3 VSPH 1569/2012-B-172
KSPH 37 INS 8914/2009 3 VSPH 1569/2012-B-172

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: AUTO-PANOKO, a.s., IČO 25078585, se sídlem v Brandýse nad Labem, K. Lípy 1678, zast. Mgr. Pavlem Markem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 19, o odvolání Jiřího Notového, bytem ve Staré Boleslavi, Dvořákova 760, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. října 2012, č.j. KSPH 37 INS 8914/2009-B-165,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze výše uvedeným usnesením povolil částečný rozvrh podle § 301 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (InsZ).

Jiří Novotný, bytem ve Staré Boleslavi, Dvořákova 760 (odvolatel) toto usnesení napadl podáním, označeným jako odpor, jež podle svého obsahu však je odvoláním, a to s odůvodněním, že nesouhlasí s vyplacením peněžní částky Josefu Krupičkovi, věřiteli č. 33, neboť doklady, na jejichž základě má dojít k jejímu vyplacení, byly zfalšovány.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda odvolání bylo podáno osobou k tomu oprávněnou, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 7 InsZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 301 odst. 4 InsZ o pohledávkách zahrnutých do částečného rozvrhu vydá insolvenční soud rozvrhové usnesení, které doručí dlužníkovi, insolvenčnímu správci a všem věřitelům, kteří jsou do něho zahrnuti. Tyto osoby mohou proti němu podat odvolání.

Z napadeného usnesení plyne, že odvolatel není zahrnut jako věřitel do částečného rozvrhu.

Odvolatel tedy není oprávněn podat proti napadenému usnesení odvolání, přičemž z obsahu insolvenčního spisu se nepodává, že by k takovému úkonu byl event. některým z věřitelů uvedených v napadeném usnesení zmocněn.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud odvolání dlužníka jako podané osobou k tomu neoprávněnou podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. listopadu 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva