3 VSPH 1492/2011-B-21
KSPH 39 INS 10882/2010 3 VSPH 1492/2011-B-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Mil. Noska 81, Velká Dobrá, IČO 71029737, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Ivy Frömlové, advokátky se sídlem Legerova 39, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 10882/2010-B-12 ze dne 14. listopadu 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 10882/2010-B-12 ze dne 14. listopadu 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 39 INS 10882/2010-B-12 ze dne 14.11.2011 uložil insolvenční správkyni Mgr. Ivě Frömlové (dále jen správkyně) pořádkovou pokutu ve výši Kč 3.000,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že správkyně byla do funkce ustanovena usnesením č.j. KSPH 39 INS 10882/2010-A-13 ze dne 25.11.2010, jímž soud rozhodl o úpadku dlužníka a jeho řešení konkursem. Na schůzi věřitelů konané dne 21.1.2011 správkyně předložila zprávu o ekonomické situaci dlužníka. V následujícím období však již nepodávala soudu žádné písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení, jak má podle § 36 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) nejméně jednou za 3 měsíce činit. Nestalo se tak ani přes opakované 3 výzvy soudu dané správkyni usnesením ze dne 7.6.2011 (doručeným fikcí do datové schránky 24.6.2011), usnesením ze dne 28.7.2011 (doručeným shodně 7.8.2011) a usnesením ze dne 12.9.2011 (doučeným shodně 23.9.2011). Protože správkyně neplní řádně povinnosti, které jí soud uložil, a protože její nečinnost hrubě ztěžuje další postup insolvenčního řízení, soud jí podle § 53 odst. 1 o.s.ř. a § 81 odst. 2 IZ uložil pořádkovou pokutu, zatím při dolní hranici zákonného rozpětí.

Proti tomuto usnesení se správkyně včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Uvedla, že od května roku 2011 v důsledku porodu a péče o narozené dítě nezvládala současně vykonávat i činnost advokáta a insolvenčního správce. V prvních měsících nebylo v jejích silách zajistit dalšího zaměstnance, který by jí pomohl s administrativní činností. Jako začínající správce neměla k dispozici odměny z této činnosti, které by jí umožnily platit zaměstnance, a vzhledem k péči o dítě ho nemohla dotovat ani ze zisků z výkonu advokacie. Musela se tedy obejít bez této výpomoci a proto přes veškerou snahu vykonávat práci řádně nezaslala soudu včas zprávy o stavu insolvenčního řízení. Od té doby již se situace v její kanceláři stabilizovala a k činnosti v insolvenčním řízení má k dispozici dalšího pracovníka. I v předchozím období ale svoji funkci přes nastalé obtíže vykonávala. Proto správkyně žádá, aby při hodnocení jejího prodlení s podáváním povinných zpráv bylo přihlédnuto k její popsané mimořádné životní situaci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 36 odst. 2 IZ insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání a nejméně jednou za 3 měsíce předkládá věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Podle § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč.

Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala.

V daném případě správkyně nikterak nezpochybňovala zjištění soudu prvního stupně, z nichž při uložení pořádkové pokuty vycházel a jež dokládá i obsah spisu, totiž že správkyně od svého ustanovení funkce usnesením ze dne 25.11.2010 předložila toliko zprávu o ekonomické situaci dlužníka soudu ze dne 20.1.2011, přičemž v následujícím období 10 měsíců přes 3 výzvy soudu nepředložila povinné pravidelné zprávy o stavu insolvenčního řízení. Neučinila tak ani s podaným odvoláním proti napadenému usnesení. Teprve po následné další výzvě soudu ze dne 15.3.2012 správkyně dne 20.4.2012 (tedy za 15 měsíců od poslední zprávy) podala soudu zprávu o stavu insolvenčního řízení (konkursu) a předložila soupis majetkové podstaty (nikoli však řádný-sepsaná pohledávka je zcela nedostatečně specifikována).

Je tedy zřejmé, že správkyně po dobu 10 měsíců (a po uložení pořádkové pokuty i dalších 5 měsíců) nepodávala soudu zprávy o své činnosti a o stavu insolvenčního řízení, ačkoli tak podle § 36 odst. 2 IZ byla povinna činit minimálně každé 3 měsíce, a to i bez toho, že by ji soud ke splnění této zákonné povinnosti vyzýval, jak opakovaně-marně-činil. Soupis majetkové podstaty (a to ještě vadný) předložila správkyně až 17 měsíců po svém ustanovení do funkce. Pro takovéto prodlení s plněním základních povinností insolvenčního správce nemůže být omluvou ani narození dítěte v květnu 2011. Bylo na správkyni, aby se na tuto očekávanou událost připravila a zajistila pro následující období řádný výkon své funkce, nebo aby soud o takové přechodné překážce další své činnosti včas informovala a řádný a nerušený průběh insolvenčního řízení mohl být po tu dobu zajištěn např. ustanovením zástupce správce. Nic z toho však správkyně neučinila, žádnou zprávu o stavu věci soudu nedala, o své situaci ho fakticky informovala až podaným odvoláním. Jelikož tímto zjevným porušením svých povinností správkyně hrubě ztížila řádný průběh insolvenčního řízení, postupoval soud prvního stupně správně, když jí uložil pořádkovou pokutu, jejíž výše při dolní hranici zákonného rozpětí je charakteru a intenzitě porušení jeho povinností nepochybně zcela přiměřená.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 1. června 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva