3 VSPH 1643/2016-A-12
KSPL 53 INS 5934/2016 3 VSPH 1643/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužnice Simony anonymizovano , anonymizovano , bytem Rankovice 9, Teplá, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 5934/2016-A-5, ze dne 21. března 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 53 INS 5934/2016-A-5 ze dne 21. března 2016 (dále jen usnesení ) odmítl podle § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon-InsZ ) insolvenční návrh dlužnice Simony anonymizovano (dále jen dlužnice ) s odůvodněním, že dlužnice v insolvenčním návrhu nevylíčila všechny rozhodující skutečnosti, které by osvědčovaly její úpadek, zejména pak lhůty splatnosti jejích závazků.

Proti tomuto rozhodnutí se dlužnice odvolala. Navrhla, aby odvolací soud usnesení změnil tak, že se její insolvenční návrh neodmítá a z důvodu své nemoci požádala o poskytnutí dodatečné lhůty k dodání chybějících listin.

Odvolání je podáno opožděně a nadto neoprávněnou osobou.

Napadené usnesení bylo doručeno odvolateli-dlužnici dne 30.3.2016. Podáním podaným k poštovní přepravě dne 10.6.2016 se dlužnice proti usnesení odvolala. Odvolání tak evidentně podala po marném uplynutí patnáctidenní lhůty k odvolání stanovené v § 204 odst. 1 o.s.ř.

Podáním ze dne 4.4.2016, doručeným soudu prvního stupně dne 5.4.2016 (A-6), se dlužnice vzdala práva odvolání proti usnesení. Její subjektivní legitimace isir.justi ce.cz k odvolání tím zanikla. Proto k jeho podání není ve smyslu § 218 písm. b) o.s.ř. oprávněna.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud odvolání dlužnice dle § 218a a § 218 písm. b) o.s.ř. za použití § 7 InsZ odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková