3 VSPH 1527/2012-A-13
KSCB 28 INS 23771/2012 3 VSPH 1527/2012-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Michala Kubína a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka Evžena Winklera, r.. 680302/1357, bytem Míru 263, 382 73 Vyšší Brod, zahájeném na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 23771/2012-A-8 ze dne 17. íjna 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 23771/2012-A-8 ze dne 17. íjna 2012 se mČní tak, že se dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení neukládá.

Od vodnČní:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích usnesením .j. KSCB 28 INS 23771/2012-A-8 ze dne 17.10.2012 uložil dlužníku Evženu Winklerovi (dále jen dlužník), aby ve lh tČ 7 dn od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 10.000,-K.

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že usnesením .j. KSCB 28 INS 23771/2012-A-5 ze dne 27.9.2012 dlužníka vyzval, aby ve lh tČ 7 dn doplnil návrh na povolení oddlužení o jeho povinné náležitosti tak, že seznam závazk opat í svým podpisem a prohlášením, že je úplný a správný, a p edloží podepsaná estná prohlášení, která jsou p ílohami návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 392 insolvenního zákona (dále jen IZ). P itom dlužníka pouil o p ípadných následcích nedoplnČní návrhu na povolení oddlužení podle § 393 odst. 3 a § 396 IZ. Usnesení bylo dlužníku dorueno dne 3.10.2012. Ve stanovené lh tČ, která uplynula dne 10.10.2012, však dlužník návrh na povolení oddlužení nedoplnil. Dne 11.10.2012 zaslal soudu jen vyplnČný formulá návrhu na povolení oddlužení ze dne 23.7.2012 opat ený ovČ eným podpisem svým a jeho manželky ze dne 10.10.2012.

Soud dále citoval § 393 odst. 3, § 396 odst. 1 a § 108 IZ s tím, že úelem zálohy je zejména umožnit výkon innosti insolvenního správce bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a tím p eklenout prvotní nedostatek penČžních prost edk na krytí náklad insolvenního ízení a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. V p ípadČ ešení úpadku dlužníka konkursem iní odmČna insolvenního správce podle vyhlášky . 313/2007 Sb. nejménČ 45.000,-K a je spolu s jeho nárokem na náhradu vzniklých hotových výdaj hrazena z výtČžku zpenČžení majetkové podstaty. Ten však správce v poátení fázi ízení nemá k dispozici a použít ho tedy nem že.

Dlužník se s návrhem na zjištČní svého úpadku domáhal jeho ešení oddlužením provedeným plnČním splátkového kalendá e s tím, že má v i 10 vČ itel m splatné závazky p evyšující 454.000,-K. Z návrhu soud zjistil, že dlužník má vyživovací povinnost k manželce a 2 dČtem, vlastní pouze movitý majetek v hodnotČ cca 75.000,-K a pobírá plný invalidní d chod ve výši 11.932,-K a mzdu ze zamČstnání, která za ervenec 2012 inila 9.657,-K.

Za popsané situace vycházel soud z toho, že dlužník nesplnil podmínky pro povolení oddlužení, nebo p es výzvu soudu nedoplnil návrh na povolení oddlužení, a podle § 396 odst. 1 IZ proto bude nutno ešit jeho úpadek konkursem. S p ihlédnutím ke stavu aktiv a pasiv dlužníka a k tomu, že v poátení fázi konkursu nebudou k dispozici finanní prost edky na krytí výdaj insolvenního správce, pak uložil soud dlužníku povinnost zaplatit zálohu v uvedené výši.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Namítal, že-jak plyne z p ipojené kopie podacího lístku-posledního dne soudem stanovené lh ty, tedy 10.10.2012, p edal doplnČní návrhu k poštovní p epravČ.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání je opodstatnČno, by z jiných než v nČm uvedených d vod .

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze insolvenní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými p ílohami, kterými jsou v p ípadČ insolvenního návrhu dlužníka podle § 104 IZ zejména seznam majetku dlužníka vetnČ jeho pohledávek s uvedením jeho dlužník (seznam majetku), seznam jeho závazk s uvedením jeho vČ itel (seznam závazk ) a seznam jeho zamČstnanc , které musejí mít náležitosti stanovené v § 104 odst. 2 až 4 IZ. P edložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovnČ v nich uvést, že jsou správné a úplné; pro oznaení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 IZ obdobnČ (§ 104 odst. 4 IZ).

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1 IZ. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Nemá-li insolvenní návrh všechny zákonem p edepsané náležitosti, je pojmovČ vyloueno init v i navrhovateli jiná opat ení než ta, jež smČ ují k odstranČní nedostatk jeho návrhu. Teprve poté, co bude tímto postupem insolvenní návrh pot ebným zp sobem doplnČn a bude tak zajištČn ádný podklad pro další pr bČh insolvenního ízení, m že soud zvážit splnČní zákonných podmínek pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení a posoudit p imČ enost její výše. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 27.9.2012 byl soudu doruen insolvenní návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení ze dne 23.7.2012 podaným na p edepsaném formulá i. Dlužník však nesplnil ádnČ povinnost stanovenou § 104 IZ, nebo seznam závazk , který k návrh m p ipojil, postrádá p edepsané náležitosti. V rozporu s požadavky § 104 odst. 4 IZ, totiž nČkte í ze zde uvedených vČ itel , nejsou ádnČ oznaeni (u t ech chybí IýO a jeden vČ itel je oznaen jen názvem) a seznam není datovaný a prohlášení o správnosti a úplnosti tohoto seznamu je dlužníkem nepodepsané.

Proto soud prvního stupnČ dlužníka usnesením ze dne 27.9.2012, které mu bylo dorueno dne 3.10.2012, podle § 128 odst. 2 IZ vyzval k tomu, aby ve lh tČ 7 dn doplnil insolvenní návrh o ádný seznam závazk , který p edstavuje jeho obligatorní p ílohu, a pouil ho též, jak má být tento seznam zpracován a jaký procesní následek se s nesplnČním uložené povinnosti pojí. Dlužník ale na tuto výzvu reagoval jen tím, že soudu znovu p edložil (podáním došlým dne 11.10.2012) vyplnČný formulá návrhu na povolení oddlužení ze dne 23.7.2012 (s novým ú ednČ ovČ eným podpisem svým a své manželky).

Je tedy z ejmé, že vytené vady insolvenního návrhu-seznamu závazk , který je jeho obligatorní p ílohou-dlužník ve lh tČ stanovené soudem (ani dosud) neodstranil). Za takové situace nemČlo místa jiné rozhodnutí než odmítnutí tohoto návrhu dle § 128 odst. 2 IZ.

Protože je z uvedeného z ejmé, že podmínky pro to, aby insolvenní soud uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu, splnČny nebyly, postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 obanského soudního ádu a napadené usnesení zmČnil tak, že povinnost zaplatit zálohu se neukládá.

Pouení: Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ýR do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí odvolacího soudu prost ednictvím Krajského soudu v ýeských BudČjovicích.

V Praze dne 26. dubna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva