pro urení vČcné a místní p íslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenním ízení a v incidenních sporech, ustanovení obanského soudního ádu.

Podle § 105 o.s. . zkoumá soud svou místní p íslušnost jen do skonení p ípravného jednání podle § 114c a neprovedl-li soud tuto p ípravu jednání, zkoumá soud místní p íslušnost jen p edtím, než zane jednat o vČci samé, nebo rozhodl-li o vČci samé bez jednání (odst. 1). Vysloví-li soud, že není p íslušný, postoupí vČc po právní moci tohoto usnesení p íslušnému soudu (odst. 2).

Podle § 9 odst. 4 o.s. . rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupnČ v insolvenním ízení a v incidenních sporech.

Podle § 11 odst. 1 vČty prvé o.s. . pro urení vČcné a místní p íslušnosti jsou až do skonení ízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v dobČ jeho zahájení.

Podle § 84 o.s. . k ízení je p íslušný obecný soud úastníka, proti nČmuž návrh smČ uje.

Podle § 85 odst. 3 obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 85a o.s. . je-li pro ízení v prvním stupni vČcnČ p íslušný krajský soud a místní p íslušnost se ídí obecným soudem úastníka, je místnČ p íslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud úastníka.

Podle § 97 odst. 1 InsZ insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenní návrh dojde vČcnČ p íslušnému soudu.

Podle § 101 InsZ zahájení insolvenního ízení oznámí insolvenní soud vyhláškou, kterou zve ejní nejpozdČji do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenní návrh. Jestliže insolvenní návrh dojde insolvennímu soudu v dobČ, kdy do skonení ú edních hodin insolvenního soudu zbývají ménČ než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zve ejní insolvenní soud tuto vyhlášku nejpozdČji do 2 hodin po zahájení ú edních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenního soudu; dále jsou uvedeny obsahové náležitosti oznámení o zahájení insolvenního ízení (odst. 1). Vyhláška podle odstavce 1 se doruuje úastník m insolvenního ízení; odvolání proti ní není p ípustné.

Vyhláška nezakládá poátek insolvenního ízení, ale deklaruje již vzniklý stav, tj. zahájení insolvenního ízení a p edevším vyvolává úinky spojené se zahájením insolvenního ízení vymezené v § 109 až §11 InsZ. Insolvenní ízení narozdíl od obecné úpravy civilního soudního ízení, kdy je ízení zahájeno dnem, kdy je návrh doruen ke kterémukoli soudu, je zahájeno dnem, kdy je návrh doruen soudu vČcnČ p íslušnému, z ehož plyne, že insolvenní návrh lze ádnČ podat a vyvolat úinky spojené s jeho podáním u každého insolvenního soudu prvního stupnČ, tj. u každého krajského soudu a MČstského soudu v Praze. Soud vČcnČ p íslušný tedy m že, resp. je povinen vydat vyhlášku podle § 101 InsZ i v situaci, kdy není místnČ p íslušný k projednání insolvenního návrhu, a teprve poté posoudit svou místní p íslušnost k projednání insolvenního návrhu. Z insolvenního spisu se podává, že insolvenní navrhovatel podal insolvenní návrh k MČstskému soudu v Praze, který p ijal 2.8.2012, v nČmž jako sídlo dlužníka uvedl Kladno, Dubí, Kralupská 988.

Insolvenní návrh byl tedy podán u vČcnČ p íslušného soudu a insolvenní ízení bylo zahájeno 2.8.2012, o emž tento vČcnČ, by místnČ nep íslušný soud správnČ nejd íve vydal vyhlášku podle § 101 InsZ, nebo p istoupit na dlužník v výklad by znamenalo zcela rezignovat na smysl a cíl vyhlášky o zahájení insolvenního ízení, a teprve poté se zabýval otázkou své místní nep íslušnosti k projednání a rozhodnutí o insolvenním návrhu.

Odvolací soud shodnČ se soudem prvního stupnČ dospČl k závČru, že v dobČ podání insolvenního návrhu MČstský soud v Praze nebyl místnČ p íslušný k projednání a rozhodování v zahájeném insolvenním ízení, nebo obecným soudem dlužníka je Okresní soud v KladnČ a ve smyslu § 85a o.s. . je místnČ p íslušným k projednání vČci krajský soud, v jehož obvodu se nachází dlužník v obecný soud; tímto soudem je Krajský soud v Praze, a proto soud prvního stupnČ správnČ postupoval podle § 105 o.s. ., vyslovil svou místní nep íslušnost a rozhodl postoupit vČc soudu místnČ p íslušnému.

K námitce dlužníka ohlednČ obsahových vad vyhlášky o zahájení insolvenního ízení, odvolací soud poznamenává, že mu nep ísluší se jí zabývat, nebo podle § 101 odst. 2 InsZ není odvolání proti vyhlášce p ípustné a napadeného usnesení se netýká.

Na základČ výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z d vodu jeho vČcné správnosti podle § 219 o.s. . potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lh tČ 2 mČsíc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnČ, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 9. íjna 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva