3 VSPH 1642/2014-P7-12
KSPH 71 INS 91/2014 3 VSPH 1642/2014-P7-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci dlužnice Jany Demeterové, bytem Pražská 99, Kolín, o odvolání Jarmily Vaňkové, bytem Psinice 8, pošta Libáň, zast. Martinem Vaňkem, bytem tamtéž, adresa pro doručování: Petra Bezruče č. 362, P.O. BOX 42, 288 42 Nymburk 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 91/2014-P7-2 ze dne 2. dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 91/2014-P7-2 ze dne 2. dubna 2014 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje a v bodě III. výroku se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 71 INS 91/2014-P7-2 ze dne 2.4.2014 v bodě I. odmítl přihlášku pohledávky Jarmily Vaňkové (dále jen odvolatelka) do insolvenčního řízení vedeného na majetek Jany Demeterové (dále jen dlužnice), rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení (bod II. výroku) a že odvolatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 29.1.2014 bylo zveřejněno usnesení č.j. KSPH 74 INS 91/2014-A-9, jímž rozhodl o zjištění úpadku dlužnice, prohlásil na její majetek konkurs s tím, že bude projednán jako nepatrný, a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení na předepsaném formuláři. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 28.2.2014. Protože odvolatelka podala přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení až dne 27.3.2014, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedla, že přihláška byla podána řádně, insolvenční návrh byl zpracován zástupcem dlužníka, klient ho řádně ověřil a podepsal, poté přestal komunikovat, s náklady vyřízení za zpracování insolvenčního řízení souhlasil .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučení o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 3.1.2014 v 10 hod. 25 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 71 INS 91/2014 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 29.1.2014 o úpadku dlužnice a o povolení oddlužení (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 9 hod. 44 min.). Co se týče usnesení č.j. KSPH 71 INS 91/2014-A-9 ze dne 29.1.2014, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice a povolil řešení jejího úpadku oddlužením, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na pátek 28.2.2014. V této souvislosti je třeba insolvenčnímu soudu vytknout, že v odůvodnění napadeného usnesení popsal procesní situaci nesprávně, když v něm uvedl, že současně s rozhodnutím o úpadku prohlásil na majetek dlužnice konkurs, ačkoliv-jak popsáno výše-povolil řešení jejího úpadku oddlužením.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatelka podala přihlášku do insolvenčního řízení opatřenou datem 26.3.2014 k poštovní přepravě opožděně téhož dne, tedy po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil. Pokud jde o bod III. výroku, odvolací soud jej zrušil, neboť podle ust. § 170 písm. f) insolvenčního zákona se v insolvenčním řízení náklady účastníků vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení nespokojují. Postrádá tedy smyslu rozhodovat o náhradě nákladů řízení mezi jeho účastníky navzájem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 29. října 2014

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová