3 VSPH 155/2013-P154-10
KSHK 40 INS 8443/2012 3 VSPH 155/2013-P154-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenční věci dlužníka A&K, s.r.o. se sídlem Horská 922, 541 01 Trutnov, IČO 45539537, o odvolání věřitele Saint-Gobain Building Distribution CZ, s.r.o. se sídlem Pod Můstkem 884, 252 19 Rudná, IČO 47915145, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 8443/2012-P154-2 ze dne 10. července 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 8443/2012-P154-2 ze dne 10. července 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení dlužníka A&K, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením č.j. KSHK 40 INS 8443/2012-P154-2 ze dne 10.7.2012 odmítl přihlášku pohledávky věřitele Saint-Gobain Building Distribution CZ, s.r.o. (dále jen odvolatel) v celkové výši 772.043,24 Kč pro opožděnost a uvědomil ho, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byl dne 6.4.2012 doručen insolvenční návrh dlužníka, a že téhož dne ve 13:21 hod. byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška A-2 o zahájení insolvenčního řízení.

Usnesením č.j. KSHK 40 INS 8443/2012-A-15 ze dne 15.5.2012 soud zjistil úpadek dlužníka a prohlásil konkurs na jeho majetek. Zároveň vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku na předepsaném formuláři a poučil je, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 173 odst. 1 insolvenčního zákona-dále jen IZ). Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15.5.2012, takže lhůta k uplatnění práva počala běžet dne 16.5.2012 a skončila dne 14.6.2012. Věřitel však uplatnil svůj nárok až dne 15.6.2012 a tedy opožděně. Proto soud dle § 185 IZ tuto opožděně podanou přihlášku odmítl, čímž byla současně ukončena účast odvolatele v insolvenčním řízení.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil a aby jeho pohledávka byla zařazena do seznamu přihlášených pohledávek. Uvedl, že jakkoli jeho přihláška byla skutečně doručena až 15.6.2012, přestože lhůta k přihlášení skončila dne 14.6.2012, měl být vyrozuměn způsobem dle § 75 IZ.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.

K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě usnesení č.j. KSHK 40 INS 8443/2012-A-15 ze dne 15.5.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka a současně na jeho majetek prohlásil konkurs, bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a tím okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti). V tomto usnesení soud stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) lhůta k podávání přihlášek běžet počala následujícího dne (16.5.2012) a její konec ve smyslu § 57 odst. 2 téhož zákona připadl na 14.6.2012. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Přihlášku pohledávky odvolatel podal u soudu-jak ostatně sám potvrdil-až dne 15.6.2012, a tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání odvolatelovy přihlášky je tedy věcně správný a odvolatel neuvedl nic, čím by ho zpochybnil. Namítal pouze, že mu mělo být doručováno (mínil zřejmě rozhodnutí o úpadku) zvláštním způsobem dle § 75 IZ. Takováto argumentace je však zcela nepřípadná a nemá pro posouzení věci významu.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu, zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 IZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem-jak již výše řečeno-nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 IZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku. V daném případě byla vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení (A-2), jež soud dle § 110 odst. 2 IZ spojil s výzvou k podávání přihlášek věřitelů, zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 6.4.2012. Zvlášť soud vyhlášku doručuje jen stávajícím účastníkům řízení, známých věřitelů s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ. Mezi tyto osoby však odvolatel nepatří a proto mu rozhodnutí o úpadku, stejně jako vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení, nebyly zvlášť doručovány.

K uvedenému viz též usnesení sen.zn. 29 NSČR 4/2008-P ze dne 4.9.2008, uveřejněné pod č. 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž Nejvyšší soud vyslovil, že nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou dle § 71 a násl. IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku.

Jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že k odvolatelově přihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty se dle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tato pohledávka v něm tedy být nemůže ani přezkoumána a uspokojována.

Za této situace soud prvního stupně postupoval správně, když přihlášku odvolatele dle § 185 IZ odmítl, a odvolací soud proto napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 9. července 2013 JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová