3 VSPH 1658/2016-B-59
KSPH 65 INS 5832/2014 3 VSPH 1658/2016-B-59

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D, LL.M., v insolvenční věci dlužníků Marka anonymizovano , anonymizovano , bytem v České Lípě, Josefa Maštálka 2020 a Ivy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 4, Šatrová 660/5, oba k doručení P.O. Box 56, 293 01 Mladá Boleslav, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 5832/2014-B-43 ze dne 10. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 5832/2014-B-43 ze dne 10. srpna 2016 se m ě n í tak, že se schválené oddlužení neruší.

Odůvodnění:

Napadeným usnesení Krajský soud v Praze (insolvenční soud) zrušil schválené oddlužení dlužníků (bod I. výroku), na majetek dlužníků prohlásil konkurs s tím, že ho projedná jako konkurs nepatrný (bod II. a III. výroku) a vyslovil, že účinky konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 65 INS 5832/2014-A-8 z 19.3.2014 zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a do funkce insolvenční správce ustanovil Ing. Radomíra Válka, sídlem v Praze 5, Ostrovského 3 (Správce). Do insolvenčního řízení se přihlásilo 7 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami o celkové výši 1,215.710,12 Kč. Usnesením č.j. KSPH 65 INS 5832/2014-B-9 z 9.6.2014 schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a současně zpeněžení majetkové podstaty (účinky od července 2014). Pohledávka zajištěného věřitele ve výši 1,678.103,86 Kč měla být uspokojena ze zástavy-nemovitostí s tím, že ve prospěch nezajištěných věřitelů bude vyplacena poměrně jen částka, jež zbude po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele (hyperocha).

Správce uvedl, že dlužníci neplní splátkový kalendáře ani z příjmů dlužnice, která je od 13.4.2016 na mateřské dovolené a že by dlužníci museli učinit nabídku isir.justi ce.cz 12.000,-Kč měsíčně (později upřesnil částku na 13.000,-Kč), aby dostáli podmínek, tj. uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Eviduje dluh na běžném výživném na nezletilé dítě (7.000,-Kč a 7.260,-Kč) Později dlužníci předložili dohodu o důchodu uzavřenou s matkou dlužnice na 10.000,-Kč měsíčně s účinností od června 2016 s tím, že výživné na nezletilého syna dlužníka by bylo uspokojováno z příjmu dlužníka, který očekává od nového zaměstnavatele.

Dlužník uvedl, že ukončil zaměstnání dohodou, neboť musel dojíždět z Prahy do Mladé Boleslavi, nyní nemá řádný příjem. Shodně dlužníci uvedli, že nemají možnost navýšit nabídku nezajištěným věřitelům prostřednictvím darovací smlouvy.

Insolvenční soud zjistil: -ze sdělení ČEZ Prodej, spol. s r.o., že dlužníkům vznikl v průběhu schváleného oddlužení dluh ve výši 10.688,-Kč, -ze zprávy Správce z 27.1.2016 předmět zajištění byl zpeněžen ve veřejné držbě za cenu 1,490.000,-Kč a že z výtěžku zpeněžení nebude uspokojena pohledávka zajištěného věřitele, -ze zpráv Správce z 29.2.2016 a 22.3.2016, že dlužníci neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a že není předpoklad, že dlužníci splní povinnost uhradit do konce oddlužení, tj. června 2019 alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, -že Správce opakovaně dlužníky 2.6.2015 a 14.3.2016 upozorňoval na vzniklou situaci s tím, že nejsou uspokojovány ani pohledávky za majetkovou podstatou (výživné 3.000,-Kč na nezletilé dítě), -že původní dlužníkův zaměstnavatel 26.2.2015 ukončil pracovní poměr k 31.1.2015 a od 5.2.2016 je do vydání rozhodnutí evidován na Úřadu práce, -že ke dni podání zpráv (21. měsíc trvání splátkového kalendáře) Správce bylo uspokojeno 5,3 % pohledávek věřitelů zařazených do splátkového kalendáře a že tak lze očekávat uspokojení jejich pohledávek za celou dobu trvání splátkového kalendáře 15,5 %, -ze zprávy společnosti Mark2 Corporation z 12.5.2016, že u této společnosti je dlužník zaměstnán na dohodu o provedení práce od měsíce února 2016 s čistým příjmem 9.000,-Kč, -ze zprávy Správce z 26.7.2016, že mezi dubnem a červencem 2016 nebyla na účet insolvenčního správce poukázána dlužníky žádná platba , skutečnost, že dlužník od února 2016 má brigádu, nebyla oznámena.

Na základě výše uvedených zjištění, cituje § 418 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), insolvenční soud dospěl k závěru, že tu jsou důvody pro zrušení schváleného oddlužení, neboť nebude podstatná část splátkového kalendáře splněna, dlužníci porušují povinnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře a v průběhu jeho trvání jim vznikly další závazky. Dlužníci měli dostatek času, aby nabídku pro plnění splátkového kalendáře zvýšili, avšak neučinili tak. Zároveň prohlásil na majetek dlužník konkurs s tím, že ho projedná za podmínek § 314 InsZ jako konkurs nepatrný.

Toto rozhodnutí napadli dlužníci v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhli, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc insolvenčního soudu s přesvědčením, že dostojí svým povinnostem při dalším plnění splátkového kalendáře. Namítl, že jejich závazek k výše uvedené společnosti nevznikl za období trvání splátkového kalendáře. Stalo se to poté, co opustili nemovitost a došlo u společnosti k ukončení odběru elektrické energie. Svůj závazek vůči společnosti je nyní uhrazen. Zároveň předložili soudu darovací smlouvu, v níž se zavázal přispívat na plnění splátkového kalendáře Petr Jurečka. Uvedli, že matka dlužnice nemohla podle darovací smlouvy plnit, neboť byla dlouhodobě v pracovní neschopnosti a sama se zadlužila. V mezidobí bylo výživné na nezletilou dceru dlužníka sníženo na 1.700,-Kč, dlužník má přislíben pracovní poměr u Mark2 Corporation, a.s. od 1.10.2016, kde zatím pracuje na dohodu o provedení práce. Dlužník je vojákem v aktivní záloze od 1.7.2016 s tím, že roční odměna činí 18.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání je důvodné.

Odvolací soud zjistil: -z darovací smlouvy uzavřené mezi dlužnicí a Petrem Jurečkou, na. 31.7.1986, že ten v postavení dárce se zavázal dlužnici přispívat na plnění splátkového kalendáře měsíčně 13.000,-Kč bezhotovostně na účet insolvenčního správce k označenému variabilnímu symbolu; podpisy na smlouvě jsou úředně ověřeny. -z informace Krajského vojenského velitelství v Liberci z 24.5.2016 č.j. 29/23/36/2016-4502, že se dlužník stal vojákem v aktivní záloze na funkci zástupce velitele družstva v hodnosti četaře s účinností od 1.7.2016 a že mu přísluší za každý kalendářní rok odměna 18.000,-Kč, resp. její polovina za rok 2016, -z dohody o provedení práce ze 6.2.2016, že dlužník pracuje pro společnost Mark2 Corporation Czech, a.s. na základě dohody o provedení práce od 6.2.2016 do 31.12.2016, -rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi č.j. 26 P 25/2012-250 byl změněn rozsudek téhož soudu č.j. 26 P 25/2012-226 ze 3.4.2014 tak, že s účinností od 1.6.2016 se výživné na nezletilou anonymizovano , anonymizovano snižuje na 1.700,-Kč. -ze zprávy Správce z 13.9.2016, že pohledávky nezajištěných věřitelů činí celkem 1.207.645,92 Kč a že do konce srpna 2016 bylo zaplaceno na pohledávky nezajištěných věřitelů od července 2014 (za 26 měsíců trvání splátkového kalendáře) 64.018,-Kč a nároky Správce byly uspokojeny v rozsahu 34.848,-Kč, na výživném na nezletilé dítě bylo zaplaceno 78.180,-Kč na výživné do 31.2016 ve výši 3.000,-Kč a od 1.6. 2016 ve výši 1.700,-Kč. K srpnu 2016 tj. za 26 měsíců trvání splátkového kalendáře, byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 5,30 % jejich pohledávek a že při dosavadním tempu lze očekávat za 5 let trvání splátkového kalendáře uspokojení jejich pohledávek v rozsahu 12,23%.

Podle § 405 InsZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odst. 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2).

Podle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr (písm. a/), nebo že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé v některé z jeho forem (plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty), bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (písm. b/).

Podle § 398 InsZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře (odst. 1). Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (odst. 3).

Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud insolvenční soud v rámci rozhodování o schválení oddlužení zjistí, že se zřetelem ke všem okolnostem nedosáhne plnění dlužníka (subjektivně k tomu legitimovanému podle § 389 odst. 1 InsZ) v rámci procesu oddlužení ani částky odpovídající 30 % výše pohledávek nezajištěných věřitelů, oddlužení dlužníka neschválí, ledaže by tito věřitelé s nižším plněním souhlasili. Tyto podmínky přípustnosti oddlužení soud zkoumá jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení (se zřetelem ke skutečnostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a v insolvenčním návrhu, popřípadě se zřetelem ke skutečnostem doloženým věřitelem), tak ve fázi insolvenčního řízení následujícím po povolení oddlužení. Nutno vyjít z toho, že insolvenční soud povoluje oddlužení bez ingerence věřitelů (bez jejich souhlasu), a proto je jím současně garantem, že nepřipustí takové oddlužení, které nemělo být ani povoleno.

V projednávané věci insolvenční soud správně dovodil, že podstatná část splátkového kalendáře nebude splněna, neboť za 26 měsíců trvání splátkového kalendáře bylo uspokojeno jen cca 5 % pohledávek nezajištěných věřitelů, zatímco při běžném splácení bylo legitimní očekávat za uvedenou dobu splacení alespoň 13 % jejich pohledávek (každý měsíce by mělo být uspokojeno 0,5 % nezajištěných pohledávek). V průběhu odvolacího řízení však projevili dlužníci snahu o nápravu, neboť předložili darovací smlouvu s nabídkou 13.000,-Kč měsíčně a dále doklad o očekávatelných příjmech dlužníka a uzavření pracovního poměru.

Za nastalé situace tak celková poptávka činí 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 362.293,77 Kč, dále nároky Správce spočívající v odměně a náhrady hotových výdajů včetně DPH 21 % ve výši celkem 98.010,-Kč a výživné na nezletilé dítě dlužníka ve výši celkem 131.900,-Kč (do 31.5.2016 23x3.000 a od 1.6.2016 37x1.700), tj. celkem 592.203,77 Kč. Na tuto částku bylo prozatím uhrazeno nezajištěným věřitelům 64.018,-Kč, Správci 34.848,-Kč a na výživné nezletilému dítěti 78.180,-Kč, cekem 177.046,-Kč. Za zbývajících 33 měsíců trvání splátkového kalendáře zbývá zaplatit 415.157,77 Kč, měsíčně 12.580,-Kč. Měsíční nabídka přesahuje uvedenou částku za nezměněných příjmových poměrech dlužníků lze očekávat, že bude za 5 let trvání splátkového kalendáře bude uspokojeno alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nároky Správce a výživné na nezletilé dítě.

Odvolací soud konstatuje, že po navýšení nabídky, po uspokojení pohledávky dodavatele elektrické energie a připomenutí, že každá změna v majetkových poměrech dlužníků musí být oznámena jak Správci, tak insolvenčnímu soudu dlužníci splňují předpoklady splnění splátkového kalendáře. Na základě uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se schválené oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře neruší; tím však není dotčeno právo insolvenčního soudu, nebude-li splátkový kalendář plněn, zrušit schválené oddlužení opětovně. K tomu však odvolací soud upozorňuje na to, že je třeba konkurs prohlásit na každého z dlužníků zvlášť a v případě pravomocného zrušení oddlužení insolvenční řízení jednoho z nich vyloučit k samostatnému projednání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 29. září 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková