3 VSPH 163/2009-P31-7
KSPL 27 INS 3170/2009 3 VSPH 163/2009-P31-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka JAKLIN, s.r.o. se sídlem v Rokycanech, Zeyerova 285, identifikační číslo 28012607, o odvolání věřitele FRANKSTAHL Rohr -und Stahlhandelsgesellschaft m.b.H., Esteplatz 6, 1030 Vídeň, Rakousko, FN 142511, zast. Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 3170/2009-P31-2 ze dne 24. listopadu 2009

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 3170/2009-P31-2 ze dne 24. listopadu 2009 se m ě n í tak, že přihláška věřitele FRANKSTAHL Rohr-und Stahlhandelsgesellschaft m.b.H., Esteplatz 6, 1030 Vídeň, Rakousko, FN 142511, ze dne 5. října 2009 se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 3170/2009-P31-2 ze dne 24. 11.2009 rozhodl o přihlášce pohledávky věřitele FRANKSTAHL Rohr-und Stahlhandelsgesellschaft m.b.H., (dále jen věřitel ) tak, že Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení se odmítá (bod I. výroku), a že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění tohoto rozhodnutí soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 27 INS 3170/2009-A-9 ze dne 23.7.2009 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu. Současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Zároveň je dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil o tom, že k opožděným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lhůta k přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška byla nejpozději 22.8.2009 odeslána soudu. Odvolatel však přihlášku pohledávek v celkové výši 865.831,-Kč odeslal soudu až dne 6.10.2009, a tedy opožděně.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a rozhodl, že se jeho přihláška považuje za řádně přihlášenou a jeho účast v insolvenčním řízení se obnovuje. Namítal, že je zahraniční právnickou osobou se sídlem v Rakousku (Esteplatz 6, 1030 Vídeň), tedy 3 VSPH 163/2010 v jednom z členských států Evropské unie. Insolvenční řízení vedené proti dlužníku se sídlem v České republice je tedy ve smyslu § 426 IZ insolvenčním řízením s evropským mezinárodním prvkem, na něž musí být aplikováno Nařízení Rady Evropského společenství č. 1346/2000. Podle jeho článku 40 odst. 1 o zahájení úpadkového řízení v některém členském státě je příslušný soud nebo insolvenční správce povinen informovat neprodleně známé věřitele, kteří mají obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiných členských státech. Protože v seznamu věřitelů připojenému k insolvenčnímu návrhu dlužník uvedl jako svého věřitele pod č. 41 i odvolatele, měl ho soud dle zmíněného ustanovení Nařízení a dle § 430 odst. 3 IZ informovat o zahájení insolvenčního řízení i o rozhodnutí o úpadku a zvlášť mu doručit výzvu k podávání přihlášek vůči dlužníku. To však soud neučinil, a protože dle judikatury Nejvyššího soudu teprve od doručení výzvy mohla odvolateli začít běžet lhůta k přihlášení pohledávky, pokládá závěr soudu prvního stupně o opožděnosti jeho přihlášky podané dne 5.10.2009 za nesprávný. Nelze mu nijak přičíst k tíži, že se v důsledku chybného postupu insolvenčního soudu o rozhodnutí o úpadku dlužníka nedozvěděl (a z důvodu přirozené jazykové bariéry znemožňující využití insolvenčního rejstříku ani nemohl dozvědět) natolik včas, aby přihlášku mohl podat ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Rozhodnutí o úpadku (obdobně jako vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení) soud doručuje pouze postupem dle § 71 odst. 1 IZ (jeho vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku), zvlášť se dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení), a vyrozumění o něm insolvenční soud adresuje jen orgánům a institucím uvedeným v § 139 IZ. 3 VSPH 163/2010

V hlavě II. společných ustanovení IZ zakotvuje speciální úpravu vztahu ke státům Evropské unie, jež vychází z přímo aplikovatelného Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, ze dne 29.5.2000, o úpadkovém řízení (dále jen Nařízení), a konkrétně řeší některé dílčí otázky, jež s použitím Nařízení souvisí. V tomto rámci § 430 IZ stanoví, že známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Z obsahu spisu se podává, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 27.5.2009, podaným soudu dne 1.6.2009, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a o jeho řešení konkursem, přičemž co do svého majetku a závazků odkazoval na připojené seznamy. V seznamu závazků dlužník uvedl mezi svými věřiteli pod č. 41 i odvolatele, jehož označil jako FRANKSTAHL Rohr-und Stahlhandelsgesellschaft m.b.H., Frankstahlstrasse 2, A 2353, Guntramsdorf . Je proto zřejmé, že odvolatel byl již od počátku řízení známým věřitelem dlužníka, a protože podle udané adresy byl zjevně právnickou osobou se sídlem v Rakousku, jde o známého věřitele sídlícího v členském státě Evropské unie, na nějž se vztahuje výše zmíněná úprava § 430 IZ.

Teprve ode dne, kdy je známému věřiteli uvedenému v § 430 odst. 1 IZ výzva k podávání přihlášek zvlášť doručena, začíná mu v souladu s § 74 odst. 2 téhož zákona běžet lhůta k podání přihlášky (k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.9.2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11). Výzva věřitelům z jiných členských států Evropské unie přitom musí být učiněna v souladu s čl. 42 Nařízení prostřednictvím formuláře se záhlavím Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty provedeným ve všech úředních jazycích orgánů Evropské unie a s potřebnými informacemi dle čl. 40 bodu 2 Nařízení (formulář výzvy je přístupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?o=23&j=33).

Z obsahu spisu však plyne, že soud prvního stupně rozhodnutí o úpadku ze dne 23.7.2009, jímž stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, nedoručil zvlášť také odvolateli a nedoručil mu předepsanou zvláštní výzvu k podávání přihlášek dle § 430 odst. 3 IZ, ačkoli tak učinit měl, neboť odvolatel mu v té době byl znám jako věřitel dlužníka a jde o osobu se sídlem v Rakousku náležejícím mezi členské státy Evropské unie. Odvolateli tak dosud nezačala běžet lhůta k podání přihlášky, a proto jeho přihláška ze dne 5.10.2009 podaná u insolvenčního soudu téhož dne není opožděná. Nenastal tedy ohledně ní podle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a proto nejsou dány důvody k odmítnutí odvolatelovy přihlášky dle § 185 téhož zákona. 3 VSPH 163/2010

Odvolací soud proto podle § 220 odst. 3 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že věřitelova přihláška pohledávky se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 26. července 2010

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová