3 VSPH 1628/2012-P1-7
KSPH 37 INS 8565/2012 3 VSPH 1628/2012-P1-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kouřimi, Dobropolská 594, o odvolání Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Štítarech, Za Školou 118, okres Kolín, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. října 2012, č.j. KSPH 37 INS 8565/2012-P1-2,

takto: Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze (insolvenční soud) výše uvedeným usnesením podle § 198 odst. 1 ve spojení s § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 1 PPF BA B.V. reg.č. 34186049, se sídlem Strawinskylann 933, Amsterdam, Nizozemské království do výše 31.352,77 Kč, neboť nepodal na základě výzvy insolvenčního správce ve stanovené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky s tím, že nadále zůstává účastníkem insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 65.030,41 Kč.

Toto usnesení napadl výše uvedený odvolatel odvoláním s odůvodněním, podle něhož jednání proti němu je podvodem a že nic platit nemůže.

Insolvenční soud předložil věc k rozhodnutí o odvolání, aniž by odstraňovala jeho vady s odůvodněním, podle něhož Pavel Harsa není účastníkem insolvenčního řízení a nemá právo se odvolat do jakékoliv rozhodnutí učiněného v rámci insolvenčního řízení. Vysvětlil, že je osobou uvedenou ve smlouvě o důchodu z 15.3.2012, v níž se zavázal poskytovat plnění dlužníkovi.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda odvolání bylo podáno osobou k tomu oprávněnou, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Z insolvenčního spisu plyne, že podle smlouvy o důchodu uzavřené podle § 842 občanského zákoníku se dohodli dlužník a odvolatel na tom, že odvolatel bude dlužníkovi přispívat po dobu plnění splátkového kalendáře měsíčně 4.200,--Kč.

Podle § 7 InsZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 185 InsZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné; odvolání proti němu může podat je přihlášený věřitel.

Z napadeného usnesení plyne, že odvolatelem není výše uvedený věřitel, nýbrž osoba, jež není účastníkem insolvenčního řízení a její vztah k dlužníkovi je založen pouze uvedenou smlouvou o důchodu.

Za uvedené situace považoval odvolací soud za nadbytečné odstraňovat vady odvolání, neboť bez ohledu na to, zda by je odvolatel odstranil či nikoliv, nesvědčí mu subjektivní právo k podání odvolání.

Na základě uvedeného proto odvolací soud odvolání odvolatele podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. listopadu 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva