3 VSPH 1656/2016-B-28
KSPH 65 INS 6128/2015 3 VSPH 1656/2016-B-28

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenční věci dlužnice Renaty anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Všeradicích 8, 267 26 Liteň, o odvolání Bc. Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 5, Neustupného 1841/1 (Kupující), proti usnesení č.j. KSPH 65 INS 6128/2015-B-24 ze dne 28. července 2016

takto:

Odvolání Kupujícího proti bodu II. usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 65 INS 6128/2015-B-24 ze dne 28. července 2016 se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPH 65 INS 6128/2015-B-21 z 24.6.2016 (Usnesení) i Krajský soud v Praze (insolvenční soud) udělil v postavení věřitelského orgánu výjimku Kupujícímu (švagr dlužnice) ze zákazu nabývání majetku z dlužničiny majetkové podstaty, a to spoluvlastnický podíl ve výši jedné poloviny k pozemkům parc.č. 75, jehož součástí je stavba bez č.p., parc.č. 152, jehož součástí je stavba č.p. 8, parc.č. 108,parc.č. 109 a parc. č. 110 zapsaných pro kat. území Všeradice, obec Všeradice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun (bod I. výroku), vyslovil, že úhrada kupní ceny stanovené znaleckým posudkem bude realizována před podpisem kupní smlouvy (bod II.), že náklady spojené s prodejem nemovitostí uhradí Kupující (bod III. výroku) a insolvenčnímu správci uložil bez zbytečného odkladu informovat písemně insolvenční soud o výsledku prodejem z majetkové podstaty mimo dražbu (bod IV. výroku).

Napadeným usnesením insolvenční soud doplnil Usnesení v bodu I. výroku tak, že se uděluje souhlas insolvenční správkyni Mgr. Ing. Haně Müllerové se sídlem v Plzni, Koterovská 29 s prodejem výše uvedených nemovitostí Kupujícímu mimo dražbu (bod I. výroku), v bodu II. výroku tak, že kupní cena 475.000,-Kč stanovená znaleckým posudkem (dok. B-16) bude Kupujícím uhrazena před podpisem kupní smlouvy (bod II. výroku), v bodu III. výroku v části specifikace nákladů spojených s prodejem tak, že daň z nabytí nemovitých věcí, poplatky spojené s návrhem na vklad (práva) do katastru nemovitostí a případnou provizi zprostředkovateli uhradí Kupující (bod III. výroku), a konstatoval, že ve zbytku zůstává Usnesení nedotčeno (bod IV. výroku). isir.justi ce.cz

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu byla doručena žádost Kupujícího na udělení výjimky podle § 295 odst. 3 zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) s tím, že Kupující je osobou blízkou dlužnice, že o finanční situaci dlužnice nic nevěděl a že jako strýc jejích nezletilých dětí a druhý podílový spoluvlastník výše uvedených nemovitostí v rozsahu zbylých 50 % chce zajistit dětem dlužnice nerušené užívání nemovitostí a ochránit jejich pozdější práva k nim. Vyšel ze zjištění, podle kterého na základě znaleckého posudku činí cena nemovitostí 475.000,-Kč. Usnesením doplnil tak Usnesení o podmínky prodeje konkrétním určením kupní ceny nemovitostí a povinností Kupujícího uhradit náklady zpeněžení.

Toto usnesení napadl Kupující v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodu II. výroku a navrhl, aby je odvolací soud v tomto rozsahu změnil tak, že namísto kupní ceny 475.000,-Kč uvede 300.000,-Kč. Uvedl, že k návrhu dlužnice byl zjištěn její úpadek a povoleno oddlužení, jež bylo schváleno ve formě zpeněžení majetkové podstaty, jak určil svými hlasy věřitel č. 10 na schůzi věřitelů. Přestože znaleckým posudkem byla stanovena cena nemovitostí ve výši 475.000,-Kč, posléze insolvenční správkyně uvedla, že za tuto částku jsou nemovitosti neprodejné za situace, kdy je obývá dlužnice s nezletilými dětmi a dům nelze rozdělit na dvě samostatné obytné části, přičemž navrhl soudní zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho vypořádání. Součástí jednání bylo i stanovení kupní ceny nemovitostí s tím, že cena stanovená znaleckým posudkem neodpovídá ceně tržní a nakonec bylo předjednáno, že v jeho silách je zaplatit částku 300.000,-Kč s tím, že na doložení zájmu o koupi nemovitostí za uvedenou cenu složil zálohu na budoucí koupi ve výši 30.000,-Kč. Insolvenční správkyně s takovýmto zpeněžením vyslovila souhlas, avšak než-li požádala insolvenční soud o odsouhlasení podmínek prodeje, insolvenční soud vydal napadené usnesení.

Odvolací soud nejdříve posoudil, zda-li Kupujícímu svědčí subjektivní legitimace k podání odvolání proti bodu II. výroku napadeného usnesení a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 7 InsZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Pokud zákon podání odvolání vylučuje, jedná se objektivní nepřípustnost odvolání. Naopak tam, kde odvolání zákon nevylučuje, avšak věcná legitimace nesvědčí jen některému z účastníků řízení, se jedná o subjektivní nepřípustnost odvolání. Legitimaci k podání odvolání nemá účastník řízení bez dalšího, může ho podat jen ten účastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena určitá újma na jeho právech.

Podle § 91 InsZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Napadené usnesení v sobě zahrnuje rozhodnutí o návrhu Kupujícího, zároveň pak také rozhodnutí soudu, jímž insolvenční soud definuje podmínky, za nichž výjimku podle § 295 odst. 3 InsZ uděluje. Zatímco proti rozhodnutí o udělení (neudělení) výjimky je odvolání objektivně přípustné (pro osobu, jež návrh na udělení výjimky podala), proti rozhodnutí o určení podmínek prodeje odvolání objektivně přípustné není, neboť jím insolvenční soud rozhodl ve smyslu § 91 InsZ při výkonu dohlédací činnosti.

Kupujícímu však nesvědčí proti rozhodnutí v části týkající se udělení výjimky subjektivní legitimace k podání odvolání z toho důvodu, že mu insolvenční soud zcela vyhověl.

Na základě výše uvedených závěrů proti odvolací soud odvolání Kupujícího proti napadenému usnesení podle § 218c o.s.ř. odmítl.

Pouče ní: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. září 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková