3 VSPH 1503/2016-B-14
KSPH 72 INS 1197/2014 3 VSPH 1503/2016-B-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužnice Markéty anonymizovano , anonymizovano , bytem Kauckého 728, 273 09 Kladno, o insolvenčním návrhu věřitele Společenství pro dům Kauckého č.p. 728, IČO: 289 96 313, se sídlem Kauckého 728, 273 09 Kladno, zastoupené JUDr. Františkem Hrudkou, advokátem se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 1197/2014-A-32 ze dne 26. listopadu 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 1197/2014-A-32 ze dne 26. listopadu 2015 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 72 INS 1197/2014-A-32 ze dne 26.11.2015 prohlásil na majetek dlužnice Markéty anonymizovano (dále jen dlužnice ) konkurs (bod I. výroku) a určil, že bude projednán jako nepatrný bod II. výroku), vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na den 15.1.2016 (bod IV. výroku), uložil insolvenčnímu správci povinnosti související s realizací konkursu (body V.-VII. výroku) a vyzval insolvenčního navrhovatele, aby do 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za návrh na zahájení insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč (bod VIII. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že dne 20.1.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice, a to na návrh věřitele, který se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužnice a jeho řešení konkursem. Usnesením č.j. KSPH 72 INS 1197/2014-A-17 ze dne 6.6.2014 zjistil úpadek dlužnice a prohlásil na její majetek konkurs. Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním a odvolací soud pak usnesením č.j. 3 VSPH 1336/2014-A-25 ze dne 10.6.2015 usnesení v bodech II. a III. výroku zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž měl dlužnici znovu řádně poučit podle § 390 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), a znovu rozhodnout o způsobu řešení úpadku poté, co postaví najisto, že je vyloučeno úpadek řešit isir.justi ce.cz sanačními způsoby. Usnesením č.j. KSPH 72 INS 1197/2014-A-28 ze dne 8.7.2015 soud dlužnici poučil, že může podat na předepsaném formuláři návrh na povolení oddlužení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení s tím, že formuláře, vzory a pokyny k jejich vyplnění jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, a současně ji upozornil na to, že později podaný návrh na povolení oddlužení odmítne. Usnesení (A-28) bylo dlužnici doručeno dne 27.7.2015, dlužnice však ve stanovené lhůtě ani později návrh na povolení oddlužení nepodala. Cituje § 314 odst. 1,2,3 a § 315 odst. 1 IZ soud prvního stupně rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem, neboť u dlužnice nepřichází jiné řešení v úvahu, když ve stanovené lhůtě předepsaným způsobem nenavrhla, aby byl její úpadek řešen oddlužením, a proto nelze oddlužení povolit, a zároveň nejsou splněny podmínky pro reorganizaci. Soud současně rozhodl podle § 314 odst. 1 IZ, že tento konkurs bude projednán jako nepatrný, neboť dlužnice je fyzickou osobou, která není podnikatelem.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala s požadavkem, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Domnívá se, že konkurs nevyřeší její situaci ani neuspokojí věřitele, neboť nedisponuje dostatečnými finančními prostředky. Konstatovala, že jí bylo znemožněno podat návrh na povolení oddlužení, neboť si není vědoma, že by jí byla doručena výzva od soudu prvního stupně, na kterou by zajisté reagovala. Vznesla domněnku, že osoby bydlící v domě, které jsou o probíhajícím insolvenčním řízení obeznámeny, z popudu záště jí zatajily veškerou korespondenci a tím jí zabránily včasné reakci. Dále vytkla soudu prvního stupně, potažmo insolvenčnímu správci, že ji dostatečně nepoučili o možnostech a právních postupech v insolvenčním řízení. Má za to, že jelikož Vrchní soud v Praze zrušil usnesení soudu prvního stupně (A-17), mělo celé řízení proběhnout znovu, a to včetně nově zpracovaného seznamu pohledávek. Pokud by se přihlásilo i Statutární město Kladno, zvýšily by se závazky dlužnice nad 2,000.000,-Kč, a tudíž by nesplňovala podmínku nepatrného konkursu, který by musel být zrušen.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 318 odst. 1 IZ dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.

Dlužník, který splňuje podmínky subjektivní přípustnosti oddlužení vymezené v § 389 IZ, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.

Podle § 390 odst. 1 IZ může dlužník podat návrh na povolení oddlužení nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu podaného jinou osobou; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen. Podle § 390 odst. 3 téhož zákona odmítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn.

Podle § 148 odst. 1 IZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Podle § 149 IZ nejde-li o případ podle § 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku (odst. 1). Odstavec 1 se nepoužije, jestliže a) dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení zahájeném na základě insolvenčního návrhu jiné soby; v takovém případě rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku, nebo b) se dlužník stal osobou, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením, po rozhodnutí o úpadku; v takovém případě může insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem před termínem konání schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku.

Podle § 314 odst. 1 o nepatrný konkurs jde, jestliže a) dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem, nebo b) nebyl zjištěn celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu přesahující 2,000.000,-Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů.

V projednávané věci na základě insolvenčního návrhu věřitele Společenství pro dům Kauckého č.p. 728 soud usnesením č.j. KSPH 72 INS 1197/2014-A-17 ze dne 6.6.2014 rozhodl o úpadku dlužnice, prohlásil na její majetek konkurs (bod II. výroku), který bude projednávaný jako nepatrný (bod III. výroku) a ustanovil insolvenčního správce. K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením č.j. KSPH 72 INS 1197/2014, 3 VSPH 1336/2014-A-25 ze dne 10.6.2015 usnesení (A-17) v bodech II. a III. výroku usnesení (A-17) zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, neboť soud prvního stupně dlužnici řádně nepoučil o tom, jakým způsobem má podat návrh na povolení oddlužení. Následně soud prvního stupně usnesením č.j. KSPH 72 INS 1197/2014-A-28 ze dne 8.7.2015 dlužnici poučil, že může podat na předepsaném formuláři návrh na povolení oddlužení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, s poučením, že formulář a pokyny k jeho vyplnění jsou k nalezení na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Usnesení (A-28), ačkoli nešlo o písemnost, jež by podle zákona musela být doručována do vlastních rukou, byla dlužnici doručována tímto způsobem dle § 49 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) za užití příslušné obálky typu I. Z vrácené doručenky plyne, že dlužnice nebyla doručujícím orgánem (poštou) dne 16.7.2015 zastižena, a proto byla téhož dne zásilka uložena a připravena k vyzvednutí a dlužnici byla současně zanechána výzva k vyzvednutí zásilky. Protože si dlužnice zásilku do 10 dnů od jejího uložení, tj. do 27.7.2015 na poště nevyzvedla, nastaly tímto dnem účinky jejího doručení. Podle doručující pošty zásilku nebylo možné po uplynutí 10 dnů vložit do schránky dlužnice, takže dne 28.7.2015 se vrátila soudu, který vyvěsil dne 12.8.2015 sdělení na úřední desce soudu č.j. KSPH 72 INS 1197/2014-A-30 ve smyslu § 49 odst. 4 o.s.ř. Z uvedeného je zřejmé, že poučení o možnosti podat návrh na povolení oddlužení (A-28) bylo dlužnici řádně doručeno. Dlužnice však v 30 denní lhůtě (ani později) návrh na povolení oddlužení na předepsaném formuláři nepředložila.

V popsané situaci bylo namístě, aby soud rozhodoval o způsobu řešení úpadku dlužnice samostatným usnesením ve smyslu § 149 IZ. Dlužnice nepodala i přes řádné poučení soudem ve stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení na příslušném formuláři (§ 390 odst. 3 IZ). Současně nebyly splněny ani podmínky pro povolení reorganizace, neboť dlužnice ani žádný z přihlášených věřitelů návrh nepodali. Rovněž nelze zohlednit argumentaci dlužnice v tom směru, že nejsou splněny podmínky pro to, aby byl konkurs projednáván jako nepatrný, neboť pro rozhodnutí o nepatrném konkursu dle § 314 IZ není rozhodná výše závazků dlužníka, ale pouze skutečnost, zda je dlužník fyzickou osobu-nepodnikatelem, případně, zda byl zjištěn celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu přesahující 2,000.000,-Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů. Navýšení závazků dlužnice nad 2.000.000,-Kč tudíž není-jak se dlužnice mylně domnívá-důvodem pro zrušení nepatrného konkursu.

Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud prohlásil na majetek dlužnice konkurs, neboť při absenci návrhu na řešení úpadku dlužníka reorganizací dle § 316 a násl. IZ, či oddlužením dle § 389 a násl. IZ lze řešit její úpadek jedině konkursem. S ohledem na to, že dlužnice není podnikatelem, je správné i rozhodnutí o nepatrném konkursu (§ 314 odst. 1 písm. a/ IZ).

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 4. října 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková