3 VSPH 1484/2015-B-70
KSPL 54 INS 8090/2013 3 VSPH 1484/2015-B-70

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., v insolvenční věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem V Konci 198, 340 37 Měčín , o odvolání a) Kláry Kotrbové (Ševčíkové), nar. 20.6.1972, bytem v Mirošově, Školní 377, b) Václavy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mirošově, Gustavka 226, obě zast. JUDr. Jaroslavem Bártou, advokátem, se sídlem v Plzni, T. G. Masaryka 25, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 8090/2013-B-25 ze dne 15. června 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 8090/2013-B-25 ze dne 15. června 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Odvolatelky Klára Kotrbová (Věřitelka A) a Václava anonymizovano (Věřitelka B) podaly v průběhu plnění oddlužení splátkovým kalendáře návrhy na zrušení dlužničina oddlužení.

Věřitelka A uvedla, že se přihlásila do insolvenčního řízení s dlužnicí s pohledávkou ve výši 761.990,-Kč, kterou jak insolvenční správkyně, tak dlužnice popřely. Vyjádřila nesouhlas se závěrem Krajského soudu v Plzni, který schválil dlužničino oddlužení, neboť návrhem na povolení oddlužení dlužnice sledovala nepoctivý záměr. Uvedla, že vyjdou-li najevo skutečnosti po schválení oddlužení svědčící o jeho nepřípustnosti, je soud povinen k nim přihlédnout i bez návrhu a schválené oddlužení zrušit. Přestože dlužnice věděla o svém závazku vůči ní (závazek uznala 11.4.2013), neuvedla ho v návrhu na povolení oddlužení; trvala na tom, že dlužnice při podání návrhu na povolení oddlužení nebyla vedena poctivým záměrem.

Věřitelka B uvedla, že dlužnice neplní řádně povinnosti, jež na sebe vzala při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Podle zprávy insolvenční správkyně za měsíc září 2014 nezaslala dlužnice žádné finanční prostředky na plnění splátek podle schváleného splátkového kalendáře, v říjnu a listopadu 2014 plnila splátky pouze částečně a v prosinci 2014 nezaslala žádné plnění. Doplnila,

že dlužničiny omluvy z důvodu nemoci nejsou namístě za situace, kdy na splátkový kalendář by měla plnit třetí osoba 17.000,-Kč měsíčně.

Insolvenční správkyně Mgr. Naďa Hermannová (Správkyně) uvedla, že od září 2014 nebyl na splátkový kalendář zasílán dar (17.000,-Kč měsíčně) a že je třeba souhlasit s Věřitelkou B, že dlužnice řádně neplní splátkový kalendář. Zároveň konstatovala, že dlužnice od března 2015 bude zasílat mimořádné splátky z podnikání, které obnoví; v dubnu 2015 takto zaslala 25.000,-Kč. Dovozovala, že dosud nelze postavit najisto, že jsou dány podmínky pro vyhovění návrhu na zrušení schváleného oddlužení, přičemž akcentovala, že v případě konkursu by pro uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebylo možné využít žádný majetek dlužnice, která je nemajetná. Uzavřela, že dlužnice bude schopna nabídnout plnění do majetkové podstaty měsíčně 17.000,-Kč s tím, že musí počínaje červnem 2015 na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů plnit měsíčně 13.918,-Kč, aby uspokojila jejich pohledávky za dobu 5 let v zákonném rozsahu alespoň 30 %. Dlužnice s ní komunikuje a informuje o své aktuální situaci. Věřitelka A se přihlásila do insolvenčního řízení s pohledávkou, která byla popřena, avšak určovací žalobu na její určení ve stanovené lhůtě nepodala.

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) návrhy Věřitelek A a B zamítl.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud vyšel z toho, že není pochyb o tom, že Věřitelka A není účastnicí insolvenčního řízení, neboť na základě usnesení č.j. KSPL 54 INS 8090/2013-P3-6, jež nabylo právní moci 28.3.2014, skončila k tomuto datu její účast v insolvenčním řízení ve smyslu § 14 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), a uzavřel, že jí z tohoto důvodu nesvědčí věcná legitimace k podání návrhu (podán 22.12.2014), a proto její návrh na zrušení oddlužení dlužnice zamítl.

K návrhu Věřitelky B, účastnici insolvenčního řízení se zjištěnou pohledávkou ve výši 320.000,-Kč, insolvenční soud uvedl, že není sporu o tom, že dlužnice řádně neplnila splátkový kalendář, neboť třetí osoba, jež se zavázala dlužnici přispívat na splátkový kalendář, na základě smlouvy uzavřené s dlužnicí, a to bylo také důvodem schválení dlužničina oddlužení plněním splátkového kalendáře, přestala svůj dobrovolný závazek plnit a je zjevné, že dlužnice od srpna 2014 do ledna 2015 sama nedosahovala příjmu, z něhož by mohla naplnit podmínky splátkového kalendáře. Konstatoval však zároveň, že z postoje dlužnice k nově vzniklé situaci, tedy z toho, že dlužnice začala podnikat, v dubnu 2015 do majetkové podstaty složila 25.000,-Kč a v květnu 2015 17.000,-Kč, lze učinit závěr, že dosud nejsou nevratně naplněny podmínky pro zrušení schváleného oddlužení, což je i v zájmu samotných insolvenčních věřitelů, neboť oddlužení plněním splátkového kalendáře pro ně představuje možnost vyššího uspokojení jejich nezajištěných pohledávek oproti řešení jejího úpadku konkursem. S konstatováním, že je v zájmu dlužnice, aby v budoucnu prokázala, že je vedena poctivým záměrem a má snahu uspokojit nezajištěné věřitele v co nejvyšší míře, uzavřel, že důvody pro zrušení oddlužení dosud neshledal a návrh Věřitelky B také zamítl.

Toto usnesení napadly v zákonem stanovené lhůtě obě Věřitelky a navrhly, aby je odvolací soud změnil tak, že schválené oddlužení dlužnice zruší.

Věřitelka A zopakovala svou dosavadní argumentaci. Upozornila, že důvodem schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře byla jen pomoc třetí osoby, jež se zavázala dlužnici přispívat 17.000,-Kč měsíčně a že darovací smlouvu předložila pouze s jediným cílem, aby oddlužení bylo schváleno (tj. s nepoctivým záměrem). Namítla zároveň, že Správkyně postupuje v insolvenčním řízení nestandardně, když požádala, aby mohla být ustanovena do funkce inosolvenčního správce v projednávané věci s odůvodněním, že tuto funkci vykonává také v insolvenčním řízení vedeném s dlužničiným synem. Nesepsala takto do soupisu majetkové podstaty nemovitý majetek, který dlužnice převedla necelé dva roky před podáním návrhu na povolení oddlužení do vlastnictví osoby blízké.

Věřitelka B uvedla shodné skutečnosti ve svém odvolání jako Věřitelka A s výjimkou argumentace týkající se výlučně pohledávky Věřitelky A (zatajení její pohledávky, kterou dlužnice uznala). Naopak nad rámec uvedeného uvedla, že Správkyně měla sama podat návrh na zrušení schváleného oddlužení za situace, když zjistila, že nelze předpokládat, že dlužnice za 5 let trvání splátkového kalendáře uspokojí pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 %.

Správkyně se k odvolání nevyjádřila.

Dlužnice navrhovala potvrzení napadeného usnesení s tím, že nižší plnění v listopadu 2015 bylo způsobeno její nemocí. K níže uvedenému účtu, z něhož odchází platby na splnění splátkového kalendáře, uvedla, že vzhledem ke svému postavení úpadce byl založen účet na jméno její příbuzné Jany Lumerdingové, k němuž však má úplné dispoziční právo.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a po doplnění dokazování dospěl k závěru, že odvolání Věřitelek není opodstatněno.

Odvolací soud zjistil: -ze zprávy Správkyně, že v červenci 2015 obdržela od dlužnice 23.608,-Kč (podle zprávy z 3.11.2015), v říjnu 2015 15.000,-Kč, v listopadu 2015 10.000,--Kč (podle zprávy ze 4.12.2015) a že za dobu plnění splátkového kalendáře od dubna 2014 (schváleno oddlužení) do listopadu 2015, tj. za dobu 20 měsíců z celkového závazku 2.452.749,14 Kč vůči nezajištěným věřitelům dlužnice splatila celkem 8,25 % jejich pohledávek a že lze očekávat jejich uspokojení za dobu 5 let v rozsahu 24,74 (podle zprávy ze 4.12.2015); nezajištěným věřitelům bylo vyplaceno na uspokojení jejich pohledávek celkem 202.294,--Kč, -z certifikátu vystaveného společností Performers Europe, spol. s r.o. (IČO 47404396 podle výpisu z obchodního rejstříku Slovenské republiky vedeného Okresním soudem v Bratislavě I vložka 91867/B-Zbl) na jméno dlužnice, platného do 24.6.2016 a všeobecných podmínek, že dlužnice s touto společností uzavřela smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je vyhledávat pro společnost zájemce o uzavření obchodní spolupráce a za společnost smlouvy s těmito zájemci uzavírat, bude tak činit jejím jménem na její účet s tím, že tato společnost se jí zavazuje vyplácet za tuto činnost provizi, -z výpisu obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I, že výše uvedená společnost má identifikační číslo 47404396, je vedena ve vložce č. 91867/B-Zbl a v jejím předmětu činnosti je mimo jiné zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby, reklamní a marketingové služby a počítačové služby, -z výpisů z běžného účtu č. 2400855306 1, 2 a 3 vedeného u Fio banky, a.s. na jméno Jana Lumerdingová zjistil, že na tento účet byly připsány provize dlužnice z výše uvedené zprostředkovací činnosti září 2015 ve výši 2.161,-Kč, v říjnu 2015 ve výši 4.550,-Kč, 2.684,-Kč, 5.573,-Kč, 7.962,-Kč, 15.902,-Kč, 11.602,-Kč, v listopadu 2015 ve výši 9.191,-Kč.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č.j. KPL 54 INS 8090/2013-B-10 ze dne 7.3.2014 bylo schváleno dlužničino oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátka je splatná v dubnu 2014. Usnesením č.j. KSPL 54 INS 8090/2013-P3-6 ze dne 7.3.2014 byla přihláška pohledávky Věřitelky A odmítnuta a soud vyslovil, že právní mocí usnesení její účast v insolvenčním řízení končí; rozhodnutí nabylo právní moci 28.3.2014.

Dle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle 418 odst. 1 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti anebo d) to navrhne dlužník.

Při oddlužení formou splátkového kalendáře je soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možné splnit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu ani návrh některého z nich. Důvodem pro zrušení schváleného oddlužení v tomto případě však nemůže být momentální zhoršení příjmové situace dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Aby bylo možno uzavřít, že úspěšné završení oddlužení objektivně vzato nelze předpokládat, musí jít o situaci, kdy je zcela zřejmé, že dlužník v časovém prostoru splátkového kalendáře (ohraničeného dobu 60 měsíců) nebude schopen či ochoten současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, anebo kdy se dlužníku ani v rozumném časovém horizontu nepodaří dosáhnout potřebných vyšších příjmů.

Jak uvedeno výše, závazky dlužnice vůči nezajištěným věřitelům činí 2.452.749,14 Kč, 30 % z uvedené částky činí 735.815,70 Kč a dále je dlužnice povinna uspokojit pohledávky Správkyně ve výši 65.340,-Kč za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře (60 x 1.089,-Kč), tj. celkem 801.155,70 Kč, jež musí na splnění splátkového kalendáře nabídnout. Po uplynutí 20 měsíců (včetně listopadu 2015) trvání splátkového kalendáře uspokojila dlužnice pohledávky svých nezajištěných věřitelů v rozsahu 8,25 % (představující plnění 202.294,-Kč) a ve zbývajících 40 měsíců trvání splátkového kalendáře musí nabídnout na uspokojení pohledávek Správkyně, tj. odměny a náhrady hotových výdajů 43.560,--Kč (40 x 1.089,-Kč) a dále ve prospěch nezajištěných věřitelů 533.521,70 Kč (735.815,70 Kč-202.294,-Kč), tj. celkem 577.081,70 Kč za 40 měsíců trvání splátkového kalendáře, resp. 14.427,-Kč měsíčně.

Odvolací soud shodně s insolvenčním soudem dospěl k závěru, že lze předpokládat, že za nezměněných příjmových poměrů dlužnice z výše uvedeného obchodního vztahu lze očekávat splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře a že ztráta z příjmu od třetí osoby nebyla očekávaná, jak se dovozovala Věřitelka A při závěru, že předložením darovací smlouvy fakticky nesledovala splnění splátkového kalendáře, nýbrž jen jeho schválení. To ostatně prokázala dlužnice i svými následnými kroky, kdy začala podnikat s cílem opatřit si příjmy ke splnění povinností podle splátkového kalendáře jinak. Nejedná se tedy v jejím případě o nepoctivý záměr a o nevratný stav, jenž nedává předpoklad pro uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v zákonném rozsahu. Ostatně dlužnice si musí být vědoma toho, že plnění splátkového kalendáře nadále bude Správkyně sledovat stejně jako insolvenční soud s tím, že další jeho neplnění vyústí v opětovné posouzení důvodů pro jeho zrušení a prohlášení konkursu na její majetek.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu věcné správnosti k návrhu Věřitelky B podle § 219 o.s.ř. potvrdil. Ve vztahu k návrhu Věřitelky A pak napadené usnesení také potvrdil z důvodu jeho věcné správnosti, byť jen na základě závěru, že není věcně legitimována k podání návrhu na zrušení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře jako osobě, která není účastníkem insolvenčního řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. prosince 2015

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková