3 VSPH 1630/2016-B-28
KSPH 69 INS 29095/2014 3 VSPH 1630/2016-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci dlužnice: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Příbram I., Podskalí 203, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 69 INS 29095/2014-B-22, ze dne 13. července 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení vyslovil souhlas s prodejem nemovitostí sepsaných pod položkou č. 1 soupisu majetkové podstaty (dlužnice) ze dne 16.4.2015 za podmínky přímého prodeje za částku ve výši 555.000,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě stížností, jež je svým obsahem odvoláním i přes poučení insolvenčního soudu o nepřípustnosti odvolání. Namítla, že s napadeným rozhodnutím nesouhlasí, neboť stanovená cena 555.000,-Kč je nízká a nebyly splněny podmínky stanovené v usnesení B-15 pod bodem II. písm. b), neboť nabídku odkupu nemovitosti za tuto cenu nepovažuje za nejvýhodnější. Má zájemce o koupi s nabídkou podstatně vyšší kupní ceny, když stanovená kupní cena odporuje zásadám insolvenčního řízení, tj. dosažení hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů a jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen. Uzavřela, že prodej nemovitosti je v rozporu s dobrými mravy a bude mít pro ni a její rodinu fatální následky, neboť v nemovitosti bydlí se svými malými dětmi a ocitne se bez střechy nad hlavou.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě podání odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 11 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. isir.justi ce.cz

Podle § 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Jak Vrchní soud v Praze uvedl v řadě svých rozhodnutí, jmenovitě v usnesení ze dne 14. prosince 2009, sp. zn. MSPH 78 INS 3734/2008, 2 VSPH 479/2009-B, proti rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým ve smyslu ustanovení § 289 IZ uděluje souhlas se zpeněžením majetkové podstaty prodejem mimo dražbu, není odvolání přípustné.

Odvolací soud dospěl k závěru, že napadené usnesení je tak typickým rozhodnutím insolvenčního soudu, jímž insolvenční soud realizuje svůj dohled v insolvenčním řízení a činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu, tedy jedná se o rozhodnutí při dohlédací činnosti (§ 11 IZ), proti němuž odvolání není přípustné (§ 91 IZ).

Protože odvolání (stížnost) dlužnice směřuje proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud rozhodl při výkonu své dohlédací činnosti, jež nelze napadnout odvoláním, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31. října 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková