3 VSPH 15/2012-P1780-10
MSPH 60 INS 628/2011 3 VSPH 15/2012-P1780-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: SAZKA, a.s. se sídlem v Praze 9, K Žižkovu č.p. 851, o odvolání věřitele č. 1780: Pavel Picek, bytem v Mladé Boleslavi, Zalužanská 1273, zast. Mgr. Marcelou Zavřelovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Kalefova 404, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P1780-4,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P1780-4, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku věřitele č. 1780 Pavla Picka (Věřitel) a rozhodl, že právní mocí usnesení se jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Insolvenční soud vyšel ze zjištění, podle něhož vyhláškou ze 17.1.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-2, byli dlužníkovi věřitelé vyzváni k podání přihlášek svých pohledávek za dlužníkem ve lhůtě do rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku, že usnesením z 29.3.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153, byl zjištěn dlužníkův úpadek a věřitelé dlužníka, kteří tak dosud neučinili, byli vyzváni k podání přihlášek svých pohledávek za dlužníkem ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, k němuž došlo 29.3.2011. Zjistil, že přihlášku pohledávky Věřitel předal k poštovní přepravě 29.4.2011, zatímco posledním dnem lhůty 30 dnů k podání přihlášky připadl na 28.4.2011 (čtvrtek). Cituje ustanovení § 173 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k právnímu závěru, že přihláška pohledávky byla podána opožděně, nepřihlíží se k ní, a proto ji podle § 185 InsZ odmítl a vyslovil, že právní mocí rozhodnutí se účast Věřitele v řízení končí.

Toto usnesení Věřitel v zákonem stanovené lhůtě napadl odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá. Uvedl právní důvody přihlášené pohledávky a namítl, že se mu jeví jako velice nespravedlivé, aby z důvodů prodlení o jeden jediný den nebylo k jeho pohledávce přihlíženo.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 83 InsZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle § 173 odst. 3 InsZ pak lze přihlásit i pohledávku nesplatnou nebo vázanou na podmínku. Podobně se nepřihlíží k popřené pohledávce, nepodá-li věřitel popřené pohledávky v zákonem stanovené lhůtě žalobu na určení její pravosti (§ 198 InsZ).

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 InsZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 InsZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 InsZ). K zachování lhůty k podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 InsZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 InsZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 InsZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení tak nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 InsZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to, i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 InsZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 InsZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku, již doručuje zvlášť jen stávajícím účastníkům řízení, známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 InsZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 InsZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 InsZ; zvlášť se dle § 138 InsZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili a jsou tedy již účastníky řízení), a zahraničním věřitelům dle § 430 InsZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 InsZ.

Z obsahu spisu plyne, že ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení, jež byla zveřejněna 17.1.2011, insolvenční soud vyzval věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali u insolvenčního soudu své pohledávky ve lhůtě do rozhodnutí soudu o úpadku (č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-2), že účinky rozhodnutí o dlužníkově úpadku nastaly 29.3.2011 jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku (č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153) a že věřitelé, kteří dosud tak neučinili, insolvenční soud vyzval k podání přihlášek jejich pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení soudu v insolvenčním rejstříku. Z obálky, v níž doručil Věřitel insolvenčnímu soudu přihlášku své pohledávky, vyplývá, že podání předal k poštovní přepravě 29.4.2011, zatímco poslední den lhůty, kdy mohl tak učinit, připadl na čtvrtek 28.4.2011.

Je tedy zřejmé, že pokud se Věřitel s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení, ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou určující konečnou lhůtu k přihlášení pohledávek včas neseznámil, jde tato okolnost v insolvenčním řízení jen k jeho tíži.

Odvolací soud vzhledem k tomu, že zmeškání lhůty nelze podle § 83 InsZ prominout, dospěl k závěru, že insolvenční soud správně posoudil přihlášku pohledávky jako opožděnou, a proto také správně rozhodl, když ji odmítl a vyslovil, že právní mocí napadeného usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí; pro rozhodnutí pak není rozhodující, jak dlouho po uplynutí lhůty byla přihláška pohledávky podána.

Veden výše uvedenými závěry odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 16. ledna 2012

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová