3 VSPH 1518/2016-B-19
KSHK 40 INS 6029/2014 3 VSPH 1518/2016-B-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Květoslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Skalice, E. Beneše 184, o odvolání insolvenčního správce Insolvency Project v.o.s. se sídlem Hradec Králové, Dukelská třída 15/16, IČO: 28860993, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. června 2016, č.j. KSHK 40 INS 6029/2014-B-14,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně k žádosti insolvenčního správce vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli UNIDEBT Czech, SE ve výši 201.618,70 Kč (bod I. výroku). Bodem II. výroku uložil insolvenčnímu správci vydat výtěžek zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek nejpozději do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, zapsat do upraveného seznamu přihlášek k pohledávce zajištěného věřitele, jaká částka na ni byla vyplacena, event. jaká její zbývající část se vypořádá v rozvrhu a podat soudu písemnou zprávu o vydání výtěžku do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. V bodě IV. výroku rozhodl, že správce vydá dlužnici zbývající část finančních prostředků ve výši 445.806,53 Kč po právní moci tohoto usnesení.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 13.5.2014 (A-6) byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 14.8.2014 (B-8) bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 19.4.2016 požádal insolvenční správce o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení z prodeje nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, kterými byla zajištěna ve výši 201.618,70 Kč zjištěná pohledávka věřitele UNIDEBT Czech, SE tomuto věřiteli. Dle pokynu zajištěného věřitele došlo ke zpeněžení tohoto majetku za 765.000,-Kč. Dle rozpisu nákladů spojených se zpeněžením majetku a nákladů spojených se správou zajištěného majetku po dobu probíhajícího řízení, jakož i z výpočtu odměny insolvenčního správce vyplývá, že náklady na zpeněžení předmětného majetku dosáhly výše 94.682,50 Kč (náklady dražebníka a náklady spojené s provedením dražby, posudkem) a náklady se správou majetku činily 936,-Kč (daň). Tyto náklady byly odsouhlaseny dlužnicí i zajištěným věřitelem. Proto insolvenční správce navrhl vydat zajištěnému věřiteli částku 201.618,70 Kč. Návrh na vydání výtěžku byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 27.4.2016, a to společně s poučením o možnosti podat námitky, které podány nebyly. isir.justi ce.cz

Na základě toho, cituje ust. § 298 odst. 1-4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) dospěl soud prvního stupně k závěru, že jsou splněny podmínky pro vyhovění věcně správnému návrhu správce s tím, že zajištěnému věřiteli po odečtení nákladů na správu a zpeněžení věci a částky připadající na odměnu správce náleží částka 201.618,70 Kč. Odměna správce činí částku 21.956,27 Kč vč. DPH, tj. 9% z částky 201.618,70 Kč připadající zajištěnému věřiteli. Zbývající část finančních prostředků ve výši 445.806,53 Kč (hyperocha) bude po právní moci tohoto usnesení vrácena dlužnici.

Proti bodům III. a IV. tohoto usnesení se insolvenční správce včas odvolal a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se mu přiznává záloha na odměnu ve výši 24.639,52 Kč a dlužnici se vydává 443.123,28 Kč. Uvedl, že v návrhu na udělení souhlasu s vydáním výtěžku zajištěnému věřiteli žádal o přiznání odměny (resp. zálohy na odměnu) ve výši 24.639,52 Kč a nikoliv 21.956,27 Kč, jak bylo stanoveno soudem. Vyjádřil přesvědčení, že výše jeho odměny neměla být počítána z částky určené k vyplacení zajištěnému věřiteli, ale ve smyslu § 1 odst. 1 vyhlášky z částky odpovídající výtěžku zpeněžení určeného věřitelům zahrnující i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě podání odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 38 InsZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,-Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,-Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6). Tím je vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška).

Podle § 38 odst. 4 InsZ může insolvenční soud v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně.

Podle § 10 InsZ insolvenční soud v insolvenčním řízení a) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá, b) průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dále jen "dohlédací činnost").

Podle § 11 odst. 1 InsZ rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. Podle § 91 InsZ není proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud podle § 38 odst. 4 InsZ rozhodl o vyplacení zálohy na odměnu insolvenčnímu správci, nelze na základě citované právní úpravy než dospět k závěru, že odvolání je podáno proti rozhodnutí vydanému při výkonu dohlédací činnosti dle § 11 odst. 1 InsZ, proti kterému dle § 91 InsZ není odvolání přípustné. Nic na tom nemění nesprávné poučení o opravném prostředku, kterého se účastníkům v napadeném rozhodnutí dostalo.

Totéž platí i o věcně souvisejícím rozhodnutí (bod IV. výroku) o tom, že zbývající část finančních prostředků ve výši 445.806,53 Kč vydá správce dlužnici. I v tomto případě se jedná o rozhodnutí vydané při výkonu dohlédací činnosti, proti kterému není samostatně odvolání přípustné. Takovým rozhodnutím insolvenční soud není vázán a může je podle potřeby v průběhu insolvenčního řízení změnit.

Přezkoumat správnost výpočtu výše odměny správce za zpeněžení majetku sloužícího k zajištění bude možno až na základě rozhodnutí o tomto jeho nároku (který není krytý paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b/ a c/ vyhlášky).

Odvolací soud proto odvolání insolvenčního správce dle § 218 písm. c) o.s.ř. za použití § 7 InsZ jako nepřípustné odmítl.

Nad rámec uvedeného odvolací soud konstatuje, že polemizuje-li odvolatel se způsobem stanovení základny pro výpočet odměny správce pro účely předmětného rozhodnutí, za stavu, kdy v dané věci je třeba s ohledem na zahájení řízení dne 6.3.2014 vycházet ze znění zákonné i podzákonné úpravy účinné ke dni 1.1.2014, není opodstatněné jeho přesvědčení o tom, že jeho odměna měla být vypočtena z výtěžku určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele navýšeného o jeho odměnu. Základna pro výpočet odměny insolvenčního správce totiž v sobě již zahrnuje i částku připadající na vypočítávanou odměnu insolvenčního správce (§ 1 odst. 1 vyhlášky). V tomto směru je správná úvaha soudu prvního stupně o tom, že základ pro výpočet odměny správce činí částka 201.618,70 Kč (odpovídající výši výtěžku zpeněžení vyplaceného zajištěnému věřiteli).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková