3 VSPH 1600/2016-B-44
KSHK 42 INS 19642/2012 3 VSPH 1600/2016-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací   !"# LL.M.,  Hankova 52, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. ) 

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové,   , se p o t v r z u j e .

  !  " # $

;  dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs (bod II. výroku) s tím, že tento bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku) a A) 2" ''  2 "'(bod IV. výroku).

C>  zejména z toho, že dne 24.9.2012 (A-11) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho > dlužníka ' < '  ce podáním ze dne 7.4.2015 oznámil soudu, že dlužník ' <"2 nepodává. J '   # " povinností vyplývajících ze schváleného oddlužení a ) jej ve smyslu ustanovení § 418 odst. 1 InsZ. G      dlužník !' naposledy zaslal ) '+---(-) ) '2 této )'2 +W(0XT;  ) Dlužník byl    " '# 2 '  K "! nedošlo. K 2 nedostavil. \ ( ' <'  oddlužení byl dlužník vce ze dne 30.5.2016 plyne, že W+ '! '2 +-/0 )'2 Od srpna 2015 >  v dubnu 2016 ) ' +---(-). Dluh na   ) 12.335,-) isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného ' ' `W/] /" f=G( 

  prohlásit konkurs, který bude projednáván v souladu s ustanovením § 314 odst. 1 písm. a) =G2'

%    a navrhl, aby ') v  ( ! jej správce kontaktoval. Když s   2 (  >2   2   )' ' bude.

=  k odvolání dlužníka uvedl, že  " i své pohledávky v celkové <>O0/-/](/Q)( ) O-T)

 ' ' první splátkou v lednu 2013   # <> OQ--(-) w ! majetkové podstaty jediná platba ve výši 2.000,-) C návaznosti na zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka zrušil správce jeho +! ' z A)# <>/+]XQ(Q/)+0--(-)! V )    veden v +-/0)  /]]0^(-) w  +-W/X(W]) /O 'ch po 3.879,-) ")0W+-(-) ") 

Vrchní soud v %   ' i " ' ( odvolání není opod 

% ` W/]  / =G   ) ! > (2 fpovinnosti podle schvá !  ' (  

' ' '  ( anebo d) to navrhne dlužník.

w !  > " ! =G K >' > vé povinnosti dle

 ! ' ' 2 v 2 #! ním

2 !zením dlužníka od placení zbytku 2 # %  G '' >  #( ( jako strážce jejich spole)

K ' ' G 2 ; 2 '"  v 

  ' ' ' ' )    ' ' ")' '   /O=G( /" !f=G"

' )(   oporu v  

Z 2 právce z 8.11.2016 se podává, že dlužník v 47 splátkách ' ' ~ ) ' '2 ' ' 20,47 %). Dluh na   k  +-/0 )18.869,-) w ! v dubnu 2016 ve výši 2.000,-). V návaznosti na zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na 2 '  + ! ' z nich ve výši /+]XQ(Q/)+0--(-) spisu, nárokuje jejich vrácení s # 2 '<#

)" # 2 2"  %  '2 ")' !< 2""/O "" ' ' ) 0W+-(-)~ ) správce). Dlužník se správcem nekomunikuje. V " +-/0 ! )# t.

Dlužník nedoložil, že by ve zbývajících 13 "" ! ) ' '2  " 30% a k uspokojení pohledávek správce z tože byl "   '

' '

Vzhledem k  

 ")' pokládané podle schváleného oddlužení a nic )2 (  ! ! '2  ' #  rozsahu 30 %. Nebude tedy možné v intencích § 418 odst. 1 písm. b)  ' ' 

w     >  oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že jej projedná jako konkurs   použití § 7 InsZ potvrdil.

% ! &  # $ Proti tomuto rozhodnutí l z e "# do) x{    rozhodnutí odvola"  "2 2" > " < která v rozhodo   rozhodo  > 2/ f

V Praze dne 16. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n , v.r. '() (*+&

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová