3 VSPH 1544/2015-B-47
KSPL 27 INS 12295/2010 3 VSPH 1544/2015-B-47

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jaroslav Komora, anonymizovano , anonymizovano , IČO 14695600, bytem Plzeň, Borůvková 11, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. července 2015, č.j. KSPL 27 INS 12295/2010-B-40,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 10.7.2015, č.j. KSPL 27 INS 12295/2010-B-40, v bodě I. výroku nařídil přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 20.10.2015 v 09:00 hod., jednací síň č. 46/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, v bodě II. výroku nařídil schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě, jejímž předmětem bude stanovený program, mimo jiné projednání a hlasování o způsobu řešení úpadku a případných námitek proti schválení oddlužení a doporučení schůze věřitelů ohledně vyhovění žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkové kalendáře, požádal-li dlužník o její stanovení v insolvenčním návrhu a po projednání případných námitek věřitelů, a v bodě II. výroku (správně III.) uložil insolvenčnímu správci, aby předložil aktuální seznam přihlášených pohledávek s uvedením jeho obsahových náležitostí, aby v průběhu přezkumného jednání poučil přítomné věřitele o jím učiněném popření pohledávek a předložil zprávu o dosavadní činnosti nejpozději do 7 dnů přede dnem, kdy je nařízena schůze věřitelů s uvedením jejich obsahových náležitostí. V poučení usnesení uvedl, že proti němu není odvolání přípustné a že se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal. Namítal, že insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu věřitele již 20.10.2010, úpadek na jeho majetek byl zjištěn 27.3.2011, avšak v zákonné lhůtě podle § 149 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), nerozhodl o jeho řešení, resp. o jeho návrhu na povolení oddlužení, a že insolvenční soud ignoroval další zákonné lhůty k nařízení přezkumného jednání a schůze věřitelů. Zvolený postup insolvenčního soudu považuje po právní stránce za zjevně vadný, a proto nemá jinou možnost, jak hájit svá zákonná práva, než cestou odvolání. Odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 332/2012-A-34 z 20.7.2012, jenž v rozhodnutí o jeho odvolání (proti usnesení, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka, jenž se odvolal do té části rozhodnutí, jímž insolvenční soud nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů) autoritativně připomenul insolvenčnímu soudu povinnosti podle § 148 odst. 3 IZ, podle něhož měl s rozhodnutím o jeho úpadku spojit rozhodnutí o způsobu jeho řešení, avšak soud tuto výtku nevzal na vědomí. Obdobně soud postupoval i v případě insolvenčního řízení Ing. Komorové, jež protizákonným postupem soudu byla zbavena možnosti účinně popřít pohledávky, jež neuznává v rozsahu 600 tis. Kč, proto se obává, že i v jeho případě bude takto postupováno, což by pro něj mělo fatální a nevratné důsledky.

Odvolání proti tomuto usnesení, není přípustné, neboť jde o usnesení, kterým se ve smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. upravuje vedení řízení. Uvedený závěr již odvolací soud vyjádřil ve svém, shora dlužníkem citovaném usnesení z 10.5.2011, na němž setrvává. K tomu pak poznamenává, že z obsahu insolvenčního spisu se nepodává, že by soud prvního stupně rozhodl doplňujícím usnesením o způsobu řešení dlužníkova úpadku, jak rovněž vyjádřeno ve výše citovaném rozhodnutí z 10.5.2011.

Nepřípustné odvolání proto odvolací soud odmítl podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. za použití § 7 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14. srpna 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková