3 VSPH 1473/2012-A-11
MSPH 98 INS 20706/2012 3 VSPH 1473/2012-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: ROSENGART TABACCO, spol. s r.o., IČO 25738062, se sídlem v Praze 10, Pražská 16/810, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2012, č.j. MSPH 98 INS 20706/2012-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2012, č.j. MSPH 98 INS 20706/2012-A-6, se m ě n í tak, že se dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) uložil dlužníkovi ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč na označený účet, nebo hotově do jeho podatelny na adrese Praha 2, Slezská 9.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že dlužník se domáhal svým podáním doručeným 24.8.2012, aby rozhodl o jeho úpadku a řešil ho konkursem. Ocitoval ustanovení § 108 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a uvedl, že osvobození od povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení není možné, neboť se nejedná o soudní poplatek. Zároveň uvedl, že odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se upokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení a není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (§ 38 odst. 2 InsZ). Při úvaze o výši uložené zálohy uvedl, že za situace, kdy dlužník tvrdí, že nemá žádný majetek, jehož zpeněžením by bylo lze získat prostředky na úhradu nákladů insolvenčního řízení je namístě záloha ve výši maximální, tj. 50.000,--Kč. Vysvětlil, že cílem insolvenčního řízení je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka a uspořádání jeho majetkových vztahů k osobám dotčeným úpadkem dlužníka nebo hrozícím úpadkem, s cílem dosáhnout jejich co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení. Dovozoval, že insolvenční řízení může mít smysl jedině za předpokladu, že v majetkové podstatě existuje majetek, z něhož by mohly být v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka uspokojeny alespoň částečně pohledávky jeho věřitelů. V souvislosti s tím, uvedl, že v případě dlužníka nelze uvažovat o zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dlužníka podle § 144 InsZ. Uzavřel, že je na dlužníkovi, kterého stíhá povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku, aby si finanční prostředky na zaplacení zálohy opatřil v dostatečném časovém předstihu. Toto rozhodnutí napadl dlužník včas podaným odvoláním a požadoval, aby soud upustil od povinnosti zálohu zaplatit nebo ji podstatně snížil s tím, že nemá finanční prostředky na její zaplacení, že na jeho majetku váznou zástavní práva, jež mu brání tento majetek zpeněžit a z výtěžku zpeněžení zálohu uhradit. Uvedl, že jediným řešením této situace by bylo získat potřebné finanční prostředky půjčkou, jež však povede k dalšímu zvýšení jeho závazků nehledě na to, že v jeho ekonomické situaci je prakticky nemožné najít někoho, kdo by mu potřebnou částku půjčil.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst.2 InsZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, byť z jiných než odvolatelem uváděných důvodů.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze insolvenční návrh opatřený náležitostmi podle § 103 InsZ a v případě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem také zákonem požadovanými přílohami uvedenými v § 104 InsZ, tj. zejména seznamem jeho majetku včetně pohledávek s uvedením jeho dlužníků (dále jen "seznam majetku"), seznamem jeho závazků s uvedením jeho věřitelů (dále jen "seznam závazků") a seznamem jeho zaměstnanců, které musejí mít náležitosti stanovené v § 104 odst. 2 až 4 InsZ. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 InsZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 InsZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 InsZ. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 InsZ).

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužník se insolvenčním návrhem domáhá zjištění svého úpadku a navrhuje jeho řešení konkursem. Uvedl, že k 30.6.2012 má závazky v celkové výši 14.706.792,06 Kč více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, zatímco jeho pohledávky činí 2.487.621,--Kč. Uvedl, že není schopen splácet své závazky a dva z jeho věřitelů proti němu vedou exekuční řízení, a to Pražská správa sociálního zabezpečení pro pohledávku ve výši 421.517,--Kč a Tesla Karlín, a.s. pro pohledávku ve výši 608.168,60 Kč. Dlužník připojil k insolvenčnímu návrhu seznam svých závazků k 30.6.2012 s řádným označením jednotlivých věřitelů, výší jejich pohledávek, termínem splatnosti a uvedením, zda jsou zajištěny, dále seznam majetku, včetně seznamu pohledávek za jeho řádně označenými dlužníky, jejich výše, termínu splatnosti a vyjádření k jejich dobytnosti. Seznam zaměstnanců založen není a jen z insolvenčního návrhu se podává, že ke dni jeho podání společnost nemá žádné zaměstnance. Seznam majetku a seznam závazků nejsou opatřeny prohlášením dlužníka o tom, že jsou správné a úplné.

V projednávané věci dlužník přiložil k insolvenčnímu návrhu seznamy, jež nemají náležitosti seznamů podle § 104 InsZ, neboť nejsou opatřeny prohlášením dlužníka o jejich správnosti a úplnosti. Za situace, kdy insolvenční návrh nemá všechny zákonem předepsané náležitosti, je pojmově vyloučeno činit vůči navrhovateli jiná opatření než ta, jež směřují k odstranění nedostatků jeho návrhu. Zákon předpokládá určitý sled úkonů. Insolvenční soud nejprve vyzve ve lhůtě, jež nesmí být delší 7 dnů k doplnění insolvenčního návrhu (odstranění nedostatků jeho předepsaných náležitostí) s poučením, že když se tak nestane, bude návrh odmítnut. Teprve poté, co bude tímto postupem insolvenční návrh potřebným způsobem doplněn a bude tak zajištěn řádný podklad pro další průběh insolvenčního řízení, může soud zvážit splnění zákonných podmínek pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a posoudit přiměřenost její výše.

Protože v řízení pro nedostatky insolvenčního návrhu, k jejichž odstranění dlužník nebyl soudem prvního stupně dosud vyzván, nebyly splněny zákonné podmínky k tomu, aby soud po dlužníku zaplacení zálohy dle § 108 InsZ požadoval, odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. října 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva