3 VSPH 1628/2015-A-13
KSHK 35 INS 18055/2015 3 VSPH 1628/2015-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužníka HALLA, a.s. se sídlem Praha 9, Litvínovská 288, IČO:60201916, zahájeném na návrh věřitele Download, s.r.o. se sídlem Praha 3-Žižkov, Jeseniova 1151/55, IČO 28893255, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. července 2015, č.j. KSHK 35 INS 18055/2015-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. července 2015, č.j. KSHK 35 INS 18055/2015-A-5, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením vyslovil Krajský soud v Hradci Králové svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) k projednání věci a k rozhodnutí o insolvenčním návrhu věřitele Download, s.r.o. (dále jen Věřitel) proti společnosti HALLA, a.s. (dále jen Dlužník) a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému (bod II. výroku) s odůvodněním podle § 11 odst. 1, § 84, § 85a a § 105 odst. 1 o.s.ř., neboť řízení se koná před soudem místně příslušným v době zahájení řízení, jímž je v případě Dlužníka Městský soud v Praze, když Věřitel uvedl v insolvenčním návrhu sídlo Dlužníka, jež odpovídá zápisu v obchodním rejstříku a patří do obvodu Městského soudu v Praze. Uzavřel, že není dána ani jiná místní příslušnost soudu podle § 87 a § 88 o.s.ř. Proto vyslovil svou místní nepříslušnost a věc tomuto soudu postoupil podle § 105 odst. 2 o.s.ř.

Shora uvedené usnesení napadl Věřitel odvoláním, v němž uvedl, že insolvenční návrh podal u Krajského soudu v Hradci Králové z důvodu zajištění objektivního a spravedlivého insolvenčního řízení, neboť jsou mu známé skutečnosti pochybných praktik bývalého právního zástupce Dlužníka advokáta JUDr. Martina Grubnera. Půjčka, kterou Dlužníku poskytl, není pro něj zanedbatelným finančním obnosem, který by jako věřitel mohl nechat rozhodnout v Dlužníkem ovlivněném insolvenčním řízení.

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb., dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 7a odst. 1 písm. a) IZ rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení.

Podle § 7b odst. 1 IZ pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 84, § 85 odst. 3 a § 85a o.s.ř., jež je v daném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti k řízení, je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka, § 84), přičemž obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo (§ 85 odst. 3). Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka, tj. Dlužníka (§ 85a).

Podle § 105 odst. 1 o.s.ř. místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníkům přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem.

Uvedené ustanovení určuje, dokdy je soud oprávněn z vlastní iniciativy zkoumat místní příslušnost a vychází ze zásady tzv. perpetuationis fori, která ovládá jak věcnou, tak místní příslušnost (§ 11 odst. 1 o.s.ř.), přičemž zkoumání místní příslušnosti z vlastní iniciativy soudu je časově omezeno v kontextu s § 114c a § 118 odst. 1 o.s.ř.

Odvolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je správné a pro stručnost na něj odkazuje a doplňuje, že rozhodnutí soud učinil dříve, než začal jednat ve věci (§ 105 odst. 1 o.s.ř.), dosud tak nenastaly účinky perpetuationis fori, a proto bylo namístě vyslovit místní nepříslušnost a věc postoupit soudu místně příslušnému, jenž je současně i soudem věcně příslušným (§ 7a odst. 1 písm. a/ IZ). Důvody uváděné Věřitelem v odvolání, že místní příslušnost soudu prvního stupně určil s ohledem na pochybné praktiky bývalého zástupce Dlužníka, aniž by blíže vysvětlil jaké, přičemž z nich dovozuje, že by insolvenční řízení vedené před Městským soudem v Praze mohlo být ovlivněno (rovněž nevysvětlil jak), nelze chápat jako důvody pro určení jiné místní příslušnosti. Jinému než příslušnému soudu lze přikázat věc za podmínek stanovených v § 12 o.s.ř. Věřitel však žádné konkrétní okolnosti, jež by byly důvodem k postupu podle tohoto ustanovení, neuvedl.

Odvolací soud proto napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. srpna 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná