3 VSPH 1657/2016-A-43
KSPH 65 INS 12114/2015 3 VSPH 1657/2016-A-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenčním řízení dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Sídl. U Cukrovaru 1067, 278 01 Kralupy nad Vltavou, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 12114/2015-A-35, ze dne 25. července 2016, o zpětvzetí odvolání,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 65 INS 12114/2015-A-35 ze dne 25. července 2016 zjistil úpadek dlužníka Josefa anonymizovano (dále jen dlužník ) (bod I. výroku), odmítl jeho návrh na povolení oddlužení (bod II. výroku), insolvenčním správcem dlužníka ustanovil Brátová a Krejčí, v.o.s., IČO: 29103461 (bod III. výroku), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (bod IV. výroku), uvedl, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod VI. výroku), vyzval věřitele k přihlášení jejich pohledávek ve lhůtě 2 měsíců (bod VII. výroku), vyzval osoby, které mají vůči dlužníkovi závazky, aby plnění poskytovali insolvenčnímu správci (bod VIII. výroku), vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci sdělili, jaká zajišťovací práva budou uplatňovat (bod IX. výroku), nařídil přezkumné jednání na 20. 10. 2016 (bod X. výroku), svolal schůzi věřitelů (bod XI. výroku), uložil insolvenčnímu správci povinnost předložit seznam přihlášených pohledávek, zprávu o jeho dosavadní činnosti a o hospodářské situaci dlužníka včetně informace o velikosti zjištěné majetkové podstaty dlužníka, a to do 15 dnů přede dnem konání přezkumného jednání (bod XII. výroku), uvedl, že vzájemné započtení pohledávek dlužníka a věřitele je přípustné za splnění stanovených podmínek (bod XIII. výroku), stanovil, že soud nebude svá rozhodnutí zveřejňovat v hromadných sdělovacích prostředcích (bod XIV. výroku), uložil věřitelům, kteří přihlásí své pohledávky do insolvenčního řízení, sdělit, zda souhlasí se svojí volbou za člena věřitelského výboru (bod XV. výroku).

Proti tomuto usnesení se dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvolal (dok. č. A-36). V průběhu odvolacího řízení však dlužník podáním ze dne 12. srpna 2016 (dok. č. A-37), doplněném na výzvu soudu o řádný podpis dlužníka (dok. č. A-42), vzal své odvolání zpět.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen InsZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení isir.justi ce.cz a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle § 218c o.s.ř. zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud řízení o jeho odvolání podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 218c o.s.ř. za použití § 7 InsZ zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 22. září 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková