3 VSPH 1470/2015-A-79
KSPH 35 INS 33651/2013 3 VSPH 1470/2015-A-79

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud od anonymizovano rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Mic anonymizovano Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Hořovice, Vísecká 887, IČO: 14763486, zast. Mgr. Zuzanou Kotrbancovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Fügnerovo náměstí 3, zahájené k návrhu navrhovatelů: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Hořovice, anonymizovano 76/4, IČO: 45396205, zast. Mgr. Danou Houbovou, advokátkou se sídlem v Rokycanech, Jiráskova 398, b) Mgr. Anna Zinglová se sídlem Praha 10, Černokostelecká 20, insolvenční správkyně dlužníka: NAVOZ Hořovice s.r.o. se sídlem Hořovice, anonymizovano 76/4, IČO: 27105946, zast. Mgr. Viktorem Šupem, advokátem se sídlem Praha 10, Černokostelecká 20, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. června 2015, č.j. KSPH 35 INS 33651/2013-A-66,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. června 2015,

č.j. KSPH 35 INS 33651/2013-A-66, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně bodem I. výroku zjistil úpadek dlužníka s tím, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku). Bodem II. výroku ustanovil insolvenčním správcem AP insolvence, v.o.s., bodem III. výroku prohlásil na majetek dlužníka konkurs s tím, že tento bude projednáván jako nepatrný (bod IV. výroku).

V ostatních bodech výroku svého rozhodnutí promítl povinné náležitosti rozhodnutí podle § 136 odst. 2 InsZ, resp. svůj další procesní postup a navrhujícím věřitelům uložil z anonymizovano společně a nerozdílně soudní p anonymizovano ve výši 2.000,-Kč (body V. až XV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně uvedl, že navrhovatel a) se insolvenčním návrhem domáhá zjištění dlužníkova úpadku a jeho řešení konkursem, neboť se dlužník nachází v úpadku ve formě anonymizovano neschopnosti. Má více věřitelů s pohledávkami déle než 30 dnů po anonymizovano , které není schopen plnit po dobu delší 3 měsíců po lhůtě anonymizovano . Tvrdí, že má za dlužníkem (i) pohledávku z uzavřené dohody s dlužníkem ve výši 46.032,-Kč, která se s anonymizovano anonymizovano dne 2.7.2010 a dlužník ji uznal, (ii) rozsudkem Okresního soudu v Benešově ze dne 16.10.2013, č.j. 113 C 70/2011-260, pravomocně přiznanou pohledávku z půjčky ze dne 3.9.2008 ve výši 900.000,-Kč s příslušenstvím a (iii) rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 22.11.2013, č.j. 10 C 95/2011-288, pravomocně přiznanou pohledávku z půjčky ze dne 31.5.2010 a 4.6.2010 ve výši 600.000,-Kč s příslušenstvím. Za další dlužníkovy věřitele označil: Tomáše Mrózka s pohledávkou více než 30 dní po anonymizovano ve výši 2.165.074,-Kč s příslušenstvím, Komerční banku, a.s., Českou spořitelnu, a.s., ACCOR-invest, a.s. se anonymizovano pohledávkou ve výši 6.771.989,-Kč s příslušenstvím a SG Equipment Finance Czech republic s.r.o.

K pohledávkám navrhovatele a) dlužník uvedl, že je neuznává, neboť vůči nim anonymizovano započtení svých pohledávek za navrhovatelem a) ve výši 1.298.000,-Kč a 1.277.200,-Kč z důvodu nevrácení půjček, které mu poskytl. anonymizovano movitý majetek v hodnotě 400.000,-Kč a nemovitý majetek v hodnotě 15.070.000,-Kč, resp. majetek v celkové hodnotě 18.682.700,-Kč, který umožňuje uspokojení věřitelů v exekučním řízení. Pohledávky vůči němu eviduje celkem 7 věřitelů v hodnotě více než 14 mil. Kč, z nichž uznává pouze pohledávky dvou z nich s tím, že s panem Mrózkem se hodlá na způsobu úhrady svého dluhu dohodnout.

Dlužníkem k započtení anonymizovano pohledávky navrhovatel a) popřel s tím, že listiny, kterými dlužník tyto dokládá, nikdy nepodepsal a je s podivem, že dlužník započtení nenamítal již v soudních řízeních, jichž se oba účastnili. Hodnota majetku dlužníka je podle něj značně nižší, než dlužník uvádí. K jeho nemovitým věcem jsou zřízena exekutorská zástavní práva i zástavní práva smluvní ve prospěch Perfect Invest, a.s. a jsou zatíženy různými vadami omezujícími jejich využití.

K návrhu navrhovatele a) se dne 27.6.2014 připojil navrhovatel b) s tvrzením, že má za dlužníkem z důvodu vůči věřitelům v insolvenčním řízení vedeném vůči

NAVOZ Hořovice s.r.o. neúčinného úkonu dlužníka pohledávku ve výši 400.000,-Kč s příslušenstvím ve výši 79.709,03 Kč, která se s anonymizovano anonymizovano dne 21.5.2012 a anonymizovano mu přiznána rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 14.2.2014, č.j. 45 Cm 177/2012-151.

Z provedených důkazů soud prvního stupně zjistil, že navrhovatel a) i navrhovatel b), jak vyplývá z přihlášek jejich pohledávek, mají za dlužníkem vykonatelné pohledávky více než 30 dní po anonymizovano , které dlužník neplní déle než 3 měsíce po lhůtě anonymizovano . V prvém případě ve výši 1.851.630,80 Kč s příslušenstvím a v druhém případě ve výši 536.076,71 Kč s příslušenstvím . Z toho rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 14.2.2014, č. j. 45Cm 177/2012-151, bylo navrhovateli b) vůči dlužníku pravomocně přiznáno právo na z anonymizovano 400.000,-Kč s 7,5 % úrokem z prodlení od 3.9.2012 do z anonymizovano a náhrada n anonymizovano řízení ve výši 61.200,-Kč. Rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 16.10.2013, č.j. 113 C 70/2011-260, bylo navrhovateli a) pravomocně přiznáno právo na z anonymizovano 900.000,-Kč s 7,75 % úrokem z prodlení od 31.3.2011 do z anonymizovano a rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 22.11.2013, č.j. 10 C 95/2011-288, právo na z anonymizovano 600.000,-Kč s 7,75 % úrokem z prodlení od 16.8.2011 do z anonymizovano . Ani v jednom z těchto soudních řízení vedených s navrhovatelem a) ani v řízení u Okresního soudu v Berouně vedeného pod sp. zn. 306 C 52/2011 dlužník ne anonymizovano vůči němu námitku započtení svých pohledávek ve výši 1.227.200,-Kč a nenamítal ani v insolvenčním řízení tvrzené uznání tohoto dluhu navrhovatelem a). Z elektronické komunikace ze dne 24.11.2011 mezi navrhovatelem a) a dlužníkem vyplynulo, že dlužník uznal svůj závazek č. 1 vůči dlužníkovi ve výši 46.032,-Kč. Z vyjádření oprávněného k návrhu povinného na zastavení exekuce ze dne 12.1.2015 plyne, že částka 1.227.200,-Kč, kterou dlužník požaduje na navrhujícím věřiteli a) a započetl ji vůči jeho pohledávkám, je mezi nimi sporná a není tak způsobilá dle ustanovení § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. k započtení . Další dokazování k této otázce, včetně otázky dlužníkem tvrzeného a navrhovatelem a) popřeného uznání dluhu navrhovatele a) vůči dlužníku, i vzhledem k tomu, že účelem insolvenčního řízení není provádět rozsáhlé dokazování, proto soud prvního stupně neprováděl.

Ze seznamu závazků dlužníka vyplývá, že ke dni 18.5.2015 má závazky vůči celkem 7 věřitelům v hodnotě více než 14 mil. Kč, přičemž uznává své závazky pouze vůči dvěma z nich, a to vůči Tomáši Mrózkovi a navrhovateli b). Ze seznamu majetku dlužníka vyplývá, že ke dni 9.12.2014 anonymizovano pohledávky ve výši asi 6 mil. Kč, movitý majetek v hodnotě 400.000,-Kč (podle elektronické komunikace ze dne 24.11.2011 mezi navrhovatelem a) a dlužníkem v hodnotě maximálně 160.000,-Kč) a nemovitý majetek v hodnotě 15.070,-Kč . Ze znaleckého posudku č. 04/2015 Ing. Mir anonymizovano Beldíka ze dne 14.1.2015 bylo soudem prvního stupně zjištěno, že cena spol anonymizovano podílu dlužníka ve výši 1/2 na pozemku č. 618/2 na LV č. 2243 pro k.ú. Hořovice činí 1.645,-Kč s tím, že dlužník hodnotu tohoto svého majetku určil částkou 120.000,-Kč. Z odborného vyjádření č. 01/02/2015 Ing. Jana Šnebergera ze dne 4.2.2015 bylo zjištěno, že cena nemovitostí ve anonymizovano dlužníka na LV č. 2169 pro k.ú. Velká Víska činí 9.600.000,-Kč s tím, že dlužník tento majetek ohodnotil částkou 11.000.000,-Kč.

Dne 23.6.2014 anonymizovano na dlužníka podána státním zástupcem obžaloba pro spáchání přečinu poškození věřitele podle ustanovení § 222 odst. 1, písm. a) trestního zákoníku.

Na z anonymizovano těchto svých zjištění soud prvního stupně dospěl k právnímu závěru, podle něhož oba navrhovatelé jsou k podání insolvenčního návrhu aktivně legitimováni. Pohledávku navrhovatele b) dlužník nezpochybňuje. Námitku započtení anonymizovano dlužníkem vůči vykonatelným pohledávkám navrhovatele a) soud neshledal důvodnou, neboť k započtení anonymizovano pohledávka je sporná, a není tedy k započtení způsobilá. Kdyby dlužník takovou pohledávku vůči navrhovateli a) měl, není navíc pravděpodobné, že by ji nezapočetl vůči pohledávkám navrhovatele a) již v rámci uvedených soudních řízení.

Vzal dále za osvědčené, že vedle navrhovatelů s vykonatelnými pohledávkami má dlužník i další věřitele (kterých je tedy celkem nejméně 7 ) s tím, že 3 věřitelé evidují vůči dlužníkovi pohledávky ve výši minimálně 2.429.557,51 Kč .

Dospěl k závěru, že většina pohledávek je po lhůtě anonymizovano již déle než 3 měsíce a že dlužník řádně nesplnil svoji povinnost předložit seznam majetku podle § 104 odst. 1 InsZ.

K obraně dlužníka, že není v anonymizovano neschopnosti, neboť hodnota jeho majetku převyšuje celkovou výši jeho závazků a že by jeho věřitelé mohli vydobýt své pohledávky za ním v exekučním řízení, insolvenční soud uvedl, že této jeho obraně neuvěřil, neboť hodnotu svého majetku líčí rozporně a neúplně a cenu svého majetku u většiny položek úmyslně nadhodnocuje.

Na z anonymizovano uvedeného soud prvního stupně, cituje ust. § 1 odst. 1, písm. a), § 3, § 97 a § 103 odst. 2 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen InsZ, dospěl k závěru, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů s peněžitými závazky po dobu 30 dnů po lhůtě anonymizovano , které není schopen plnit. Současně s rozhodnutím o zjištění úpadku dlužníka dle § 136 InsZ rozhodl podle § 148 odst. 1 InsZ i o prohlášení konkursu na jeho majetek, neboť jiný způsob

řešení dlužníkova úpadku nepřichází v úvahu, s tím, že konkurs bude dle § 314 odst. 1 InsZ projednáván jako nepatrný.

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž byl zjištěn jeho úpadek, se dlužník včas od anonymizovano a navrhl, aby bylo změněno tak, že insolvenční návrh se zamítá. Má za to, že úpadek dlužníka nebyl osvědčen, neboť není naplněna podmínka, že by nebyl schopen své závazky plnit. Pohledávky věřitelů lze bez obtíží uspokojit exekucí z majetku dlužníka. To dokládá i zpráva insolvenčního správce ze dne 10.9.2015, podle které se očekává uspokojení věřitelů v rozsahu 100 % s tím, že hodnota majetku dlužníka činí 18.850.000,-Kč a objem přihlášených pohledávek věřitelů 13,8 mil. Kč. Účel insolvenčního řízení tak nemůže být naplněn. Namítl také, že v průběhu řízení před soudem prvního stupně byl opakovaně zkrácen na svých právech a soud prvního stupně při zjišťování úpadku dlužníka dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním i právním závěrům.

Navrhovatelé se k odvolání dlužníka nevyjádřili.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení či změnu.

Podle § 136 odst. 1 InsZ vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle § 3 odst. 1 InsZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě anonymizovano a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen anonymizovano neschopnost"). K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 InsZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil anonymizovano podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě anonymizovano , nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze anonymizovano peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

V případě, kdy je insolvenční řízení zahájeno dle § 97 odst. 1 a 5 InsZ na návrh věřitele, je tento navrhovatel ve smyslu § 103 odst. 2 InsZ povinen v insolvenčním návrhu mimo jiné uvést rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, skutečnosti, ze kterých vyplývá jeho oprávnění podat návrh, a označit důkazy, kterých se dovolává, přičemž dle § 105 InsZ je povinen doložit, že má proti dlužníkovi anonymizovano pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku. Doložením anonymizovano pohledávky vůči dlužníku navrhující věřitel jednak prokazuje své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci), a jednak zčásti poskytuje skutkový po anonymizovano pro zkoumáními tvrzeného dlužníkova úpadku, jehož zjištění je z anonymizovano předp anonymizovano podmiňujícím rozhodnutí o úpadku. Teprve poté, co je postavena najisto pohledávka navrhovatele-věřitele za dlužníkem ve smyslu § 105 InsZ, a dlužno poznamenat, že v této otázce je na navrhujícím věřiteli, aby doložil svou pohledávku za dlužníkem (naplnění zásady projednací), je namístě se zabývat otázkou, zda má dlužník více věřitelů déle než 30 dnů po lhůtě anonymizovano . Tento závěr pak předchází zkoumání třetí podmínky úpadku, tj. otázky, zda je dlužník neschopen pohledávky svých věřitelů splácet. Na tento závěr lze usuzovat z některých domněnek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 InsZ, jež jsou domněnkami vyvratitelnými, a je na dlužníkovi, zda osvědčí nebo prokáže opak. Obě další podmínky úpadku pak šetří insolvenční soud ex offo, tj. při anonymizovano zásady vyšetřovací.

Vrchní soud v Praze již dříve (viz např. usnesení sp. zn. KSUL 69 INS 3755/2008, 1 VSPH 277/2008-A, 1 VSPH 24/2009-B ze dne 21.1.2009 nebo usnesení sp. zn. KSHK 41 INS 1042/2009, 1 VSPH 269/2009-A ze dne 19.6.2009) vyslovil, že ve smyslu § 7 InsZ usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), a to s tím, že rozhodnutí o úpadku dlužníka vydané k insolvenčnímu návrhu jeho věřitele musí být s ohledem na povahu tohoto rozhodnutí (bez zřetele ke stanovisku dlužníka k věci) vždy odůvodněno (tj. užití § 169 odst. 2 o.s.ř. zde nepřichází v úvahu), a ve smyslu § 167 odst. 2 o.s.ř. se tak musí stát způsobem uvedeným v § 157 odst. 2 téhož zákona. Proto soud v odůvodnění tohoto usnesení musí kromě jiného uvést, co bylo obsahem insolvenčního návrhu a jaké stanovisko k němu dlužník zaujal, které skutečnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci má prokázány, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, jaký učinil závěr o skutkovém stavu věci a jak ji posoudil po právní stránce. Přitom dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Ústavní soud ve svém nálezu IV. ÚS 283/2000 formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého podle § 132 o.s.ř. důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, přičemž přihlíží pečlivě ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci (čl. 37 odst. 3 Listiny z anonymizovano práv a svobod), neboť jinak se může stát, že soud provede celou řadu důkazů, přitom přihlédne jen k některým z nich a učiní jen tyto předmětem svých úvah a hodnocení, zatímco jiné důkazy sice konstatuje, uvedeným předmětem úvah a hodnocení je však vůbec neučiní. Pojem přihlédnutí lze přitom chápat v jeho pojmovém významu jen tak, že soud je povinen každý důkaz, který provede, předmětem svých úvah a hodnocení učinit; nestane-li se tak, zatíží své rozhodování projevem libovůle.

Těmto požadavkům však soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení nedostál. Z tohoto odůvodnění totiž neplyne jasný skutkový a právní závěr ohledně naplnění podmínek úpadku ve formě insolvence, jejž soud shledal prokázaným, a to jak co do posuzování věcné legitimace navrhovatele a), tak zčásti i co do osvědčení existence vícerých věřitelů dlužníka s pohledávkami nejméně 30 dnů po anonymizovano a zejména pak ohledně anonymizovano neschopnosti dlužníka.

K otázce věcné legitimace navrhovatele a) podat insolvenční návrh (jež je předp anonymizovano toho, aby se soud vůbec jeho insolvenčním návrhem mohl zabývat) soud prvního stupně uzavřel, že jeho věcná legitimace je dána, neboť jednak dlužník jeho pohledávku č. 1 ve vzájemné komunikaci ze dne 24.11.2011 nikterak nerozporoval a jeho zbylé 2 pohledávky nemohli zaniknout započtením, neboť jednak je nepravděpodobné, že by dlužník námitku započtení své pohledávky za navrhovatelem a), kdyby taková pohledávka vskutku dána anonymizovano , ne anonymizovano již v dříve probíhajících vzájemných soudních sporech a jednak je tato pohledávka dlužníka sporná, pročež není způsobilá k započtení.

Tento závěr soudu prvního stupně (ohledně věcné legitimace prvého navrhovatele) je však pro nedostatek důvodů od anonymizovano soudem nepřezkoumatelný. Jednak opomíjí, že u pohledávky č. 1 dlužník namítá její promlčení, a je tedy na místě řešit otázku její vymahatelnosti v soudním řízení. A jednak se s dlužníkovou argumentací o zániku dalších dvou (vykonatelných) pohledávek navrhovatele a) započtením dostatečně nevypořádal. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí nelze seznat, na z anonymizovano jakých skutkových okolností a jakých konkrétních právních úvah soud prvního stupně formuloval svůj závěr o nezpůsobilosti namítané pohledávky dlužníka k započtení.

Nedostatky v odůvodnění aktivní legitimace navrhovatele a) jsou o to závažnější, že soud prvního stupně pohledávky tohoto navrhovatele má za významné (osvědčené) i z hlediska svého závěru o mnohosti věřitelů dlužníka za stavu, kdy z odůvodnění napadeného rozhodnutí není jednoznačně zřejmé, které pohledávky kterých dalších věřitelů (vedle navrhovatele b/, jehož pohledávky dlužník nezpochybňuje) má za osvědčené. Soud prvního stupně v tomto směru na jednom místě uzavírá, že dlužník má nejméně 7 věřitelů , na jiném místě, že 3 věřitelé evidují vůči dlužníkovi pohledávky ve výši minimálně 2.429.557,51 Kč , aby své skutkové závěry uzavřel na dalším místě tím, že má za nesporné, že dlužník má nejméně dva věřitele . Má-li tímto dalším věřitelem, jak odůvodnění napadeného rozhodnutí na několika místech nejednoznačně naznačuje, být Tomáš Mrózek, jehož pohledávky dlužník nerozporuje, pracné zkoumání věcné legitimace a důvodnosti pohledávek navrhovatele b) k potřebě odůvodnění daného rozhodnutí ničím zásadním nepřispívá.

K otázce dlužníkovy anonymizovano neschopnosti se soud prvního stupně omezil na závěr, že většina pohledávek věřitelů je po lhůtě anonymizovano delší než 3 měsíce (§ 3 odst. 2, písm. b) InsZ) a že dlužník nesplnil řádně svoji povinnost dle § 104 odst. 1 InsZ, neboť předložený seznam jeho majetku je rozporný a neúplný (§ 3 odst. 2, písm. d) InsZ). S argumentací dlužníka, že rozsah a hodnota jeho majetku umožňují uspokojení jeho věřitelů v exekučním řízení, se však dostatečně nevypořádal.

Odůvodnění napadeného rozhodnutí postrádá v tomto směru významná jednoznačná zjištění k rozsahu a hodnotě majetku dlužníka a možnosti úhrady pohledávek, jež má soud prvního stupně pro účely rozhodnutí o úpadku za osvědčené (k tomu srov. R 80/2011, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2012, sen. zn. 29 NSČR 46/2011, usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 36/2009, R 43/2012 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2013, sen. zn. 29 NSCR 113/2013). Zjištění soudu prvního stupně o tom, že tvrzení dlužníka a navrhovatele a) o hodnotě majetku dlužníka jsou rozporná a rozporná jsou v různých časových souvislostech i tvrzení samotného dlužníka o hodnotě jeho majetku, z čehož uzavírá, že tvrzením dlužníka o hodnotě jeho majetku nelze uvěřit, jsou bez dalšího nevýznamná. anonymizovano neschopnost dlužníka jako podmínka úpadku (srov. také § 141 InsZ) má být, jak výše uvedeno, insolvenčním soudem šetřena při anonymizovano zásady vyšetřovací. Přitom je třeba vycházet z toho, že dlužník vyvrátí domněnku své anonymizovano neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 InsZ jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny anonymizovano závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené (doložené) (srov. také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1.3.2012, č.j. 29 NSČR 38/2010-A-62, publikované pod R 83/2012).

Zjistil-li soud prvního stupně ze znaleckého posudku ing. Beldíka a z odborného vyjádření ing. Šnebergera k hodnotě majetku dlužníka, že cena jeho spol anonymizovano podílu na pozemku č. 618/2 na LV č. 2243 pro k.ú. Hořovice činí 1.645,-Kč a cena nemovitostí na LV č. 2169 pro k.ú. Velká Víska činí 9.600.000,-Kč a své rozhodnutí staví na tom, že 3 věřitelé evidují vůči dlužníkovi pohledávky ve výši minimálně 2.429.557,51 Kč , je zřejmé, že se zjištěními z těchto listin se řádně nevypořádal, a takové odůvodnění rozhodnutí nese sebou riziko přijetí možného závěru, že poměření hodnoty dlužníkova majetku s výší pohledávek osvědčených pro účely zjištění dlužníkova úpadku svědčí o tom, že dlužník svou anonymizovano neschopnost, jak v odvolání namítá, vyvrátil. Tím spíše pak za stavu, kdy odůvodnění napadeného rozhodnutí žádné jasné hodnocení otázky možnosti použití oceňovaného majetku dlužníka k uspokojení osvědčených pohledávek věřitelů neobsahuje.

Z uvedeného je zřejmé, že napadené rozhodnutí je pro nedostatek důvodů nezpůsobilé přezkoumání. Při takovýchto nedostatcích odůvodnění je vyloučeno, aby dlužník seznal, na jakých zjištěních (skutečnostech) soud závěr o splnění podmínek pro rozhodnutí o jeho úpadku anonymizovano staví, a mohl tomuto rozhodnutí odvoláním konkrétně věcně oponovat.

Proto od anonymizovano soud postupoval podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. za použití § 7 InsZ, napadené usnesení zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí od anonymizovano soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se od anonymizovano soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe do anonymizovano soudu nebo která v rozhodování do anonymizovano soudu dosud ne anonymizovano vyřešena nebo je do anonymizovano soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být do anonymizovano soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná