3 VSPH 1475/2016-B-55
KSCB 25 INS 15451/2010 3 VSPH 1475/2016-B-55

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Volenice, Štěchovice 49, o schválení konečné zprávy, o odvolání insolvenčního správce: JUDr. Miloslav Havlena se sídlem Blatná, J.P.Koubka 81, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. května 2016, č.j. KSCB 25 INS 15451/2010-B-49,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. května 2016, č.j. KSCB 25 INS 15451/2010-B-49, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně schválil konečnou zprávu včetně vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve znění tak, jak byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 25.4.2016 takto:

V majetkové podstatě se nacházely finanční prostředky ve výši 145.128,-Kč. Z toho 50.000,-Kč činila záloha na náklady insolvenčního řízení. Ze zpeněžení zajištěného majetku ve výši 95.000,-Kč byl uspokojen zajištěný věřitel do výše 84.139,81 Kč, byly uhrazeny náklady zpeněžení tohoto majetku ve výši 8.773,50 Kč a 2.086,69 Kč činila odměna insolvenčního správce ze zpeněžení zajištěného majetku. Celková odměna správce činí 54.450,-Kč. Hotové výdaje činí 2.664,-Kč. Archivace činí 1.815,-Kč, daň z nemovitostí 1.720,-Kč a za účetnictví náleží odměna 4.235,-Kč.

Hotové výdaje ve výši 2.664,-Kč budou hrazeny Českým státem prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích, stejně tak, jako 2.340,-Kč části odměny insolvenčního správce včetně DPH.

Část odměny správce ve výši 2.086,69 Kč bude hrazena ze zpeněžení zajištěného majetku a částka 23,39 Kč z majetkové podstaty, a to z přirostlých úroků. Zbytek odměny ve výši 50.000,-Kč bude hrazen ze zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Na archivaci ve výši 1.815,-Kč, daň z nemovitosti 1.720,-Kč, účetnictví 4.234,-Kč a pro pohledávky věřitelů zjištěných při přezkumném jednání nezbývá žádná finanční hotovost.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že podáním ze dne 8.4.2016 předložil insolvenční správce konečnou zprávu o zpeněžování majetkové podstaty a vyúčtování své odměny a výdajů. Tuto proto postupem podle § 304 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., isir.justi ce.cz o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) přezkoumal a podle § 304 odst. 2 InsZ o ní uvědomil účastníky řízení s poučením o možnosti podání námitek. Vzhledem k tomu, že proti zprávě a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce námitky nebyly vzneseny, podle ustanovení § 304 odst. 4 InsZ konečnou zprávu a vyúčtování správce schválil, neboť neshledal důvody, pro které by je schválit neměl.

Uvedl, že v řízení došlo ke zpeněžení pouze zajištěného majetku za 95.000,-Kč, z čehož byly vyplaceny ve výroku uvedené částky včetně části odměny správce. Část této odměny správce byla hrazena ze zálohy a část z majetkové podstaty, to je z úroků. Chybělo zaplatit ještě 2.340,-Kč, na jejichž úhradu v majetkové podstatě nejsou finanční prostředky. Proto tuto částku bude dle § 8 odst. 1 vyhl. č. 313/2007 Sb. hradit Český stát . Stejně tak hotové výdaje podle § 8 odst. 2 téže vyhlášky bude hradit Český stát . Jiné výdaje než odměnu správce a hotové výdaje Český stát hradit nemůže, proto archivace, daň z nemovitostí a účetnictví nemají být z čeho hrazeny.

Odkazuje na ust. § 305 odst. 2 InsZ uvedl, že nestačí-li dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení všech pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň, uspokojí se nejdříve odměna správce, jeho hotové výdaje, poměrně náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a pohledávky věřitelů zjištěných při přezkumném jednání. Z toho vyplývá, že před archivací, daní z nemovitosti a účetnictvím je třeba uspokojit odměnu a hotové výdaje správce. Po uspokojení těchto dvou pohledávek, a to za situace, kdy jejich část bude hradit Český stát , nezbývá pro ostatní pohledávky žádná hotovost.

Proti tomuto rozhodnutí podal správce v zákonem stanovené lhůtě odvolání a navrhl, aby bylo změněno tak, že odvolací soud rozhodne o úhradě nákladů na vedení účetnictví ve výši 4.235,-Kč a na archivaci ve výši 1.815,-Kč ze státních prostředků a ve zbytku rozhodnutí potvrdí. Poukázal na to, že soud prvního stupně sice schválil konečnou zprávu včetně nákladů na archivaci a nákladů na zpracování účetnictví, současně však uvedl, že na zaplacení těchto pohledávek nezbývá žádná finanční hotovost. Předpokládá, že soud nepovažuje tyto položky za hotové výdaje, ale zřejmě (výslovně to v rozhodnutí není uvedeno) za náklady na správu, které není možno hradit z prostředků státu. Dle jeho názoru náklady na archivaci a náklady na účetnictví (uplatněné ve výši 4.235,-Kč ač je v rozhodnutí uvedeno 4.234,-Kč) nejsou náklady na správu, neboť je nelze zařadit pod ust. § 230 InsZ. Tyto výdaje nejsou zahrnuty ani v jeho odměně dle § 39 odst. 2 InsZ. Vedení účetnictví není ani poradenskou činností podle § 39 odst. 3 InsZ. Správce by neměl končit insolvenční řízení s neuhrazenými pohledávkami, které vznikly z jeho objednávky k zajištění splnění povinností stanovených zákonem. Je na místě stanovit, zda náklady na vedení účetnictví a na archivaci jsou hotovými výdaji správce či náklady na správu podstaty. Na tom pak závisí, zda je lze hradit ze státních prostředků či nikoliv. V negativním případě však nelze očekávat úhradu těchto pohledávek z odměny správce, který je z celé přiznané odměny povinen odvést DPH a podrobit ji dani z příjmů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že nejsou důvody pro potvrzení nebo změnu napadeného usnesení.

Podle § 302 odst. 1 věta prvá InsZ předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu v závěru zpeněžení majetkové podstaty konečnou zprávu. Podle § 303 odst. 1 InsZ předloží současně s konečnou zprávou insolvenčnímu soudu i vyúčtování své odměny a výdajů.

Podle § 304 InsZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3). Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné (odst. 4 písm. a/). Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odst. 5).

Podle § 38 InsZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,-Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,-Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6). Tím je vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška).

Předně odvolací soud konstatuje, že usnesení podle § 304 InsZ je rozhodnutím ve věci samé, jež vzhledem k jeho povaze musí být vždy odůvodněno a ve smyslu § 167 odst. 2 o.s.ř. se tak musí stát způsobem uvedeným v ustanovení § 157 odst. 2 o.s.ř.

Z uvedeného ustanovení plyne, že soud je povinen v odůvodnění uvést, jaká zjištění učinil o skutečnostech významných pro jeho závěry právní, tj. opatřit si podklad, z něhož dovodí své skutkové závěry, jež posoudí po stránce právní a připojí výklad o tom, jaká mají účastníci na základě skutkových závěrů ve vztahu k předmětu věci práva a povinnosti a jak proto bylo rozhodnuto. Tyto nároky na odůvodnění rozhodnutí jsou dány právem dotčených účastníků řízení se závěrům soudu kvalifikovaně bránit.

Napadené rozhodnutí však tyto nároky nesplňuje, a je pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelné. Z jeho odůvodnění není totiž vůbec zřejmé, z jakých skutkových zjištění soud prvního stupně vycházel a na základě čeho své závěry, vyjádřené ve výroku napadeného rozhodnutí, učinil.

Uvádí-li v kontextu podaného odvolání, že jiné výdaje než odměnu správce a hotové výdaje Český stát hradit nemůže, pročež archivace, daň z nemovitostí a účetnictví nemají být z čeho hrazeny , takové závěry postrádají uvedení konkrétních důvodů, na základě kterých k nim soud prvního stupně dospěl. Je-li důvodem těchto závěrů vskutku názor (jak odvolatel v pochybnostech namítá), že náklady na archivaci a účetnictví nejsou hotovými výdaji správce ale náklady na správu, které z prostředků státu nelze hradit, napadené rozhodnutí konkrétně postrádá skutková zjištění ohledně doložení jejich skutečného vzniku a výše a uvedení důvodů, pro které jsou z uspokojení případně vyloučeny. Vedly-li soud prvního stupně k přijatému závěru důvody jiné, v odůvodnění rozhodnutí vyjádřeny nejsou. Uvedl-li v tomto směru soud prvního stupně, že konečnou zprávu a vyúčtování správce schválil, neboť neshledal důvody, pro které by je schválit neměl, takové odůvodnění je bez dalšího za daného stavu zcela nedostatečné.

Při takovýchto nedostatcích odůvodnění napadeného rozhodnutí je vyloučeno, aby odvolatel seznal, na jakých zjištěních (skutečnostech) a úvahách soud své závěry o nárocích insolvenčního správce vlastně staví, a mohl tomuto rozhodnutí odvoláním konkrétně věcně oponovat.

Uvedené skutečnosti vedou odvolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí nemůže obstát, a proto podle § 219a odst. 1, písm. b) o.s.ř. za použití § 7 InsZ jej zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně podle § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení, v němž tento znovu věc posoudí při důsledném respektování § 157 o.s.ř. Přitom je třeba vycházet z toho, že hovoří-li zákon o státu, je jím Česká republika a nikoliv Český stát , jak nesprávně uvádí soud prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.).

V Praze dne 17. října 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková