3 VSPH 1540/2013-A-22
KSPH 35 INS 16012/2013 3 VSPH 1540/2013-A-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem Žandov 47, 285 04 Chlístovice, IČO: 14752476, zahájeném na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2013, č.j. KSPH 35 INS 16012/2013-A-17,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2013, č.j. KSPH 35 INS 16012/2013-A-17, se v bodech I. a II. výroku m ě n í tak, že se místní nepříslušnost tohoto soudu nevyslovuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením vyslovil Krajský soud v Praze v bodě I. výroku svou místní nepříslušnost (k projednání věci o insolvenčním návrhu dlužníka Miloše anonymizovano -dále jen dlužník), v bodě II. výroku rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému, a v bodě III. výroku rozhodl, že se usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. července 2013, č.j. KSPH 35 INS 16012/2013-A-9, zrušuje. Uvedl, že k návrhu dlužníka trvale bytem na adrese uvedené v záhlaví bylo zahájeno insolvenční řízení, avšak ze sdělení ze dne 18.7.2013 zaslané soudu e-mailovou poštou zjistil, že dlužník má bydliště v Jilemnici, na adrese Javorek 564, 514 01 Jilemnice. Dlužník soudu sdělil, že objekt v Žandově č.p. 47 je neobyvatelný, odpojen od elektrické energie a movitý majetek byl prodán v dražbě.

Cituje § 11 odst. 1, § 84, § 85 odst. 1 o.s.ř. konstatoval, že místní příslušnost zkoumá soud před tím, než začne jednat o věci samé, a vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci usnesení příslušnému soudu podle § 105 odst. 1 a 2 o.s.ř. Pokračoval, že se dlužník v době zahájení řízení zdržoval na adrese Javorek 564, Jilemnice, a s ohledem na jeho zdravotní stav, je k projednání věci místně příslušný Krajský soud v Hradci Králové, v jehož obvodu je Okresní soud v Jilemnici, jako obecný soud dlužníka (§ 85a o.s.ř.). Soud, u něhož nebylo řízení zahájeno, není ani soudem na výběr daným podle § 87 o.s.ř., ani soudem výlučně příslušným podle § 88 o.s.ř. Z uvedených důvodů proto vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil podle § 105 odst. 2 o.s.ř. místně příslušnému Krajskému soudu v Hradci Králové. Uzavřel, že s ohledem na tyto nové skutečnosti rozhodl o zrušení usnesení č.j. KSPH 35 INS 16012/2013-A-9, kterým uložil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Shora uvedené usnesení napadl dlužník včasným odvoláním do výroku pod body I. a II., v němž uvedl, že se v současné době zdržují s manželkou, s ohledem na jeho léčbu v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici, v obci Javorek, kde obývají jednu místnost se sprchou, využívají společné WC a kuchyňku. Objekt mají ve společném jmění manželů (SJM), který je však exekutorsky zabaven s příkazem k prodeji, přesto se snaží o jeho údržbu pro budoucí prodej v rámci insolvenčního řízení. Jejich finanční možnosti jsou však omezené, a pokud by došlo k odpojení elektřiny, jako v domě v Žandově, jež mělo za následek devastaci nového el. topení a nepoužitelnost tohoto domu, budou nuceni se dočasně přestěhovat k příbuzným v okrese Kolín nebo Kutná Hora, či požádat o umístění v domě s pečovatelskou službou. Jeho manžela zjišťovala možnost umístění v takovém zařízení v okolí Jilemnice, avšak bylo jí vysvětleno, že o tuto službu může žádat pouze v místě trvalého bydliště, tj. v okrese Kutná Hora. Uzavřel, že nedovede posoudit, jak by postupoval Krajský soud v Hradci Králové, pokud by museli s manželkou změnit bydliště zpět do okresu Kolín nebo Kutná Hora v průběhu nejbližších měsíců cca do konce letošního roku, a proto považuje postoupení věci za zbytečné zatěžování soudních úředníků. Doplnil, že v případě nouze se nastěhují zpět do trvalého bydliště v Žandově.

Podle § 7 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 84, § 85 odst. 1 a 2 a § 85a o.s.ř., jež je v daném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti k řízení, je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka, § 84), přičemž nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem se tam zdržovat (§ 85 odst. 1). Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů okresní soud, v jehož obvodu má místo podnikání; nemá-li místo podnikání, určuje se její obecný soud podle odst. 1 (§ 85 odst. 2). Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka, tj. dlužníka (§ 85a).

Odvolací soud z obsahu insolvenčního spisu a z podáních dlužníka učiněných v průběhu řízení nezjistil, že by změnil adresu svého trvalého bydliště, pouze žádal zasílat poštu do obce Javorek, kde se zdržuje dočasně z důvodu léčby, přičemž nevyloučil, že tento přechodný pobyt bude trvat zřejmě do konce roku 2013. Poté by měli s manželkou bydlet v okrese Kutná Hora nebo Kolín, takže místně příslušným by byl podle § 85a o.s.ř. Krajský soud v Praze, v jehož obvodu se nachází Okresní soud v Kutné Hoře nebo Okresní soud v Kolíně.

Za situace, kdy se dlužník nehodlá trvale zdržovat v obvodu jiného okresního soudu než toho, který spadá do působnosti Krajského soudu v Praze, nebylo namístě vyslovit místní nepříslušnost soudu. Proto odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil, jak uvedeno shora.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 7. listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková