3 VSPH 1545/2015-B-101
KSHK 42 INS 3750/2010 3 VSPH 1545/2015-B-101

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jindřichem Havlovcem v insolvenčním řízení dlužníků: Michal anonymizovano , anonymizovano , a Markéta anonymizovano , nar. 10.5.1979, oba bytem Dvůr Králové nad Labem, Raisova 1263, o odvolání RWE Energie, s.r.o. se sídlem Praha 10, Limuzská 3135/12, IČO 49903209, zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 3750/2010-B-92 ze dne 8. června 2015, o zpětvzetí odvolání,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 3750/2010-B-92 ze dne 8. června 2015 zamítl návrh RWE Energie, s.r.o. se sídlem Praha 10 (odvolatel) na zrušení schváleného oddlužení dlužníků.

Proti tomuto usnesení se v zákonem stanovené lhůtě odvolatel odvolal. V průběhu odvolacího řízení odvolatel podáním ze dne 27.7.2015 (č.d. B-98) vzal své odvolání zpět.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že odvolatel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 12. srpna 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková