3 VSPH 1618/2014-B-74
KSCB 26 INS 13745/2012 3 VSPH 1618/2014-B-74

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka Zdeňka Plachého, bytem v Českých Budějovicích, U Tří lvů 14, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 13745/2012-B-38 ze dne 19. května 2014

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) ustanovil odděleným insolvenčním správcem Mgr. Ing. Hanu Müllerovou, se sídlem v Plzni, Koterovská 29 pro posouzení existence a vymahatelnosti pohledávky a úkonům s tím dále souvisejícím ve vztahu k dlužníkem tvrzené pohledávce vůči jeho dlužníkovi Ing. Petru Chmelovi (bod I. výroku) a oddělenému insolvenčnímu správci uložil podávat měsíčně zprávy o své činnosti (bod II. výroku).

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním, jež bylo usnesením insolvenčního soudu č.j. KSCB 26 INS 1375/2012-B-43 odmítnuto pro opožděnost a k odvolání dlužníka bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 26 INS 13745/2é12-B-43 z 23.6.2014.

Odvolání proti usnesení B-38 bylo také odmítnuto. Za situace, kdy insolvenční soud nevyčkal právní moci rozhodnutí o odmítnutí odvolání a zároveň s odvoláním proti odmítnutí odvolání předložil odvolacímu soudu také odvolání proti usnesení B-38 tak nastala situace, kdy nejsou naplněny procesní podmínky řízení, neboť o odvolání již bylo pravomocně rozhodnuto.

Jedná se o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, tj. odvolání, o němž dosud nebylo rozhodnuto, a proto odvolací soud odvolací řízení podle § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. července 2015

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná