3 VSPH 1547/2012-A-52
MSPH 95 INS 15225/2011 3 VSPH 1547/2012-A-52

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužnice: Tatiana anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Slovenská republika, Medvedzie 3/41, Tvrdošín, přechodně Praha 8-Karlín, Březinova 471/22, zast. Mgr. Tomášem Tyllem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 859/22, zahájené k návrhu věřitele: FENIX STAV, s.r.o. se sídlem Sedlčany, Havlíčkova 104, zast. JUDr. Martinem Skalickým, advokátem se sídlem Příbram, Dlouhá 138, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2012, č.j. MSPH 95 INS 15225/2011-A-45,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze zjistil úpadek dlužnice, ustanovil insolvenčního správce a do dalších výroků promítl náležitosti rozhodnutí o úpadku, jak jsou upraveny v ustanovení § 136 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s návrhem, aby je odvolací soud zrušil; v průběhu odvolacího řízení vzala dlužnice své odvolání zpět.

Odvolací soud proto zastavil odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e l z e podat dovolání.

V Praze dne 27. listopadu 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva