3 VSPH 1524/2012-A-14
MSPH 78 INS 17957/2012 3 VSPH 1524/2012-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: LEKRA s.r.o. v likvidaci se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 9/1067, 150 00 Praha 5, IČO 25052721, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. srpna 2012, č.j. MSPH 78 INS 17957/2012-A-6,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. srpna 2012, č.j. MSPH 78 INS 17957/2012-A-6, uložil společnosti LEKRA s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník), aby ve lhůtě 20 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Podáním ze dne 17.9.2012 vzal své odvolání zpět v plném rozsahu.

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e l z e podat dovolání.

V Praze dne 17. prosince 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová