3 VSPH 1567/2012-A-45
KSHK 45 INS 5338/2012 3 VSPH 1567/2012-A-45

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO 62047370, bytem v Doudlebech nad Orlicí, Dukelská 68, zast. JUDr. Jaromírem Jeřábkem, advokátem, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Staré náměstí 67, zahájené k návrhu insolvenčního navrhovatele: Komerční banka, a.s., IČO 45317054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, zast. JUDr. Petrem Balcarem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 15, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 5338/2012-A-32 ze dne 8. října 2012

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zjistil dlužníkův úpadek (bod I. výroku) na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod II. výroku), dlužníkovi ustanovil insolvenčního správce (bod III. výroku) a do bodů IV. až XII. výroku promítl svůj další postup v souladu s obsahovými náležitostmi rozhodnutí o úpadku podle § 136 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ).

Proti tomuto usnesení se dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvolal, avšak podáním ze dne 11.2.2013, vzal své odvolání výslovně zpět.

Podle § 207 odst. 2. o.s.ř. ve spojení s § 7 odst. 1 InsZ dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání dlužníka podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil. Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 24. října 2013

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová