3 VSPH 1642/2016-B-44
KSPH 41 INS 32104/2013 3 VSPH 1642/2016-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací   !"#$ LL.M., o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. ) )+KSPH 41 INS 32104/2013-B-33,

takto:

Usnesení Krajského soudu v    32104/2013-B-33, se p o t v r z u j e .

  

5  dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs (bod II. výroku) s tím, že tento bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku) a <) +$ ''  + $'(bod IV. výroku). Bodem V. 7'    # 30.11.2016.

=9  zejména z toho, že dne 18.12.2013 (A-11) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho 9 dlužníka ' 7' od =FGJO =Q!R5T"W &J%GF ' a smluvním em. X )  ' D@  Žádná nebyla   $)    ne 18.6.2015 ) 13,04 f + + +9 ''+ správce uvedl, že za dobu trvání schváleného oddlužení (@w $) bylo pro  s tím, že 7 '+ # ' @wCC(-")  ' DwCC(-") Poslední platba #  @CDE Na výzvy správce dárce nereaguje. " ' ' by splátka musela )'$+ 3.000,-") 5   dlužník  '  s tím, že  '    v +  % $# navýšit $+ darovací smlouvou. Tu však ve konaném dne 20.7.2016 uvedl, že se pokoušel se najít 9 Dle zprávy správce k tomuto dni #isir.justi ce.cz S ohle ' )(     

5 ' +9  podstatné   # ) $+jsou p$+)+$$& '' $(

' '

Vzhledem k tomu, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného ' ' )+$ ' tomu, aby bylo '+ ~ YC f +9  ' , odkazuje na ust. § 418 odst. 1 písm. b) a § 418 odst. 4 InsZ,    dlužníka prohlásit konkurs, který bude projednáván v souladu s ustanovením § 314 odst. 1 $ 8 +'

%    a navrhl, aby # 9   ) ' atná v # ' 7 '  $ 'nového #    ED@ 8 V )  $+ 99$ #  ' 7' výpadku v ' ' ' ( # ' ' (§ 418 odst. 1 a § 415 InsZ).

8  k odvolání dlužníka uvedl, že + ')< ~YC f '  ze mzdy v $)  ') + $+    5 7 '  $# $+ ~jícím srážky ve výši cca 3.000,-") #   ' %  ' 8/2016 a 9/2016 z + $+   ' ' '  $) (  <)  < 7' $+ v #Z @CDE\ @CD\celkem DYwY@(@D")

Vrchní soud v %   'i $ ' ( 

%  ED[  D 8   ) # 9 (+ a) dlužník neplní podstatné    #  ' (  

' ' '  ( anebo d) to navrhne dlužník.

O #  9 $ # 8 K 9' 9  

 # ' ' + v + # ním spojen($ # +  %   '"' 9  ( ( +' + + )

X' )(   oporu v  

Z +   [DD@CD\ se podává, že dlužník v 32 splátkách ' '  81.892,73 ")( )5,71 %. V #Z @CDEY @CDw5 #   = # E @CDw \ @CD\ #  pohledávky. Poté dlužník nastoupil do nového z $+ #7 +$$# ' ' $) )  (  <)  < 7' $+ v # Z @CDE 6/2016 $)

Dlužník dol( + $)Systeme Gmb( '# $+ $$ byl sch ) ' uspokojení pohledávek ~ $ YCf ' uspokojení pohledávek správce z 

Vzhledem k  $)' ' )+ ( že by v # '+ '~ rozsahu 30 %. Nebude tedy možné v intencích § 418 D$ # ) ' ' 

O     9  oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že jej projedná jako konkurs ne  za použití § 7 InsZ potvrdil.

! Proti tomuto rozhodnutí l z e $ do)    $+ +$ 9 $ 7 která v rozhodo     9 +D 

V Praze dne 16. listopadu 2016

JUDr. J" #"$ l o v e c , v .r. %#&& '(!

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová