3 VSPH 1629/2016-A-12
KSPH 60 INS 17786/2016 3 VSPH 1629/2016-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice Ivany Vondráškové, nar. 12. 12. 1965, bytem Lišanská 568, 269 01 Rakovník, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 17786/2016-A-7 ze dne 3. srpna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 17786/2016-A-7 ze dne 3. srpna 2016 s e m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPH 60 INS 17786/2016-A-7 ze dne 3. 8. 2016 (dále jen usnesení ) Krajský soud v Praze odmítl insolvenční návrh dlužnice Ivany Vondráškové (dále jen dlužnice ).

V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byl dne 29. 7. 2016 doručen insolvenční návrh. Cituje § 103 odst. 1 a 2 a § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon- IZ ), soud prvního stupně dospěl k závěru, že dlužnice v kolonce 07 formuláře návrhu na povolení oddlužení (dále jen formulář ) nespecifikovala svoji platební neschopnost. Uvedla sice údaje o splatnosti svých závazků, ani u jednoho ze svých závazků však nebyla v prodlení po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti a zároveň ani netvrdila, že by zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků. Soud prvního stupně má dále za to, že vedle těchto údajů dlužnice neuvedla celkovou výši měsíčních splátek, celkovou výši měsíčních výdajů a po jak dlouhou dobu není schopna své závazky plnit. Soud prvního stupně proto s odkazem na § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh dlužnice odmítl a poučil ji, že po nabytí právní moci tohoto usnesení může podat nový insolvenční návrh, jež bude splňovat obecné náležitosti dle § 42 o.s.ř. a § 103 a § 104 IZ. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala (dok. č. A-8) a navrhovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se její insolvenční návrh neodmítá, neboť má za to, že svoji platební neschopnost dostatečně prokázala.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal podle § 212 a 212a o.s.ř. napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) a označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka způsobem uvedeným v odstavci 1, v něm musí být uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh musí být rovněž v listinné podobě opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslán prostřednictvím její datové schránky; jinak se k němu nepřihlíží (§ 97 odst. 2 IZ).

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). K posledně uvedené podmínce stanoví § 3 odst. 2 IZ vyvratitelné domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 IZ).

Pojmovým znakem úpadku v obou jeho formách je mnohost věřitelů dlužníka. V případě úpadku ve formě platební neschopnosti (jak plyne z kumulativních podmínek stanovených v § 3 odst. 1 písm. a/ až c/ IZ) musí jít o víceré (alespoň 2) věřitele s pohledávkami již splatnými, a to nejméně po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, s tím, že tyto závazky není dlužník schopen plnit.

Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají jeho úpadek nebo hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby uvedené seznamy podepsal a výslovně v nich uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby v nich výslovně uvedl skutečnost, že nemá žádné dlužníky nebo zaměstnance. Dle ustálené judikatury lze jako součást tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku akceptovat údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v řádných seznamech majetku a závazků, které dlužník předložil spolu s insolvenčním návrhem.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným soudu prvního stupně na předepsaném formuláři dne 29. 7. 2016 (dok. č. A-1). V jeho kolonce 07 vyznačila, že se tímto návrhem domáhá rozhodnutí o svém úpadku a řádně identifikovala tři závazky včetně data jejich splatnosti v celkové výši 221.450,-Kč. Konkrétně se jedná o závazek vůči Provident Financial, s.r.o. ve výši 6.958,-Kč splatný dne 20. 6. 2016 (1 měsíc po splatnosti), závazek vůči Home Credit, a.s. ve výši 126.674,-Kč splatný dne 20. 5. 2016 (2 měsíce po splatnosti) a závazek vůči Profi Credit Czech, a.s. ve výši 87.818,-Kč splatný dne 20. 5. 2016 (2 měsíce po splatnosti). Vylíčila, že všechny její závazky jsou nevykonatelné a nezajištěné, nepocházejí z podnikání, vznikly z titulu smlouvy o půjčce nebo ze smlouvy o úvěru a jsou déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Uvedla, že do této finanční situace se dostala proto, že si na kamarádku vzala úvěr, který však ona nesplácela. Jako způsob oddlužení navrhla plnění splátkového kalendáře. Za svůj příjem označila invalidní důchod ve výši 9.366,-Kč. Z kolonky 13 formuláře se podává, že nemá žádnou vyživovací povinnost. Její podpis na insolvenčním návrhu je řádně ověřen. K návrhu připojila seznam majetku a seznam závazků, v němž řádně identifikovala své (výše uvedené) závazky a věřitele. Seznamy opatřila svým podpisem a prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Dále prohlásila, že nemá žádné zaměstnance a přiložila listiny dokládající její úpadek (dok. č. A-5). Z nich se podává, že závazek u věřitele Home Credit, a.s. byl z důvodu zahájení insolvenčního řízení dlužnice v celé výši zesplatněn (dlužnice podala dne 30. 6. 2016 v pořadí první insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, jenž jí byl soudem prvního stupně odmítnut). A dále, že celková výše jejích měsíčních splátek činí 4.291,-Kč, z toho splátka u věřitele Provident Financial, s.r.o. činí 291,-Kč, Home Credit, a.s. činí 1.689,-Kč a Profi Credit Czech a.s. činí 2.311,-Kč, tj. cca 46 % jejího jediného příjmu z invalidního důchodu.

Napadeným usnesením soud prvního stupně insolvenční návrh dlužnice odmítl zejména z toho důvodu, že dlužnice v insolvenčním návrhu netvrdila platební neschopnost.

Odvolací soud zjistil, že dlužnice ve svém insolvenčním návrhu v souladu s § 103 a § 104 IZ řádně vylíčila rozhodující skutečnosti vedoucí k jejímu úpadku a připojila k němu předepsané přílohy a listinné důkazy. Odvolací soud proto zastává názor, že insolvenční návrh dlužnice obsažený v kolonce 07 návrhu na povolení oddlužení ve spojení s dalšími kolonkami návrhu a jeho povinnými přílohami (řádnými seznamy závazků a majetku, jakož i dalšími připojenými listinami) obsahuje dostatek údajů, na jejichž základě lze insolvenční návrh projednat a rozhodnout.

Jinak řečeno, z insolvenčního návrhu lze dovodit, že dlužnice zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků, proto nebylo žádného důvodu, aby soud prvního stupně její insolvenční návrh postupem dle § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. října 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková