3 VSPH 164/2013-P8-9
KSUL 45 INS 16365/2012 3 VSPH 164/2013-P8-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníků: a) Eva anonymizovano , anonymizovano , b) Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem v Rybništi 193, okres Děčín, o odvolání věřitele č. 6: Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 62, adresa pro doručování: Ústí nad Labem, Mírové nám. 2, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 16365/2012-P8-4 ze dne 21.prosince 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 16365/2012-P8-4 ze dne 21.prosince 2012 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (Soud) rozhodl, že se k přihlášené pohledávce P8 věřitele č. 7 České spořitelny, a.s. (Věřitel) nepřihlíží (bod I. výroku), přihlášku Věřitele odmítl (bod II. výroku) a vyslovil, že právní mocí usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení Soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 45 INS 16365/2012-A-12 z 27.7.2012 byl zjištěn úpadek dlužníků. Uvedl, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníky ve výši 824.341,86 Kč a že insolvenční správce ho vyzval ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění přihlášky pohledávky podle § 188 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), o vyčíslení a vysvětlení způsobu výpočtu příslušenství uvedené pohledávky a sdělení, zda-li tuto pohledávku exekučně vymáhá; zároveň Věřitele poučil o tom, že nebude-li přihláška pohledávky ve stanovené lhůtě doplněna, nebude k ní přihlíženo a bude odmítnuta. Poté, co insolvenční správce zjistil, že výzva byla Věřiteli doručena 12.9.2012 a ve stanovené lhůtě Věřitel přihlášku pohledávky nedoplnil (poslední den lhůty připadl na 27.9.2012), navrhl Soudu, aby rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Protože se Soud s jeho návrhem ztotožnil, postupoval podle § 185 InsZ a vydal napadené usnesení.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil Soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož přihlášku pohledávky řádně doplnil. Upozornil na to, že Soudu doručil 14.9.2012 listiny s tím, že požaduje pouze úroky z prodlení ve výši 626.267,50 Kč, jak plyne ze sestavy 235, a dále sdělil údaje ohledně probíhající exekuce sp.zn. 110 Ex 2675/2005. Namítl, že postup Soudu neodpovídal jeho dosavadní judikatuře (sen.zn. 2 VSPH 1395/2011 z 21.12.2011 a 1 VSPH 94/2008), podle níž postup podle § 188 InsZ se uplatní jen tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky, zatímco okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy (výpočet příslušenství), nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže, a nedoplní-li k výzvě věřitel svou přihlášku o požadované přílohy, zůstane na zvážení insolvenčního správce, zda přihlášenou pohledávku popře podle § 192 InsZ. Dovozoval proto, že insolvenční správce neměl důvod ho vyzývat k doplnění přihlášky pohledávky, a proto nebylo namístě ji ani odmítnout.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ InsZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 InsZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu, dále též jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 InsZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 InsZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 InsZ). Podle § 177 InsZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 InsZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 InsZ).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu (§ 7 InsZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněn zejména § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto insolvenční soud i v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však Soud v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl. Omezil se v něm totiž jen na zjištění, že insolvenční správce vyzval Věřitele k doplnění přihlášky pohledávky o vyčíslení a výpočet příslušenství a dále sdělení, zda je přihlášená pohledávka exekučně vymáhána. Aniž by uvedl, zda výzvě Věřitel vyhověl či nevyhověl (ze spisu plyne, že na výzvu správce doručenou mu 12.9.2012 reagoval podáním doručeným Soudu 14.9.2012), a zhodnotil, zda výzva k doplnění přihlášky pohledávky byla důvodná, pouze deklaroval, že souhlasí s postupem insolvenčního správce a postupoval podle § 185 InsZ.

Z napadeného usnesení tak není patrné, zda vůbec byl důvod odvolatele k opravě či doplnění jeho přihlášky vyzývat a zda k odstranění nedostatků své přihlášky byl insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 2 InsZ řádně veden. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávky nastal následek, že se k ní nepřihlíží a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil Soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 20. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová