3 VSPH 1474/2016-A-25
MSPH 90 INS 14062/2016 3 VSPH 1474/2016-A-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: a) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , b) Jarmila anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dolní Bučice, Nová 30, oba zast. Mgr. Václavem Linhartem, advokátem se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 3, o odvoláních dlužníků proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 7. července 2016, č.j. MSPH 90 INS 14062/2016-A-9,

takto:

Odvolání se o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím soud prvního stupně vyzval dlužníky, aby ve lhůtě 3 dnů zaplatili České republice-Městskému soudu v Praze soudní poplatek za odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích.

Proti tomuto rozhodnutí, maje jej za nesprávné, se dlužníci včas odvolali a navrhli, aby bylo soudem prvního stupně autoremedurou zrušeno, resp. odvolacím soudem změněno tak, že se jim tato povinnost neukládá. Namítli, že jsou ze zákona osvobozeni od poplatkové povinnosti.

Vrchní soud v Praze se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro to, aby mohl přezkoumat věcnou správnost napadeného rozhodnutí a řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Napadené rozhodnutí není ničím jiným, než procesním rozhodnutím, kterým soud vyzývá poplatníka (účastníka řízení) ke splnění povinnosti, která mu vznikla ze zákona (k zaplacení soudního poplatku za odvolání). Proti takovému rozhodnutí není (navzdory nesprávnému poučení ze strany soudu prvního stupně) podle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. odvolání přípustné a správnost postupu soudu prvního stupně ve vztahu k výzvě k zaplacení soudního poplatku lze případně přezkoumat teprve až v rámci řízení o opravném prostředku proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku (z týchž důvodů nelze nesprávnou výzvu k zaplacení soudního poplatku odklidit ani autoremedurou).

Odvolací soud proto odvolání dle § 218 písm. c) o.s.ř. za použití § 7 InsZ jako nepřípustné odmítl. isir.justi ce.cz

Nad rámec uvedeného odvolací soud poukazuje na to, že ač soud prvního stupně napadeným rozhodnutím v rozporu se zákonem vyzval k zaplacení soudního poplatku osoby, které jsou ze zákona od takové povinnosti osvobozeny, zcela pominul, že návrh soudního exekutora na nařízení předběžného opatření poplatkové povinnosti podléhá. Přitom povinnost zaplatit soudní poplatek navrhovatelem předběžného opatření splněna nebyla a soud prvního stupně v rozporu se zákonem dosud splnění této povinnosti navrhovateli předběžného opatření neuložil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková