3 VSPH 1482/2011-A-26
MSPH 89 INS 7545/2011 3 VSPH 1482/2011-A-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Des Sign spol. s r.o. se sídlem Praha 7-Holešovice, Kostelní 1291/38, IČO 28370503, zast. Mgr. Jiřím Mulačem, advokátem se sídlem České Budějovice, Riegrova 2668/6c, zahájené na návrh věřitele: FWDS Europe, a.s. se sídlem Praha 6-Bubeneč, Podbabská 1112/13, IČO 60197421, zast. JUDr. Vítem Vohánkou, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zámecké 457/5, o odvolání věřitele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. října 2011, č.j. MSPH 89 INS 7545/2011-A-19,

takto:

I. Odvolání věřitele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. října 2011, č.j. MSPH 89 INS 7545/2011-A-19, se o d m í t á .

II. Věřitel FWDS Europe, a.s. se sídlem Praha 6-Bubeneč, Podbabská 1112/13, IČO 601197421, je povinen zaplatit dlužníku na náhradu nákladů řízení 4.800,-Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho právního zástupce Mgr. Jiřího Mulače, advokáta se sídlem v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. října 2011, č.j. MSPH 89 INS 7545/2011-A-19, v bodě I. výroku zamítl insolvenční návrh věřitele FWDS Europe, a.s. se sídlem v Praze 6 (dále jen navrhovatel) a v bodě II. výroku rozhodl o tom, že je navrhovatel povinen zaplatit dlužníku na náhradě nákladů řízení částku 12.786,16 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Soud prvního stupně zamítnutí insolvenčního návrhu odůvodnil tím, že se navrhovateli nepodařilo prokázat, že má za dlužníkem pohledávku a nezbývá, než odkázat navrhovatele na nalézací řízení a teprve na základě jeho výsledku a následné trvající neochoty dlužníka na ni plnit může být za splnění všech ostatních zákonných podmínek důvodem pro podání insolvenčního návrhu. Uzavřel, že z uvedených důvodů se již nezabýval pohledávkou navrhovatelem označeného dalšího dlužníkova věřitele, rovněž ostatní okolnosti tvrzeného úpadku nešetřil. Výrok o nákladech řízení odůvodnil § 142 odst. 1 o.s.ř. a úspěšnému dlužníku přiznal náhradu za právní zastupování advokátem.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal jen tak, že podal tzv. blanketní odvolání. Soud prvního stupně usnesením č.j. MSPH 89 INS 7545/2011-A-21 ze dne 9.11.2011 navrhovateli uložil, aby své odvolání ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil tak, aby bylo patrno, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, tj. vůči kterým výrokům napadeného usnesení, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí a postupu soudu prvního stupně, a čeho se svým návrhem domáhá. Současně ho poučil, že nebudou-li vady odvolání bránící pokračování v odvolacím řízení ve stanovené lhůtě odstraněny, odvolací soud odvolání odmítne.

Dlužník navrhl, aby odvolací soud navrhovatelovo odvolání pro nesplnění výzvy k odstranění jeho vad dané mu soudem prvního stupně, jak zjistil z elektronického insolvenčního spisu, odmítl.

Z uvedeného je zřejmé, že odvolatel, ač byl soudem prvního stupně poučen, své odvolání ve stanovené lhůtě nedoplnil, neboť neuvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí soudu napadá, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení, v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, ani čeho se odvoláním domáhá.

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Jelikož odvolání směřuje proti rozhodnutí ve věci samé, odvolatel své odvolání přes výzvu insolvenčního soudu řádně nedoplnil, a jeho odvolání proto neobsahuje odvolací důvody, odvolací soud odvolání podle § 43 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 IZ odmítnul.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. a dlužníku byla přiznána náhrada nákladů za právní zastupování advokátem ve výši sazby odměny 9.000,-Kč krácené o 50 %, tj. 4.500,-Kč podle § 8 a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2006 Sb., ve znění změn a doplňků účinných do 29.2.2012, a jedné náhrady hotových režijních výdajů ve výši 300,-Kč podle § 13 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění změn a doplňků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. října 2011

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva